3.10.2018

Endomines guld produktion hittills under året överskrider 300kg Produktionsprognosen för 2018 ökat till 312-320kg guld

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, Pressmeddelande 3.10.2018 kl 11:00 CEST

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det tredje kvartalet 2018. Guldproduktionen under Q3 uppgick till 81,6 kg.

Nyckeltal för produktionen jul-sep jan-sep
2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Anrikad malm (ton) 26 876 37 422 -10 546 108 987 125 847 -16 860
Ingående guldhalt (g/t) 3,9 3,0 0,9 3,4 2,8 0,6
Guldutbyte i verket (%) 84,2 83,8 0,4 83,2 83,5 -0,3
Tillgänglighet (%) 40,6 34,2 6,4 39,2 39,6 -0,4
Guldproduktion (kg) 81,6 94,1 -12,5 303,5 299,4 4,1
Guldproduktion (oz)  2 624 3 025 -401 9 758 9 626 132
LTIFR  9  8  1 9 8  1

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för Endomines Oy inklusive entreprenörer.

Guldproduktionen för de första 9 månaderna uppgick till 303,5kg, vilket var högre än under motsvarande period (Q1-Q3 2017: 299,4kg) samt bolagets tillkännagivna produktionsprognos om 270-300kg.

Det tredje kvartalets guldproduktion uppgick till 81,6kg (Q3 2017: 94,1kg) vilket återspeglar Endomines beslut att tillfälligt upphöra med produktionen vid Pampalo gruvan efter september. Följaktligen var malmproduktionen väsentligt lägre mot jämförelseperiod, detta kompenserades dock delvis av en högre ingående guldhalt som uppgick till 3,9g/t (Q3 2017: 3,0g/t). Gruvdriften vid Pampalo upphörde den 14 september 2018.

Vid slutet av september hade bolaget ännu ca. 6 000-ton processerbar malm i lagret för produktion i oktober. Därav höjs produktionsprognosen till 312-320kg.

Produktionsprognosen för 2018 har ändrats:
Endomines förväntas producera 312-320kg guld i Pampalo under januari-oktober 2018.

Tidigare mål:
Endomines förväntas producera 270–300 kg guld i Pampalo under januari–september 2018.

“Vårt produktionsresultat både hittills i år samt för det tredje kvartalet överskred våra förväntningar. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att vår personal under de senaste månaderna arbetat med vetskapen om att produktionen tillfälligt kommer att upphöra under hösten. Utöver detta har stenförhållandena vid Pampalo gruvan varit mycket utmanande under största delen av året. Säker och effektiv produktion har därför krävt särskild noggrannhet av alla berörda. Jag riktar min uppriktiga tacksamhet åt hela vår personal vid Pampalo för deras engagemang samt framgångsrika insatser under rådande omständigheter, säger Saila Miettinen-Lähde, VD för Endomines.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 11:00 CEST.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).