Vi strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som påverkas av vår verksamhet. Ni har en viktig roll i vår framgång.

Vår visselblåsartjänst är ett tidigt varningssystem för att minska riskerna. Det är ett viktigt verktyg för att främja höga etiska standarder och upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vänligen se länken nedan till vår visselblåsartjänst för mer information.

Endomines Whistleblowing