Pääsisältöön
Pääsisältöön

Kaivos­ten sulke­mi­nen

Kaivoksen sulkemisella tarkoitetaan yleisesti kaivostoiminnan pysyvää lopettamista kohteessa ja siihen liittyviä toimenpiteitä, kuten kaivostoiminnan alasajoa ja jälkihoidon suunnittelua sekä sen jälkeisiä toimenpiteitä, kuten jälkihoitoa ja seurantaa. Kaivoslain ja ympäristösuojelulain mukaisesti kaivoslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä luotettava selvitys toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Sulkemiseen tarvitaan aina ympäristölupa sekä ympäristö- ja kaivosviranomaisen hyväksymiset ja tarkastukset.

Yksi sulkemissuunnitelman tärkeimmistä kohdista on ehkäistä haitallisten vesien syntyminen. Joissakin tapauksissa voi asetetun tavoitetilan saavuttamiseksi riittää esimerkiksi sivukivikasojen ja rikastushiekka-alueiden muotoilu ja peittäminen kasvukerroksella sekä alueiden kasvillistaminen. Tällaiset toimenpiteet ovat riittäviä muun muassa useimmilla teollisuusmineraalikaivoksilla.

Pampalon kaivoksen sulkemissuunnitelma

Pampalon kaivoksen nykyisessä ympäristölupapäätöksessä (Itä-Suomen aluehallintovirasto Nro 22/2015/1, DNRo ISAVI/18/04.08/2012; 27.4.2015) on annettu kaivoksen sulkemiseen liittyen useita eri lupamääräyksiä, mukaanlukien suunnitelman laatiminen toiminnan lopettamista varten. Sulkemissuunnitelma on päivitetty toiminnan edetessä ja se tullaan päivittämään säännöllisin väliajoin.

Pampalossa sijaitsevien kaivostoimintojen sulkemisen periaatteet on esitetty kaivosalueen sulkemisen esisuunnitelmassa. Suunnitelmaa tarkennetaan sen hetkisten kaivostoimintojen ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti sulkemisen tullessa ajankohtaiseksi. Sulkemisen esisuunnitelmassa huomioidaan sulkemisen jälkeiset ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat.

Suunnitelma perustuu oletukselle, ettei kaivokseen tule muuta maanalaista toimintaa louhinnan loppumisen jälkeen. Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen mahdollinen jatkokäyttö ja sulkemisen jälkeinen alueen hallinnointi sekä esitetään kaivoksen sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteet, niiden toteuttamiseksi tarvittavat lisäselvitykset, sulkemiseen liittyvät riskit ja jälkiseurannan periaatteet.

Alla on kuvattu tämänhetkisen sulkemissuunnitelman mukaiset Pampalon kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvien sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteiden päätavoitteet.

Sulkemistoimenpiteet

Seuraavassa on esitetty alueittain yleisellä tasolla sulkemistoimenpiteitä ja jälkihoitovaiheen periaatteita. Sulkemisen vaiheistuksen suunnittelussa huomioidaan ympäristönäkökulman lisäksi myös muun muassa operatiiviset, tekniset, taloudelliset ja turvallisuuteen liittyvät seikat. Sulkemistoimenpiteitä on mahdollista aloittaa jo kaivostoiminnan aikana sivukivi- ja avolouhosalueen osalta huomioiden edellämainitut näkökulmat. Myös valmistelevat työt muiden alueiden osalta ovat mahdollisia. Suunnittelua tarkennetaan toiminnan aikana.

Sulkemistoimenpiteiden alustava järjestys ja ajankohta on pääpiirteissään seuraava:

 • avolouhoksen luiskien muotoilu
 • avolouhoksen ympäristön viherrakentamistyöt
 • läjitetyn ja soveltuvan sivukiven hyötykäyttö rakenteissa

 • soveltuvan sivukiven hyötykäyttö sulkemisrakenteissa
 • sivukiven sijoittaminen kaivostäyttöön sekä avolouhokseen
 • jäljelle jäävien maa- ja kiviainesten läjitysalueiden maisemointi
 • rikastushiekka-alueen sulkeminen
 • muiden alueiden sulkemistoimenpiteet
 • vesienhallintajärjestelyiden muutostyöt

 • jälkihoito ja korjaavien toimenpiteiden suorittaminen
 • ympäristövaikutusten tarkkailu


Lue lisää vastuul­li­suus­toi­mis­tam­me


Kustannukset

Kaivoksen sulkemiseen liittyvistä vakuuksista määrätään kaivoslaissa sekä ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain mukaisista vakuuksista on määrätty Endominesin Pampalon kaivoksen ja satelliittikaivosten (Hosko ja Rämepuro) ympäristöluvissa.

Yrityksiltä vaaditaan myös pakollinen ympäristövahinkovakuutus. Ympäristöluvan edellytyksenä on vakuus kaivannaisjätteiden jätehuollon ja vesienkäsittelyn varmistamiseksi, kaivannaisjätealueiden käytöstä poistamiseksi ja jälkihoidon toteuttamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä toiminnan päättymisen jälkeisestä tarkkailusta. Osa summasta on jyvitetty jälkitarkkailun järjestämiseen. Aluehallintovirasto voi vapauttaa ja palauttaa vakuuden osittain tai sen mukaisesti, kun kaivannaisjätteen jätealueiden käytöstä poistamista, jälkihoitoa ja niiden vaikutusalueella olevia maa-alueita koskevat toimet on tehty.