5.9.2022

Endomines publicerar prospekt om flytt av säte från Sverige till Finland och fusionen av Endomines AB (publ) in i Endomines Finland Oyj

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 5 september 2022 kl. 20.00 CEST

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 augusti 2022 har Endomines styrelse beslutat om flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland genom en omvänd gränsöverskridande fusion. Den finska finansinspektionen har idag godkänt och registrerat prospektet avseende den föreslagna fusionen, genom vilken Endomines AB (publ) (”Endomines”) fusioneras in i Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”), och den efterföljande noteringen av aktierna i Endomines Finland på Nasdaq Helsinki.

Endomines har kallat till en extra bolagsstämma den 26 september 2022 för att besluta om fusionsplanens godkännande. Fusionsplanen finns tillgänglig på Endomines webbplats www.endomines.com.

Prospektet finns tillgängligt på Endomines webbplats www.endomines.com från och med idag. Prospektet finns även tillgängligt hos Endomines och Endomines Finland på adress Ahventie 4 A, 02170, Esbo Finland.

 

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20:00 CET den 5 september 2022.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget utvecklar även gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Bolaget planerare att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).