Pääsisältöön
Pääsisältöön

Tietoa naapu­rus­tol­le


Tietoa naapurustolle

Näiltä sivuilta löytyy naapurustolle tarkoitettua ajankohtaista tietoa toiminnastamme. Keräämme tänne tietoa maankäytöstä, ympäristöasioista, ja tapahtumista kaivosalueella sekä muuta ajankohtaista asiaa toiminnastamme. Näiden sivujen tarkoituksena on myös antaa vastauksia toiminnastamme usein esitettyihin kysymyksiin. 

Avoimen vuoropuhelun ylläpitäminen paikallisten asukkaiden ja muiden toimintaamme ympäröivien sidosryhmien kanssa on meille tärkeätä. Näemme, että yhteistyö paikallisen yhteisön kanssa on toimintamme menestyksen perusedellytys, siksi haluamme ylläpitää läpinäkyvää tiedonkulkua ja avointa keskustelua. 

Toimintaamme säätelee lainsäädäntö, josta tarkemmin tässä alla. Ympäristöasioita, ihmisoikeuksiin sekä yhtiön hallintotapaan liittyviä asioita ohjaa myös EU:n CSRD-direktiivi, mikä vaatii näiden asioiden läpinäkyvän, tilintarkastusyhteisön tarkastaman raportoinnin. Vastuullisuuteen liittyvää tietoa löydät myös tämän sivuston vastuullisuusosiosta.

Olemme Ilomantsissa työllistäjä sekä sponsori erilaisille paikallisille hankkeille, ja olemme usein mukana myös paikallisissa tapahtumissa. Tiedotamme näistäkin tällä sivustolla.

Kaivostoimintaa säätelevä lainsäädäntö tiivistettynä

Kaivostoimintaa säätelee kaivoslain rinnalla myös useita muita lakeja. Kaivoslakia kritisoidaan usein siitä, että siitä puuttuu jokin tietty elementti. Tälle puuttumiselle on yleensä syynä se, että toinen laki ohjaa toimintaa. Kaivostoiminnan ohjaamisen muita keskeisiä lakeja ovat muun muassa ympäristösuojelulaki, vesilaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kaivokselta edellytetään lukuisia lupia, pelkkä kaivoslupa ei anna kaivokselle lupaa toimia. Kaivos tarvitsee muun muassa rakennusluvan, ympäristö- ja vesitalousluvan sekä lukuisia teknisiä lupia. Lisäksi kaivos tarvitsee käsittelyssä olevan kaivoslain mukaan kunnan laatiman kaavan. Kaivostoimintaa ei voi aloittaa ilman ympäristölupaa. Lupaprosessi ympäristövaikutusarvioineen kestää laajennushankkeissakin helposti viitisen vuotta.

Varausilmoitus antaa ainoastaan oikeuden hakea malminetsintälupaa. Varaus antaa siis yhtiölle etuoikeuden muihin kaivosyhtiöihin nähden ja siksi kaivosyhtiöt varaavatkin alueita laajaltakin alueelta. Varaus tehdään keskimäärin noin 250 neliökilometrin alueelle ja malminetsintälupaa haetaan tyypillisesti noin 8 neliökilometrin alueelle, kun alueen potentiaali on selvinnyt. Etsintälupa mahdollistaa muun muassa kairauksen, joka on malminetsinnän kallein vaihe.

Jos kaivosyhtiö löytää taloudellisesti kannattavan mineraaliesiintymän, tarvitsee se Tukesilta kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan. Lupa voidaan myöntää myös määräajaksi. Jotta kaivosyhtiön saisi luvan, tuleee sen huolehtia esimerkiksi siitä, että kaivos ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle eikä yleiselle turvallisuudelle. Tukes valvoo määräajoin, että kaivos täyttää kaivoslain vaatimukset. Ympäristölupaa puolestaan valvoo ELY- keskus.


Vastuul­li­suus­ra­port­ti 2023

Tästä pääset tutustumaan Endominesin tuoreimpaan vastuullisuusraporttiin.

Yhteisövero

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka määrä on 20 prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisöverosta valtion osuus on noin 76 prosenttia, kunnan osuus noin 24 prosenttia. Yhteisöveron kuntaosuus maksetaan siihen kuntaan, missä yrityksellä on kotipaikka tai työntekijöitä. Endomines Oy on Helsingin pörssissä listatun Endomines Finland Oyj:n tytäryhtiö, jonka kotipaikka on Ilomantsi, eli Endomines Oy:n osalta yhteisöveron maksukunta on Ilomantsi. 

Ilomant­sis­sa Pampa­lon toimi­pis­tees­tä löydät muun muassa meidät:

Olen diplomi-insinööri ja ollut 10 vuotta ympäristöalalla. Minulla on laajakokemus teollisuudesta, kuten rakennusteollisuudesta ja öljynjalostuksesta. Vastaan Endominesilla ympäristöasioista ja raportoinnista.

Olen toiminut Endominesin ympäristövastaavana 2017–2024. Malminetsinnässä olen mukana kenttätöissä ja vastuullisuuden osalta mm. tutkimuskohteiden ennallistamisessa ja puustovaurioiden laskennassa.

Pääkoulutukseni on vuorialalle suuntautunut geologian maisteri. Vuorialan opintoihini kuului myös ympäristöalan opintoja. Valmistumisen jälkeen kävin Oulun ammattikorkeakoulun järjestämän FEC-koulutuksen Postgraduate course in water and environmental management. 

Olen toiminut Endominesin tuotantojohtajana helmikuusta 2024 lähtien, ja vastaan Pampalon operatiivisesta toiminnasta. 

Ihmisten työssäviihtyvyys ja ympäristön huomioon ottaminen ovat peruspilareita, jotka ovat osana meidän päivittäistä toimintaamme. Liikunta ja luonnossa liikkuminen ovat lähellä sydäntäni.

Olen koulutukseltani geologian maisteri erikoistumisalueenani kallioperägeologia. Olen myös opiskellut runsaasti kemiaa ja pohjavesigeologiaa, joten minulla hyvä käsitys erityyppisistä luonnon prosesseista, jotka on tärkeää huomioida kaivostoiminnassa tai sitä vasta suunniteltaessa.

Työssäni yhtiön päägeologina johdan malminetsintää ja joudun liikkumaan runsaasti luonnossa ja minulle on erityisen tärkeää, että kaikki malminetsintä mitä teemme on vastuullista. Minusta on innostavaa kokeilla jatkuvasti uusia vähemmän ympäristöä kuormittavia malminetsintämenetelmiä ja olla mukana kehittämässä niitä.

Olen koulutukseltani tuotantotalouden diplomi-insinööri ja työtaustastani löytyy talouden ja henkilöstöhallinnon tehtäviä myös energia-, telekommunikaatio- ja tietotekniikan alalta. Kaikkein omimmaksi alaksi koen kuitenkin kaivosteollisuuden ja hallinto- ja henkilöstöhallinnon asiat, joiden parissa olen viihtynyt yli vuosikymmenen.

Tehtävässäni parasta on työhyvinvointiin liittyvät asiat ja ylipäätään monipuolinen yhteistyö oman henkilöstömme kanssa. Teen paljon yhteistyötä myös yrityksen ulkoisten sidosryhmien kanssa, esimerkiksi tekemällä kaivosteollisuutta ja alan työmahdollisuuksia tunnetuksi oppilaitoksissa, missä nuoret pohtivat tulevaa työuraansa.