Välkommen till Endomines våra investerarsidor, som erbjudar omfattande information om Endomines som investeringsobjekt. Endomines driver en guldgruva i Pampalo och prospektering längs den karelska Guldlinjen i östra Finland och utvecklar gruvdrift i Idaho, USA. Vårt syfte är att öka Bolagets värdegenom att utveckla våra tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbar praxis för all gruvverksamhet. Därtill strävar vi efter tillväxt genom fusioner, företagsköp och andra samarbetsarrangemang.

 

Information till svenska aktieägare

Alla aktieägare i Endomines AB (publ) kommer att som fusionsvederlag erhålla en aktie i Endomines Finland Abp. Svenska aktieägare behöver som utgångspunkt inte vidta några åtgärder för att erhålla fusionsvederlaget. Undantaget är aktieägare som har sina aktier registrerade på ett avstämningskonto i eget namn hos Euroclear Sweden (ett så kallat ”VP-konto”). Sådana aktieägare måste till Aktieinvest FK AB lämna kontouppgifter till ett depåkonto via e-post till emittentsservice@aktieinvest.se för att kunna ta emot fusionsvederlaget. Fusionsvederlaget kommer därefter att levereras till det angivna depåkontot.

 

Då Endomines Finland Abp avses att bli det nya moderbolaget i Endomines-koncernen, har fusionsvederlaget bestämts med syfte att återspegla den rådande ägarstrukturen i Endomines AB (publ). Aktierna som emitteras som fusionsvederlag kommer att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors. Första dag för handel i Endomines Finland Abp:s aktie på Nasdaq Helsingfors förväntas att bli den 20 december 2022.