Vårt syfte är att öka Endomines värde genom att utveckla våra tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar vi efter tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang.

Vi strävar efter att utveckla vår resursbas genom förvärv av fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion. I början av 2018 har vi som ett första steg slutfört förvärvet av TVL Gold, som besitter rättigheterna till fem guldprojekt i Idaho, USA. Vi räknar med att påbörja produktionen vid den första gruvan, Friday, inom ett år efter förvärvet.

Även genom prospektering strävar vi efter att försäkra vår gruvdrift och tillväxt på lång sikt. Vår nuvarande prospekteringsverksamhet är inriktad på den Karelska Guldlinjen men tack vare ett förväntat positivt kassaflöde från verksamheten, kommer vi att utvidga våra prospekteringsprojekt även till områden nära våra nuvarande amerikanska tillgångar.

För investerare erbjuder Endomines erbjuder långsiktig tillväxt och en värdeökningspotential. Våra ambitioner är att i första hand nå tillväxt, och därmed förutser vi inte utdelningar av på kort eller medellång sikt.