Pääsisältöön
Pääsisältöön

Maankäyt­tö


Kaivospiirit, malminetsintäluvat ja malminetsintävaraukset

Endominesin kaivosalueet: 550 ha

Voimassa olevat malminetsintäluvat: 5095 ha

Tällä hetkellä kaavoitettavan alueen pinta-ala on 3877 ha

Tarkoituksemme on poissulkea prosessin aikana mahdollisimman paljon alueita, joihin ei tule kaivosta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaivosluvan myöntäminen edellyttää, että kaivostoiminnan suhde muuhun alueiden käyttöön ja muutkin kaivostoimintaan liittyvät maankäyttöä koskevat asiat on selvitetty. Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan tai kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.

Malminetsintälupahakemuksissa on oltava tieto alueen oikeusvaikutteisista kaavoista ja mahdollisesti vireillä olevista kaavahankkeista.

Etsintätyö

Kaivoslain mukaan jokaisella on oikeus tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja omalla ja toisen maalla, tietyin poikkeuksin. Etsintätyö ei vaadi maanomistajan tai kaivosviranomaisen lupaa. Etsintätyöstä ei saa aiheutua vahinkoa, tarpeetonta haittaa tai häiriötä. Mikäli etsintätyöstä vastaava aikoo ottaa toisen maalta vähäisiä geologisia näytteitä, tulee tästä tehdä kirjallinen ilmoitus maanomistajalle. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat jokaisenoikeuksien nojalla sallittuja, tai joista aiheutuu enintään vähäisiä harmittomia jälkiä. Yksittäisten kivinäytteiden kerääminen ei esimerkiksi vaadi ilmoitusta. Ilmoitus on tehtävä silloin, kun näytteitä otetaan suurempi määrä ja toisen maalle jäävät jäljet ovat ennallistamisenkin jälkeen muita kuin vähäisiä ja harmittomia.

Varausilmoitus

Malminetsintälupaa hakeva tai sitä suunnitteleva voi tehdä kaivosviranomaiselle varausilmoituksen koskien tulevan malminetsintälupahakemuksen kattavaa aluetta. Voimassa oleva varaus estää muita hakijoita kohdistamasta malminetsintälupahakemusta varatulle alueelle ja antaa varaajalle muihin hakijoihin nähden etuoikeuden hakea alueelle malminetsintälupaa. Varauspäätös ei anna varaajalle oikeutta suorittaa varauksen käsittävällä alueella malminetsintää ilman maanomistajan lupaa, eikä varaus anna varaajalle oikeutta hyödyntää alueella mahdollisesti sijaitsevaa tai löytyvää esiintymää.

Malminetsintälupa

Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus luvassa tarkoitetulla alueella (malminetsintäalue) suorittaa malminetsintää. Malminetsintälupa ei oikeuta luvanhaltijaa esiintymän hyödyntämiseen. Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Malminetsintää voidaan suorittaa maanomistajan luvalla tai kaivoslain mukaisen malminetsintäluvan nojalla.

Kaivoslupa

Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on, että esiintymä on kooltaan, pitoisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hyödyntämiskelpoinen. Lisäksi kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön tulee olla selvitetty. Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan tai kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaavan oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaivosluvan haltijan on maksettava kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuinen korvaus maankäytöstä sekä maksettava kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä kaivostoiminnan sivutuotteista saadusta hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen korvaus.