14.11.2018

Endomines AB (Publ) Delårsrapport 1 januari–30 september 2018

Hela rapporten (PDF)Pressmeddelande (PDF)
Endomines guldproduktion i Pampalo överskrider förväntningarna Friday-gruvprojektet i Idaho förväntas inleda produktionen före årets slut

Endomines AB, pressmeddelande 14.11.2018 kl. 07:30 svensk tid

Kvartal 3 2018 (kontra kvartal 3 2017)
Operativ översikt 

 • Guldproduktionen uppgick till 81,6 kg (94,1) 
 • Anrikad malm uppgick till 26 876 ton (37 422) med guldhalt 3,9 g/ton (3,0)
 • Cash cost uppgick till 768 USD/oz (1 081) 

Finansiell översikt 

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,2 MSEK (27,6) 
 • Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av TVL och samarbetsförhandlingar, uppgick till 4,3 MSEK
 • EBITDA var 0,6 MSEK (1,1) 
 • Summa kassaflöde uppgick till −27,7 MSEK (1,6)
 • Resultat per aktie var −0,46 SEK (-0,55)

Kvartal 1–3 2018 (kontra kvartal 1–3 2017)
Operativ översikt 

 • Guldproduktionen uppgick till 303,5 kg (299,4) 
 • Anrikad malm uppgick till 108 987 ton (125 847) med guldhalt 3,4 g/ton (2,8)
 • Cash cost uppgick till 985 USD/oz (1 136) 

Finansiell översikt 

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,8 MSEK (90,7) 
 • Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av TVL och samarbetsförhandlingar, uppgick till 11,9 MSEK
 • EBITDA var 0,6 MSEK (0,2) 
 • Summa kassaflöde uppgick till 43,9 MSEK (−15,5)
 • Resultat per aktie var −0,58 SEK (-1,99)
    

Väsentliga händelser efter periodens slut
Guldproduktionen i Pampalo-gruvan för januari–oktober 2018 uppgick till 318,5kg (10 240oz). Verksamheten i gruvan och det intilliggande anrikningsverket har tillfälligt upphört. Därmed förväntas ingen ytterligare produktion under 2018. Men, ytterligare guld kommer att återvinnas i samband med underhållet av anrikningsverket. Den totala guldproduktionen från Pampalo inklusive återvunnet guld från underhållet kommer att rapporteras i November.

Produktionsprognosen för 2018 har ändrats:
Nytt mål:
Verksamheten i Pampalo-gruvan har upphört och guldproduktionen för perioden januari-oktober uppgick till 318,5kg (10 240oz). Inklusive det ytterligare guldet som återvinns i samband med underhållet av anrikningsverket, förväntas den totala guldpruduktionen 2018 vid Pampalo överskrida 320kg (10,300oz). Produktionen i Friday-gruvan i Idaho, USA, förväntas inledas i december 2018, men inga större produktionsvolymer förväntas före årets slut.

Tidigare mål: Endomines beräknar att 312–320 kg guld ska produceras i Pampalo i januari–oktober 2018.

Nyckeltal (Koncern) Jul-Sep Jan-Sep
MSEK om ej annat anges  2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Intäkter  25,9 26,7 -0,8 97,4 94,1 3,3
Kostnader  -25,3 -25,6 0,3 -96,8 -93,9 -2,9
Av- och nedskrivningar  -11,8 -7,7 -4,1 -34,9 -27,1 -7,8
Justerat EBITDA  4,3 1,1 3,2 11,9 0,2  11,7
EBITDA  0,6 1,1 -0,5 0,6 0,2 0,4
Rörelseresultat  -11,2 -6,6 -4,6 -34,3 -26,8 -7,5
Periodens resultat  -16,0 -8,3 -7,7 -19,5 -30,3 10,8
Resultat per aktie (SEK)  -0,46 -0,55 0,09 -0,58 -1,99 1,41
KF från den löpande verksamheten  4,9 2,9 2,0 -11,1 -2,4 -8,7
Investeringar  -35,1 -1,1 -34,0 -108,8 -11,7 -97,1
Finansiering  2,5 -0,3 2,8 163,8 -1,4 165,2
Likvida medel 62,4 13,8 48,6 62,4 13,8 48,6
Personalantal, vid slutet av perioden  40 41 -1 40 41 -1

   
Saila Miettinen-Lähde, vd:
”Vår huvuduppgift under det tredje kvartalet var att bygga upp vår Friday-gruva i Idaho inför produktionsstarten och förbereda Pampalo-gruvan i Finland för skötsel och underhåll. Dessa två uppdrag var raka motsatsen till varandra, men jag är nöjd över att kunna konstatera att båda projekten framskred säkert och enligt tidsplanen.

Konstruktionen av Friday-gruvan och det intilliggande anrikningsverket framskred väl, vilket ledde till bedömningen att den inledande guldkoncentratproduktionen sannolikt kan börja redan före årsskiftet, följt av en upptrappning i början av 2019. Vårt lokala team i Idaho har varit mycket viktigt för projektets framsteg och jag är glad över att kunna konstatera att vi även har blivit väl emottagna av lokala samhällen, myndigheter och entreprenörer.

Brytningen i Pampalo-gruvan avslutades i mitten av september inför det planerade produktionsstoppet, men en viss guldkoncentratproduktion fortsatte ändå in i oktober. Trots svåra underjordiska bergsförhållanden och kommande skötsel och underhåll förblev produktionen god under hela perioden. Guldproduktionen under det tredje kvartalet uppgick till 81,6 kg och för januari–september till 303,5 kg. I oktober producerades ytterligare 15kg guld, vilket tog den totala produktionen i Pampalo i år till 318,5kg (10,240oz). Detta överskrider klart vår ursprungliga uppskattning. Utöver detta, kommer vi ännu att återvinna ytterligare guld från underhållet av vårt anrikningsverk, vilket kommer att öka den totala guldproduktionen till över 320kg (10 300oz)

Vårt finansiella resultat speglade det fortsatt stabila produktionsresultatet och nettoomsättningen uppgick till 26,2 MSEK under kvartal 3 och 95,8 MSEK under kvartal 1–3 2018. Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av TVL Gold och samarbetsförhandlingarna, var klart positivt på 4,3 MSEK under kvartal 3 och 11,9 MSEK under kvartal 1–3 2018.

Vårt omfattande prospekteringsprojekt längs Karelska guldlinjen framskred genom strukturell kartläggning, djupmoränprover och borrning främst i områden nära Pampalo-gruvan och Central Duplex-området söder om Pampalo. Den största delen av resultaten från dessa studier väntas före årets slut. Guldletartävlingen för amatörer ”Kultakisa Kakkonen” (guldtävlingen Kakkonen) i Ilomantsi, Finland, som pågick till slutet av oktober väckte stort intresse, och man fick in 137 prover. Vi ser redan fram emot att tillkännage vinnarna samt intressanta resultat från tävlingen i januari 2019.”

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns fogas till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.endomines.com

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 07:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).