24.5.2022

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ)

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 24 maj 2022 kl 15.00 CEST

Endomines AB (publ) har idag den 24 maj 2022 hållit årsstämma varvid aktieägarna fattade följande beslut. Stämman genomfördes enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernen.

 

Disposition avseende bolagets resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets medel disponeras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter samt verkställande direktörer under verksamhetsåret ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

 

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman godkände ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med oförändrat 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 200 000 kronor per ledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Beslutades vidare att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ESG och ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén skall utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande skall utgå med 50 000 kronor per år, samt ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor per deltagande ledamot.

Beslutades att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att genom omval utse Eeva Ruokonen, Jeremy Read, Jukka-Pekka Joensuu och Markus Ekberg samt att genom nyval utse Jukka Jokela till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jukka-Pekka Joensuu valdes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023. Anna Rozhdestvenskaya kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Fastställande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände föreslagna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

 

Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman godkände föreslagna riktlinjer för utseende av valberedning.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

 

Kontaktperson

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget utvecklar även gruvverksamhet i Idaho och Montana, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Bolaget planerare att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).