4.7.2018

Endomines producerade nästan 130kg guld under det andra kvartalet

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 4.7.2018 kl 08:30 svensk tid 

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det andra kvartalet 2018. Guldproduktionen under Q2 uppgick till 129,6 kg.

Nyckeltal för produktionen apr-jun jan-jun
2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Anrikad malm (ton) 44 453 47 621 -3 168 82 021 88 425 -6 404
Ingående guldhalt (g/t) 3,6 2,7 0,9 3,3 2,8 0,5
Guldutbyte i verket (%) 82,8 83,1 -0,3 82,8 83,4 -0,6
Tillgänglighet (%) 41,6 43,5 -1,9 38,5 42,3 -3,8
Guldproduktion (kg) 129,6 107,4 22,2 221,8 205,3 16,5
Guldproduktion (oz) 4 168 3 453 715 7 131 6 601 530
Skadefrekvens LTIFR  9  7  2 9 7  2

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Den ingående guldhalten under det andra kvartalet var 3,6 g/t vilket var 0,9 g/t högre än under jämförelseperiod 2017. Detta ledde till en förbättrad guldproduktion som uppgick till 129,6 kg (Q2 2017: 107,4 kg). Den förbättrade guldhalten beror främst på en högre in-situ guldhalt. Malmproduktion och anrikat tonnage var något lägre än under det andra kvartalet föregående år. De främsta orsakerna var utmanande stenförhållanden i vissa områden av Pampalo gruvan.

Produktionsmålet för helåret 2018 oförändrat:
Endomines produktion förväntas under januari-september 2018 uppgå till mellan 250-300 kg guld.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).