Flaggning

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag Endomines leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden.

Gränsvärdena är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget. Juridisk eller fysisk person som gjort en anmälningspliktig transaktion i en aktie ska underrätta bolaget och Finansinspektionen i Sverige (https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/flaggning/).

Flaggningar finns på Endomines börsreleaser och Investor – Releases-sidan.