29.6.2020

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 29 juni 2020

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 29.6.2020 kl. 14:30 CEST

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 29 juni 2020.

Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2019 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets medel disponeras så att i ny räkning överförs 120 419 274 kronor.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Michael Mattsson, Rauno Pitkänen, Thomas Hoyer, Jeremy Read och Ingmar Haga omvaldes som styrelseledamöter. Ingmar Haga omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med ett oförändrat belopp om 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med ett oförändrat belopp om 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med ett oförändrat belopp om 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i, att arvoden till revisionskommitténs och teknik- och säkerhetskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode per fysiskt styrelsemöte ska utgå med 3 000 kronor per deltagande ledamot.

Revisor
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har utsett den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya till ny huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av Endomines aktiekapital om högst tjugo (20) procent vid årsstämmans antagande av bemyndigandet.

Riktad emission av teckningsoptioner till bolagets styrelseordförande och VD
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktad emission av högst 2 036 456 teckningsoptioner till bolagets styrelseordförande och VD. Enligt villkoren för emissionen ska bolagets styrelseordförande ha rätt att teckna högst 150 000 teckningsoptioner, och bolagets VD ska ha rätt att teckna högst 1 886 456 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna är 0,00797 EUR per teckningsoption. Vid aktieteckning ska priset per aktie vara 0,797 EUR. Första dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna är den 30 juni 2020 och sista dag för teckning är den 30 juni 2023. Genom aktieteckning kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 6 116 651,63 kronor.

Syftet med emissionen av teckningsoptionerna är att fullgöra bolagets åtaganden enligt det låneavtal som ingicks under våren 2020 med ett antal långivare, däribland bolagets styrelseordförande och VD, genom vilket bolaget upptog ett lån om 3,4 miljoner EUR. För ytterligare information avseende lånet hänvisas till pressmeddelandet som Endomines publicerade den 1 april 2020.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra Endomines bolagsordning för att, bland annat, justera gränserna för antalet aktier och aktiekapital samt tillåta styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämmor.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD & CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl. 14:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).