Aktiekapitalet i Endomines AB är SEK 530 396 756, fördelat på 265 198 378 aktier och röster, envar med ett kvotvärde om 2 SEK.

Endomines aktier har emitterats enligt svensk lag och är registrerade hos Euroclear Sweden AB i elektronisk form.

Euroclear för även Bolagets aktiebok. Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 150 miljoner SEK och högst 600 miljoner SEK.

Styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och konvertibler

Styrelsen har vid senaste årsstämma fått ett bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.  Emission enligt sådant bemyndigande får inte medföra att Bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital (20% av Endomines aktier) enligt vid var tid antagen bolagsordning.

Likviditetsgaranti för Endomines aktier

I syfte att förbättra likviditeten och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs för aktierna som handlas på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki har Lago Kapital Oy valts till likviditetsgarant för aktien.

Utveckling av aktiekapitalet

Nedanstående uppställning visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Endomines sedan listningen av Bolaget på NASDAQ OMX First North 2007.

Den minskning av aktiekapitalet som genomfördes 2009, 2014, 2016, 2018, 2019 och 2021 skedde i anslutning till de företrädesemissioner som genomfördes samma år.  Syftet med dessa var att möjliggöra och underlätta nyemissionerna och skedde utan indragning av aktier för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.