20.5.2021

Delårsredogörelse för Endomines AB – Q1 2021 Förberedelser för återstarten av Friday- och Pampalo gruvor framskrider väl

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)  

Endomines AB, pressmeddelande 20 maj 2021 kl. 08:30 CEST

jan-mar 2021 (jan-mar 2020)

Operativ översikt

 • En operativ verksamhetschef har anställts för att leda återstarten av företagets gruvverksamhet. Dessutom har en lokalchef anställts vid Friday-gruvan för att fokusera på återstarten av verksamheten och uppnå en stadig produktion.

 • Tekniska utmaningar vid Orogrande anrikningsverk lösta och återstartsprogram för sommaren på plats.
 • Avvattningen av Friday-gruvan under skötsel och underhåll perioden har varit framgångsrikt och möjliggör för strossbrytning i Q2 2021.
 • Förberedelse av fördjupningen och återstarten av Pampalo-gruvan pågår.
 • Gruventreprenören för Pampalo-gruvan mobiliserade till området och påbörjade arbetet med förlängningen av snedbanan.
 • Inga personskador rapporterade i Q1 2021, LTIFR 0 (0)

Finansiell översikt

 • Intäkter uppgick till 0,1 MSEK (3,0)

 • EBITDA uppgick till -14,5 MSEK (-27,8)
 • Det totala kassaflödet uppgick till 56,4 MSEK (-14,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,41)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 5 maj, 2021 meddelade Endomines AB:s valberedning förslag av nya styrelsemedlemmar. Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter väljs för perioden som sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman år 2022. Omval föreslås av Ingmar Haga och Jeremy Read. Till nya medlemmar föreslås Eeva Ruokonen, Markus Ekberg samt Jukka-Pekka Joensuu. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga omväljs till styrelsens ordförande.

 • Den 8 maj, 2021 meddelade Endomines att man ingått ett omfattande finansieringsavtal med LDA Capital uppgående till 14 MEUR och emitterar 14 miljoner teckningsoptioner. Förslagen kräver godkännande av årsstämman.

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2021:
Endomines uppskattar att strossbrytningen vid Friday-gruvan kommer att påbörjas i slutet av Q2 2021 och att driftsättningen av Friday anrikningsverk kommer att starta i början av Q3 2021. Anrikningsverket förväntas nå full produktionskapacitet under Q4 2021. Den kortsiktiga produktionsprognosen för verksamheterna förväntas att vara i intervallet 3 000 - 4 000oz fram till slutet av 2021 inkluderande en viss guldproduktion från utvecklingen av verksamheten vid Pampalo i slutet av Q4 2021.

Nyckeltal (koncern)

jan – mar
MSEK om inte annat anges 2021 2020 +/-
Intäkter 0,1 3,0 -2,9
Kostnader -14,6 -30,8 16,2
EBITDA -14,5 -27,8 13,3
Av- och nedskrivningar -4,1 -1,4 -2,7
EBIT -18,6 -29,2 10,6
Periodens nettoresultat -40,4 -44,3 3,9
Resultat per aktie (SEK) -0,18 -0,41 0,23
KF från den löpande verksamheten -63,0 -30,5 -32,5
Investeringar -1,8 -5,2 3,4
Finansiering 121,2 21,2 100,0
Likvida medel vid periodens slut 68,0 1,3 66,7
Personal vid periodens slut 30 43 -13
LTIFR 0 0 0

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

Ställföreträdande VD Rauno Pitkänen: “2021 har sett Endomines starta ett nytt kapitel i sin strävan från att vara ett juniort gruvbolag som jobbar med nya guldfyndigheter, till ett etablerat guldproducerande bolag. Detta till följd av det senaste förvärvet av våra amerikanska US Grant och Kearsarge-gruvutvecklingsprojekt, och omstarten av Friday underjordiska gruva i Idaho samt Pampalo underjordiska gruva i Finland.

För att genomföra denna förändring har vi omstrukturerat vår ledning lokalt att vara mera operativt fokuserade för att säkerställa vår aggressiva strävan att få vår Idaho-verksamhet i produktion under kommande sommar. Vi har också påbörjat investeringen av fördjupningen av snedbanan vid vår Pampalo-gruva och är mycket entusiastiska över att återstarta produktionen vid vår verksamhet i Finland.

Som en följd av detta har vi anställt Vern Langdale som operativ verksamhetschef att leda den operativa utvecklingen vid Friday och Pampalo gruvor. Vi har förstärkt den lokala ledningsgruppen vid vår Friday verksamhet genom att anställa en ny lokalchef för att koordinera återstarten av verksamheten och uppnå en stabil produktion. Vi har även anställt en ny gruvchef med fokus på gruvutvecklingen samt produktionen. Huvudfokusen ligger nu på att uppnå full potential av malmåtervinningen och samtidigt minimera utspädningen av våra höghaltiga och smala fyndigheter.  Tillsammans tillför dessa nyrekryteringar mer än 90 års kombinerad gruverfarenhet vilket förbättrar vårt redan starka team vid Friday-verksamheten. Vi litar mycket på både våra operativa team och ser fram emot att återstarta vår produktion inom en snar framtid.”

Kontaktperson

Rauno Pitkänen, Ställföreträdande VD, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.30 CEST den 20 maj 2021.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).