In English In Swedish In Finnish

Endomines tidigarelägger start av selektiv gruvdrift, produktionsprognosen för 2015 minskar något ; Icke uppfyllda lånekovenanter godkänts av Nordea

21.12.2015

Bedömd produktion och selektiv gruvdrift

Den tidigare meddelade starten för selektiv gruvdrift i början av 2016 har av praktiska skäl tidigarelagts. Detta leder till att årsproduktionen för 2015 minskar något från tidigare bedömda 500-600 kg guld. Samarbetsförhandlingarna (MBL-förhandlingar) har slutförts och cirka 50 % av den operativa personalen vid Pampalogruvan har permitterats från och med dagens datum. Endomines kommer att rapportera sina sedvanliga kvartalsvisa produktionssiffror i början av januari 2016.

2016 räknar Bolaget med att producera 300-350 kg guld från verksamheten i Pampalo.

Produktionen 2016 kommer att baseras på selektiv gruvdrift där Bolaget kommer att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm med hög ingående guldhalt. Gruvdriften kommer att koncentreras till områden med hög guldhalt, både tidigare kända och upptäckta under 2015. Det reducerade tonnaget kommer att anrikas i anrikningsverket i perioder om 7-10 dagar per månad. Pampalo underjordiska gruva kommer att vara i kontinuerlig drift men endast under vardagar.

Bolaget räknar med att dessa förändringar i gruvdrifts- och anrikningsprocesserna, inkluderande tillfälliga permitteringar av personal, kommer att öka lönsamheten vid verksamheten i Pampalo Guldgruva. Cash-Cost estimeras reduceras till en nivå såväl under dagens som framtida prognostiserat pris på guld.

Lånekovenanter

Endomines kommer som en följd av lägre guldproduktion att bryta emot gällande finansiella lånekovenanter för helåret 2015. Långivaren Nordea Bank har lämnat sitt medgivande till att ovan nämnda kovenanter inte kommer att uppfyllas. Finnvera som ställt lånegaranti har lämnat sitt samtycke till Nordeas medgivande. Därmed ändras inte övriga villkor i låneavtalen. Endomines totala banklån uppgår nu till ca 68 MSEK (7 290 KEUR) och överenskomna amorteringar ska påbörjas 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida, www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl. 08:45 svensk tid.
    

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimerad inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

      
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.