25.3.2022

Endomines undersöker alternativ för att slutföra flytten av bolagets säte

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 25.3.2022 kl 19:00 CET

 

Endomines AB (publ) (”Endomines”) kommer att fortsätta att undersöka alternativ för att slutföra den tidigare tillkännagivna ändringen av hemvistplaner.  Endomines kommer inte att verkställa fusionen med det nybildade helägta dotterbolaget Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) som tidigare meddelats och har beslutat att den tidigare aviserade fusionsplanen kommer att förfalla. Endomines kommer att fortsätta undersöka alternativ för att slutföra flytten av bolagets säte.

 

Såsom tidigare meddelats undertecknade Endomines en fusionsplan i juni 2021 med avsikt att flytta bolagets säte från Sverige till Finland genom en omvänd gränsöverskridande fusion. Fusionen godkändes av en extra bolagsstämma i Endomines i juli 2021 och var ursprungligen avsedd att slutföras under hösten 2021. Efter att Euroclear Sverige sommaren 2021 beslutade att inte längre ansluta utländska bolags aktier, kunde Endomines inte fortsätta enligt plan och kunde inte slutföra fusionen i vederbörlig ordning. Endomines har utrett ett alternativ för att hitta en lämplig aktör som kunde utfärda svenska depåbevis (”SDB”), men har inte identifierat en lämplig aktör som kunde säkra att handeln med bolagets aktier skulle fortsätta i samband med fusionen.

 

På grund av dessa omständigheter har Endomines beslutat att avbryta det tidigare aviserade fusionsförfarandet och undersöka alternativ för att slutföra fusionen, inklusive möjligheten att begära att bolagets aktier avregistreras från handel i Nasdaq Stockholm och fortsätta som ett listat bolag endast i Finland.  Endomines uppfattning är att det stora antalet aktieägare med hemvist i Finland gör att en flytt av bolagets säte är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare. Det sker genom en förenkling av bolagsstrukturen och en minskning av administrationskostnaderna.  Endomines nuvarande struktur där majoriteten av verksamheten är i Finland innebär att de existerande nationella regelverken är inte väl anpassade till Endomines verksamhetsmodell eller gagnar dess aktieägare.

 

Eftersom beslutet att godkänna fusionen och flyttet av sätet som togs av den extra bolagsstämman i juli 2021 grundade sig på en fortsatt handel av bolagets aktier i Finland och Sverige efter fusionen, kommer ett alternativt upplägg för att fullfölja fusionen att presenteras för bolagsstämman för godkännande. Detta förutsätter att bolaget presenterar en uppdaterad fusionsplan och fusionsprospekt till bolagsstämman. Endomines har förbundit sig att säkerställa att en framtida handlingsplan för att flytta bolagets säte kommer vara till gagn för varje aktieägare och bolaget kommer att tillhandahålla mer information i sinom tid.

 

Kontaktperson

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Denna information är sådan information som Endomines AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt markandsmissbruksförordningen (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 19:00 CET den 25 mars 2022.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).