26.4.2019

Endomines anrikningsverk vid Friday tekniskt färdigt

Pressmeddelande (PDF)
Anrikningen påbörjas efter att avfallsområdet har reparerats

Endomines AB, Pressmeddelande 26.4.2019 kl. 08:45 CEST

Endomines anrikningsverk vid Friday gruavn i Idaho, USA, är tekniskt färdigt inklusive installering av krossar, transportband, kulkvarn samt flotationsceller. Lyckade testkörningar av utrustningen utan belastning har utförts. Några mindre installeringar relaterade till rörledningar till avfallsområdet samt övriga rörledningar slutförs ännu. Sedan början av mars har vårens töväder, frysningen och upptiningen av marken samt våta områden orsakat utmaningar och försvårat tillgången till området runt anrikningsverket.

Efter att snön smält och i samband med installeringen av utmatningsrören till avfallsområdet har det upptäckts vissa skador i avfallsområdets dammfoder samt i vissa stödstrukturer som uppkommit under vintern och under vårens töväder. Reparationsbehoven utvärderas för tillfället med leverantören och den preliminära uppskattningen av reparationstiden är 4-6 veckor. Reparationsarbetet påbörjas så fort området har torkat tillräckligt för att tillåta tillgång till nödvändig reparationsutrsustning. Reparationskostnaderna uppskattas vara högst 400 000 USD.

Skadorna vid avfallsområdet har inte orsakat några miljöskador eftersom inget avfall ännu placerats i avfallsområdet.

Uppstarten av anrikningsverket är beroende av reparationen av avfallsområdet för att kunna lagra avfallet. För tillfället är det inte möjligt att uppskatta exakt tidpunkt då reparationsarbetet är färdigt men uppstarten av anrikningsverket antas ske inom det andra kvartalet 2019. Under tiden producerar Friday gruvan malmlager och utvecklar vidare ortdrivningen till nya malmområden. Endomines produktionsprognos för år 2019 är oförändrad och bolaget förväntar sig en produktion på 5 000-8 000 uns av guld.

 
Kontaktperson

Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08:45 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).