In English In Swedish In Finnish

Endomines rapporterar ytterligare höghaltiga kärnsektioner från Pampalo Deeps och publicerar uppdaterade mineralreserver och mineraltillgångar

22.12.2015

Endomines har, sedan den senaste uppdateringen den 27 oktober 2015, fortsatt med kärnborrning vid sina förekomster längs Karelska Guldlinjen, i närheten av Ilomants i östra Finland.

Endomines kan med tillfredsställelse rapportera ytterligare höghaltiga resultat från den pågående prospekteringskampanjen i Pampalomalmernas förlängning mot djupet (”Pampalo Deeps”). Borresultaten inkluderar väldigt uppmuntrande kärnsektioner, bland annat från borrhål T-1010 med en kärnsektion om 5 meter med 6,1 g/t guld, T-1025 med en kärnsektion om 10 meter med 6,4 g/t guld och T-1050 med en kärnsektion om 5 meter med 4,7 g/t guld.

Totalt har 13 nya underjordiska hål borrats (1 312 m) mellan den 21 oktober och 1 december i Pampalo Deeps. Ett tillfälligt uppehåll i borrprojektet gjordes från den 1 december på grund av tillredning i området, men kommer att återupptas igen före årets slut.

Sedan den senaste prospekteringsuppdateringen den 27 oktober har Bolaget erhållit analysresultat från 22 underjordiska borrhål. 15 av dessa har gett höghaltigt guldförande kärnsektioner (halt x längd >8 grammeter). Detaljerade resultat finns i det bifogade PDF-dokumentet (enbart på engelska).

Alla kärnsektioner rapporteras som längs efter borrhålet. Resultaten kommer delvis från hål som borrats innan den 27 oktober.

Borrhål med analysresultat understigande 8 grammeter är ur ett ekonomiskt perspektiv magra delar mellan de för närvarande uttolkade guldförande malmkropparna.

Bolaget har kontrakterat SRK Consulting (Finland) Oy att göra en oberoende uppskattning av mineraltillgångarna av Pampalo Deeps området. Arbetet har nu slutförts och de totala mineraltillgångarna (indikerade och antagna) för området är 191 000 ton @ 4,1 g/t guld. Detaljerade resultat finns i det bifogade PDF-dokumentet (enbart på engelska) och på Bolagets hemsida.

“Dessa borresultat och den senaste uppskattningen av mineralresurserna bekräftar vår syn på att vi har upptäckt ett nytt, höghaltigt guldförande område inom Pampalo Deeps. De uppskattade mineraltillgångarna av SRK Finland utfördes i ett väldigt tidigt stadium av borrprojektet och därför är tonnaget om 191 000 ton blygsamt i detta stadium. Emellertid är den genomsnittliga guldhalten om 4,1 g/t avsevärt högre jämfört med den malm vi har brutit under senaste åren.”, kommenterar VD Markus Ekberg.

Kvalificerad person: Uppgifterna i denna rapport har kontrollerats av "Eurogeologist" MSc (Geol) Markus Ekberg som i enlighet med Fennoscandian Review Boards standard är en "Kvalificerad Person (QP). Markus Ekberg är anställd som verkställande direktör i Endomines och äger 180 000 aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida, www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimerad inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.