3.2.2022

Endomines ger uppdatering av gruvaktiviteterna i Finland och USA

(6-2022) SWE - Operations update (2022-02-03)
Endomines är glada över att kunna ge en uppdatering om framstegen och gruvutvecklingsaktiviteterna i den finska och amerikanska verksamheten.

Endomines ger uppdatering av gruvaktiviteterna i Finland och USA    

Endomines AB (publ), pressmeddelande 3 februari 2022 kl 18:00 CET

 

Endomines är glada över att kunna ge en uppdatering om framstegen och gruvutvecklingsaktiviteterna i den finska och amerikanska verksamheten.

 

Pampalo Finland

Pampalo-gruvan i östra Finland sattes på vård och underhåll (C&M) under 2018 när guldpriserna var på den lägsta nivån på flera år (1250 $/oz). Malmlinserna i den underjordiska gruvan är öppna på djupet och den för närvarande kända förekomsten sträcker sig ner till 855-gruvnivån, och troligen mycket djupare än det. Dessa områden och de lägre gruvområdena kan nås genom en förlängning av den befintliga snedbanan och en fördjupning av gruvan.

Ett underjordiskt ifyllnadsborrningsprogram som genomförts under sommaren och hösten 2021 och fokuserats på de planerade produktionsområdena mellan 755 och 855 gruvnivåerna resulterade i många mycket höghaltiga guldskärningar i dessa områden (Endomines pressmeddelande 18.10. 2021).

Fördjupningen av gruvan påbörjades i april 2021 och snedbanan nådde 815 målnivån i oktober. Arbetet med att utveckla gruvnivån för att nå malmlinserna och utveckla strossarna kunde startas tidigare än planerat i november och anrikningsverket vid gruvan togs ibruki slutet på året. Ett gruvutvecklings- och brytningskontrakt omfattande all underjordisk verksamhet beträffande malmbrytningen slöts med gruventreprenören Power Mining Oy. All egen personal som krävs för att driva gruvan och anrikningsverket anställdes och utbildades före årsslutet.

Såväl malmhalten som tonnaget från utvecklingen av gruvan har varit högre än vad som ursprungligen har planerats och budgeterats. Resultatet är också i linje med de senaste positiva resultaten från borrprogrammet. Som tidigare meddelats kommer de första gruvstrossarna på 815-gruvnivån att tas i produktion i februari 2022.

Hittills har totalt 5 600 ton höghaltig malm, med en genomsnittlig halt på över 4 g/t guld, från gruvutvecklingsarbetet lagrats och kommer att matas till anrikningsverket i februari.

Efter att upprustningen av anrikningverket var klart i december matades den första utvecklingsmalmen till anläggningen i december 2021. Anrikningsverket befanns överlag vara i gott skick och har fungerat mycket bra från början.

Leveranserna av guldkoncentrat till Boliden startade i januari och anrikningsverket har nu uppnått över 60% av den planerade materialgenomströmningen. Upptrappningsperioden för anrikningsverket är kort och full kapacitet förväntas uppnås redan under mars månad. Ett försäljningsavtal med Boliden beträffande guldkoncentratproduktionen rån Pampalo för de kommande 2 åren skrevs på i januari 2022.

 

Fredag ​​Idaho, USA

Endomines återstartade gruv- och anrikningsverksamheten vid Friday-gruvan och Orogrande-anrikningsverket i Idaho, USA under hösten 2021. Upptrappningen av produktionen har pågått sedan dess. Cirka 7 200 ton malm har brutits och levererats till bruket och 5 300 ton har anrikats. Anrikningsverket förväntas nå sin planerade kapacitet i januari. Arbetet vid verket har dock kontinuerligt försvårats av utmaningar med rekrytering av brukspersonal samt många sjukskrivningar på grund av koronasmittningar.

Vid brytningen av de första strossarna har det framkommit att guldmineraliseringen är mer oregelbunden än vad som tidigare tolkats. Detta har ibland resulterat i stora variationer i malmtonnage och halter. Som ett resultat av detta ser man att det krävs mer och tätare gjord underjordisk ifyllnadsborrning för att ordentligt kunna definiera malmerna för planering av brytningen och strossarna. Ett underjordiskt borrprogram, som nyligen gjorts för att definiera strossar har också bekräftat detta. Malmbrytningen och den underjordiska gruvutvecklingen kommer nu tillfälligt att stoppas och företaget kommer att enbart fokusera arbetet på underjordisk kärnborrning för att testa malmlinsernas halter och kvantitet. Resultatet från borrningen kommer sedan att göra det möjligt för företaget att planera malmbrytningen på ett mer kostnadseffektivt sätt, fokusera sig på minskning av driftskostnader och se till att alla gruvaktiviteter är väl anpassade.

Det underjordiska borrprogrammet är planerat att genomföras under de kommande 2-3 månaderna och vara inriktat på att definiera malmgränserna. Borrprogrammet kommer också att testa djupare områden där tidigare indikationer på hög-haltig guldmineralisering finns. Beroende på resultatet kan den underjordiska borrningen förlängas. Efter slutförandet av borrprogrammet kommer malmmodellerna och malmresurserna att uppdateras och, om resultaten uppfyller de nuvarande förväntningarna, kommer gruvupptrappningen att fortsätta. På grund av ett mycket litet malmlager vid bruket och kommande vägavstängningarna på grund av vinter- och menförestid, som förhindrar malmtransporter från gruva till anrikningsverket, kommer också malmanrikningen att tillfälligt stoppas.

 

Utvecklingsprojekt i USA

Endomines har flera historiska gruvor med goda utvecklingsmöjligheter i sin USA-projektportfölj. Dessa kan sättas i två strategiska kategorier baserat på utvecklingsgraden: medellånga och långsiktiga utvecklingsprojekt. De strategiska gruvprojekten som kategoriserats som medellånga är tillgångarna i Montana bestående av förekomsterna US Grant och Kearsarge i södra Montana. Tillgångarna utgör viktiga hörnstenar i Endomines strävan att utvecklas till ett bli medelstort guldgruvföretag.

US Grant-gruvan är ett höghaltigt underjordiskt guld- och silverprojekt med en historisk mineralresurs på totalt 165 700 uns guld och 4,47 miljoner uns silver beräknat från 346 000 ton av guld-silver mineraliserat berg. Ett gammalt gravitations och flotation anrikningsverk med en kapacitet på 150 tons per dag finns också på fastigheten. Den historiska produktionen är dåligt dokumenterad, men guldhalterna har varierat mellan 6,9 - 8,6 g/t (0,2 - 0,25 oz/t) och silverhalterna mellan 171,4 - 342,8 g/t (5 - 10 oz/t). Kearsarge fyndigheten är belägen cirka 8 km från US Grant-anrikningsverket. Fyndigheten är också ett höghaltigt, underjordiskt guldprojekt med en historisk mineralresurs på totalt 380 700 uns guld i 4,1 miljoner ton av mineraliserat berg.

Bolaget planerar att påbörja miljö-, prospekterings-, metallurgiska och andra projektutvecklingsaktiviteter under senare delen av 2022. Arbetet börjar med en uppdatering av uppskattade mineraltillgångar följt av lönsamhetsberäkningar om projektets ekonomiska potential.

 

 

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Vern Langdale, operativ verksamhetschef, vern.langdale@endomines.com, +358 44 422 9657

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2022 klockan 18:00 CET.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).