13.2.2020

ENDOMINES bokslutskommuniké för 2019 Produktionsupptrappningen av Friday fortsatt lyckad

Hela bokslutskommunikén (PDF)Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 13 februari 2020 kl. 08:30 CET

Helåret 2019 (jämfört med helåret 2018)

Operativ översikt

  • Orogrande-anrikningsverket vid Friday har driftsatts
  • Övertagandet av  gruvdriften för den underjordiska gruvverksamheten vid Friday-gruvan har slutförts
  • Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (11)

Finansiell översikt

  • Omsättningen uppgick till 5,8 MSEK (105,3)
  • EBITDA uppgick till –48,8 MSEK (–5,5)
  • Det totala kassaflödet uppgick till –3,3 MSEK (0,4)
  • Resultatet per aktie uppgick till –1,28 SEK (–1,01)

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Den 9 januari 2020 konverterades hälften av konvertibeln som emitterats till säljarna av TVL Gold  till aktier i Endomines AB. Detta i enlighet med de uppdaterade konvertibelvillkoren som beslutades på Endomines AB extra bolagsstämma den 10 december 2019. Efter konverteringen uppgår Endomines AB:s totala antal aktier och röster till 96 914 307 och aktiekapitalet till 291 089 546,70 SEK.
  • Den 28 januari 2020 meddelade Endomines att bolaget har ingått ett avsiktsavtal med Transatlantic Mining om att köpa US Grant-gruvan (med anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet.
  • Den 4 februari 2020 meddelade Endomines att bolaget vid årsslutet framgångsrikt övertagit hela gruvdriften vid Friday-gruvan och även framgångsrikt driftsatt gruvans Orogrande-anrikningsverk (”OPF”), i Idaho County, Idaho, USA. Utvecklingen av gruvan har gått bra och bolaget väntar sig nu uppnå kommersiell produktion i början av mars 2020.

Produktionsprognos för 2020:
Endomines har uppnått betydande operativa milstolpar vid Friday-gruvan i Idaho, USA. Under det fjärde kvartalet riktades ansträngningarna mot att slutföra driftsättningen av gruvan samt att ta över gruvdriften. I december tog Endomines ledning över gruvverksamheten vid Friday efter att ha anskaffat nödvändig utrustning för gruvdriften. I slutet av december hade Endomines slutfört all förproduktionsutveckling före borrningen av den första strossen i januari 2020. Utöver framgångarna vid gruvan satt Endomines även  anrikningsverket i drift. Under december månad anrikade Endomines 420,5 ton mineraliserat material med en guldhalt på 2,65 g/t Au, vilket gav 2,65 ton koncentrat med en halt på 189,2 g/t Au. Det anrikade materialet kommer från lager av låghaltig malm härrörande från gruvutvecklingen och reperesentrar inte typisk Friday malm. Endomines räknar med att kunna uppnå den planerade  produktionskapaciteten (3 445 ton per månad) i mars 2020.

Endomines arbetar för närvarande med att uppdatera prognoserna för gruvans livslängd baserat på driftsättningen av verket och uppdatering av brytningsmetoderna. När detta har slutförts kommer Endomines att släppa en uppdaterad produktionsprognos för Friday-gruvan.

fff

Nyckeltal (koncern) Jan-Dec
MSEK om ej annat anges 2019 2018 +/-
Intäkter 5,8 105,3 -99,5
Kostnader -54,6 -110,7 56,1
EBITDA -48,8 -5,5 -43,3
Av- och nedskrivningar -3,6 -43,0 39,4
EBIT -52,5 -48,5 -4,0
Periodens nettoresultat -76,7 -37,4 -39,3
Resultat per aktie (SEK) -1,28 -1,01 -0,27
KF från den löpande verksamheten -78,9 -7,6 -71,3
Investeringar -80,3 -158,9 78,6
Finansiering 155,9 166,9 -11,0
Likvida medel vid periodens slut 15,7 18,9 -3,2
Personal vid periodens slut 43 24 19
LTIFR 0 11 -11

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

VD Greg Smith: ”Under fjärde kvartalet löste Endomines de återstående problemen gällande driftsättningen av gruvan vid Friday och övertog även framgångsrikt hela driften av Friday-gruvverksamheten. Vårt meddelade mål om kommersiell produktion från gruvan i mars utgör ett betydande steg framåt för bolaget. Detta har åstadkommits genom hårt arbete och högsta möjliga engagemang från hela vår personalstyrka. Vi är idag verksamma på en unik och gynnsam guldmarknad och utvecklar aktivt våra nästa höghaltiga underjordiska gruvtillgångar samt strävar till att uppnå vår fulla potential vid Friday.

I januari meddelade vi att vi hade ingått ett avsiktsavtal med gruvbolaget Transatlantic om att köpa US Grant-gruvan med anrikningsverk i samband med leasingavtalet för Kearsargeguldprojekt i Virginia City gruvdistrikt i Montana, USA. Tillägget av tillgångarna från Transatlantic representerar att stort steg mot vårt första mål att uppnå en produktion på 40 000 uns guld per år samt möjliggör en väg för Endomines till att uppnå en produktion på 100 000 uns guld per år inom de kommande 24–36 månaderna.

Vi håller för närvarande även på att granska och söka efter de bästa möjligheterna för våra verksamheter i Finland längs den Karelska guldlinjen.”

Kontaktperson
Greg Smith, VD , +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

 
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:30 CET.

 
Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).