16.4.2019

Jeremy Read föreslås till ny styrelsemedlem i Endomines

Pressmeddelande(PDF)Jeremy Read BIO April 2019 (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 16.4.2019 kl 07:30 CEST

Endomines AB:s valberedning har beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 9 maj 2019.

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter väljs för perioden som sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman år 2020. Omval föreslås av Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Rauno Pitkänen samt Michael Mattsson. Till ny medlem föreslås Jeremy Read. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga omväljs till styrelsens ordförande.

De föreslagna personerna har meddelat att de står till förfogande.

Staffan Simberg har meddelat valberedningen att han ej står till förfogande för omval.

Jeremy Read, har gedigen ledningserfarenhet från kapitalmarknaden, i synnerhet från privatkapital och transaktionssidan. För närvarande jobbar han i London som verkställande director för Wentworth Family Office. Wentworth är kopplat till Greg Smith som är huvudägare i TVL Gold LLC. Jeremy Read har tidigare även innehaft diverse direktörstjänster vid investeringsbanker samt värdepappersföretag.

Den föreslagna nya styrelseledamotens CV finns som bilaga till detta meddelande och de nuvarande styrelseledamöternas CV:n finns på bolagets hemsida www.endomines.com

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 07:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).