Pääsisältöön
Pääsisältöön

03.04.2024

Simuloi­tu pelas­tus­har­joi­tus yhteis­työs­sä pelas­tus­lai­tok­sen kanssa toi uusia oppeja toimin­taan

Järjestimme Pampalon kaivoksella 11.4.2024 laajan pelastusharjoituksen yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Simuloituun harjoitukseen osallistui Pampalon kaivoksen operatiivinen ketju, Ilomantsin paloaseman pelastusyksikkö, alueen ryhmänjohtaja, raskaspelastusjoukkue, päivystävä palomestari sekä operatiivinen johtokeskus. Lisäksi harjoittelimme tilannekuvan antamista eri sidosryhmille tuotantoalueen ulkopuolelle.

Harjoituksen painopisteenä oli vaativa pelastustoiminta kaivosympäristössä ja tajuttoman potilaan evakuoiminen kaivoksesta. Simulaationa järjestetty tilanne vaati tuotantoalueen sisäisen pelastusryhmän kokoamisen, hätäensiavun antamisen, hälytysketjun, tilannekuvan luomisen ja itsenäisen tilannejohtamisen harjoittelua ennen pelastuslaitoksen saapumista. Tuotantoalueen johtokeskus tuki pelastuslaitoksen tilannejohtamista paikan päällä sekä sisäisen pelastusryhmä auttoi pelastajia pelastustyössä. Yhtiön johto harjoitteli kriisiviestintää sisäisesti ja ulkoisesti ennakkosuunnitelmien mukaisesti.

Simuloitua tilannetta ohjasi kuvitteellinen, mutta realistinen käsikirjoitus

Harjoituksessa tapahtui kuvitteellinen vinotunnelin sortuma maanalaisessa kaivoksessa tasolla +800–810. Yksi henkilö jäi sortuman alle ja läheisellä tasolla töissä ollut henkilö loukkaantui vakavasti, saaden murskavamman alaraajaansa.

Pelastuslaitos toimi tilanteessa oikeiden hälytys- ja toimintaohjeiden mukaisesti. Paikalle tultaessa toiminta maan päällä: tiedustelu ja tilannekuvan luominen, yhteyshenkilöiden tavoittaminen, tiedon välittäminen eteenpäin operatiivisessa johtoketjussa. Pelastustoiminta maan alla; ensimmäinen pelastusyksikkö lähettää ensivasteena maan alle kolme pelastajaa, jotka hakeutuvat tapahtumapaikalle turvallisesti vinotunnelia sekä pelastautumiskuilua pitkin. Pelastautumiskuiluun laskeutuminen hoidettiin köysien ja valjaiden avulla. Ensivasteen tehtävänä oli vakauttaa potilaan tila ja valmistella potilasta tulevaa pystynostoa varten yhdessä sisäisen pelastusryhmän kanssa. Pampalon johtokeskus ylläpiti tilannekuvaa päivystävälle palomestarille sekä yhtiön johdolle. Harjoituksen lopussa sortuman alapuolelle jääneet työntekijät evakuoituivat pelastajien ja turvaköysien varmistamana pelastautumiskuilun hätätikkaita pitkin 25 metrin matkan seuraavalle tasolle.

”Harjoi­tus eteni kuin juna; suunni­tel­man mukaan turval­li­ses­ti, kuvaa hyvin sitä, mille tasol­le harjoi­tuk­sen ennak­ko­suun­nit­te­lu oli saatu vietyä”, totesi harjoi­tuk­sen suunnit­te­lu­ryh­mään kuulu­nut pelas­ta­ja-ensihoi­ta­ja Pasi Viita­mä­ki harjoi­tuk­sen jälkeen.

Pampalon johtokeskus toimi hyvin ja sai rakennettua tilannekuvan sekä välitettyä oikean tilannekuvaa eteenpäin viranomaisille. Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa toimi saumattomasti aina operatiiviselta tasolta johtokeskustoimintaan. Laajamittainen harjoitus onnistui hyvin ja turvallisesti. Vaikka kyseessä oli simuloitu tilanne, henkilöstö oli harjoituksessa hyvin mukana ja pääsimme lähelle autenttista onnettomuustilannetta. Nykyisen toimintakykymme kannalta saimme paljon varmuutta toimintaamme ja jatkoa ajatellen löysimme myös kehityskohteita, mikä on yksi tärkeimmistä asioita harjoituksen kannalta.

”Pelas­tus­har­joi­tuk­seen osallis­tui iso ryhmä henki­lös­töä niin urakoit­si­joi­den, Endomi­ne­sin kuin Pohjois-Karja­lan pelas­tus­lai­tok­sen puolel­ta, joten olen todel­la tyyty­väi­nen, että harjoi­tus meni suunni­tel­lul­la taval­la turval­li­ses­ti maaliin. Harjoi­tuk­ses­sa ei havait­tu yhtään turval­li­suut­ta vaaran­ta­vaa virhet­tä, vaikka toimin­tao­lo­suh­teet ja harjoi­tuss­ke­naa­rio olivat haasta­vat. Ilman riittä­vän monipuo­lis­ta yhteis­työ­ryh­mäs­sä tehtyä harjoi­tuk­sen ennak­ko­suun­nit­te­lua, riskien läpikäyn­tiä ja katta­vaa harjoi­tuk­sen riskien arvioin­tia ei näin laajaa harjoi­tus­ta olisi pysty­nyt järjes­tä­mään”, toteaa Endomi­ne­sin opera­tii­vi­nen johta­ja Ilkka Räty.

Jokainen harjoitus kehittää valmiuttamme

Harjoitusten tarkoituksena on oppia ja kehittyä. Kehitettävää löytyi myös tästä harjoituksesta. Käymme kehitystoimenpiteet läpi yhtiön henkilöstön kanssa ja lähdemme kehittämään poikkeus- ja onnettomuustilannevalmiutta yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen kanssa. Konkreettisia toimia tulevat olemaan esimerkiksi suunnitelmien yhtenäistäminen ja johtamiseen käytettävien viestintäkanavien tehokkaampi koordinointi.

”Suuret kiitok­set kaikil­le harjoi­tuk­seen osallis­tu­neil­le aktii­vi­ses­ta osallis­tu­mi­ses­ta ja harjoi­tuk­sen aikana tehdyis­tä havain­nois­ta. Näiden avulla pystym­me kehit­tä­mään sisäis­tä pelas­tus­toi­min­taa ja omatoi­mis­ta varau­tu­mis­ta poikkeus- ja onnet­to­muus­ti­lan­tei­siin” kiitte­lee Endomi­ne­sin turval­li­suus­a­sian­tun­ti­ja Juha Sinkko­nen harjoi­tuk­seen osallis­tu­nei­ta.