In English In Swedish In Finnish

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2015

29.10.2015
Uppmuntrande prospekteringsresultat i Pampalo

Tredje kvartalet 2015

 • Guldproduktionen uppgick till 153,1 kg (210,9)
 • Samarbetsförhandlingar (”MBL-förhandlingar”) med personalen inleddes
 • Intäkterna uppgick till 30,4 MSEK (47,8)
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -11,6 MSEK (6,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,7 MSEK (-5,5)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,07 (-0,04)

Januari- september 2015

 • Guldproduktionen uppgick till 411,0 kg (582,6) -29%
 • Intäkterna uppgick till 85,2 MSEK (131,6), -35%
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -48,3 MSEK (8,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -79,4 MSEK (-23,5)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,30 (-0,18)
 • Investeringarna uppgick till 32,1 MSEK (9,7), främst avseende gruvnära prospektering
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 34,4 MSEK

Händelser efter kvartalets utgång

 • Bolagets kvarvarande guldprissäkring om 11 200 oz har stängts den 9 oktober 2015
 • Vid stängningen upptogs ett kortfristigt lån om ca 26 MSEK som den 27 oktober konverterades till ett långfristigt lån med återbetalning under 2018-2019
 • Återbetalningen av projektfinansieringslånet om ca 45 MSEK flyttades framåt från 2016-2017 till 2018-2019
 • Styrelsen kommer att kalla bolagets aktieägare till att besluta om en företrädesemission om ca 60 MSEK efter emissionskostnader
 • Uppmuntrande kärnsektioner från Pampalomalmernas förlängningar mot djupet inklusive 10 m@18,2 g/t och 6 m@13,6 g/t har hittats
 • En lovande kärnsektion (2,0m@3,9 g/t guld) från ett tidigare icke undersökt område söder om Pampalo South förstärker Bolagets förväntningar på den okända potentialen strax intill huvudfyndigheterna i Pampalo

Produktionsmål för 2015

 • Produktionsprognosen för 2015 kvarstår enligt tidigare meddelat till 550-600 kg guld

Kommentarer till verksamheten

VD kommenterar:

"Vi är mycket glada över de senaste resultaten med hög guldhalt från vår prospektering i Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Guldhalten i kärnsektionerna har förbättrats dramatiskt och nya upptäckter är öppna i stupningsriktningen . Stängningen av guldprissäkringarna och ändringarna av låneavtalet med Nordea gör det möjligt för företaget att koncentrera sig på utvecklingen av dessa höghaltiga linser i Pampalos förlängningar mot djupet" , kommenterar Markus Ekberg , verkställande direktör i Endomines AB .

Koncernens nyckeltal

Juli-september Januari-september
MSEK om ej annat anges 2015 2014 +/- 2015 2014 +/-
Intäkter 30,4 47,8 -17,4 85,2 131,6 -46,3
Ebitda före orealiserat resultat på derivatinstrument -11,6 6,9 -18,5 -48,3 8,7 -57,0
Rörelseresultat -23,4 -5,5 -17,9 -94,4 -29,1 -65,3
Resultat före skatt -23,2 -6,6 -16,7 -97,7 -28,8 -68,9
Periodens resultat -18,7 -5,5 -13,2 -79,4 -23,5 -55,9
Periodens kassaflöde -33,2 0,8 -34,0 -78,8 -11,5 -67,3
Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,04 -0,03 -0,30 -0,18 -0,12
Guldproduktion (kg) 153,1 210,9 -57,8 411,0 582,6 -171,7
Guldproduktion (oz) 4 922 6 781 -1 859 13 212 18 732 -5 520
Anrikad malm (ton) 90 143 95 583 -5 440 251 970 308 137 -56 167

Guldproduktionen
Produktionen under det tredje kvartalet 2015 uppgick till 153,1 kg (210,9) till en Cash Cost om 1 112 USD/oz (960) och till 411,0 kg (582,6) under hela rapportperioden till en Cash Cost om 1 276 USD/oz  ( 1  047).

Nyckeltal för produktionen Juli-september Januari-september
MSEK 2015 2014 +/- 2015 2014 +/-
Anrikad malm (ton) 90 143 95 583 -5 440 251 970 308 137 -56 167
Ingående guldhalt (g/t) 2,0 2,7 -0,6 2,0 2,3 -0,4
Guldutbyte i verket (%) 82,7 81,6 1,1 83,5 81,0 2,5
Tillgänglighet (%) 93,3 93,7 -0,4 89,2 95,2 -6,0
Guldproduktion (kg) 153,1 210,9 -57,8 411,0 582,6 -171,7
Guldproduktion (tr. oz) 4 922 6 781 -1 859 13 212 18 732 -5 520
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 50 45 4 53 41 11
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 464 415 49 464 415 49
Cash Cost (USD/oz) 1 112 960 152 1 276 1 047 229

Guldutbytet under det tredje kvartalet var något lägre än målnivån medan tillgängligheten och anrikat tonnage ökade jämfört med tidigare kvartal som en följd av ökad tillgång till nya produktionsrum. Trots en lägre ingående guldhalt från Pampalo underjordsgruva ökade guldproduktionen under kvartalet.

Kostnaderna per anrikat malmton har ökat jämfört med föregående år både i kvartalet och för hela rapportperioden. Ökningen förklaras främst av den temporära neddragningen av ortdrivning och andra aktiviteter under motsvarande period föregående år. Cash Cost ökade främst på grund av minskad guldproduktion.

Arbetsmiljö
Bolagets engagemang för en säker arbetsmiljö demonstreras i att olycksfallsfrekvensen (LTIFR) sjunker och är lägre än det finska industrigenomsnittet.

Gruvnära prospektering
Bolaget har under det tredje kvartalet fortsatt att prospektera i gruvan. Analysresultat från ett stort antal borrhål i gruvan har erhållits och merparten av dessa har givit guldförande kärnsektioner med hög halt.

Resultaten bekräftar att de tidigare rapporterade höghaltiga förlängningarna av Pampalo North-linsen fortsätter mot djupare nivåer. Ytterligare bekräftelse av den nyligen upptäckta och rapporterade S2-linsen har erhållits med flera tillkommande kärnsektioner.

Dessa nya kärnsektioner indikerar att strukturen i fyndigheten förändras och att den genomsnittliga in-situ halten förbättras från 500 metersnivån och nedåt. Alla dessa nya upptäckter är öppna mot djupet och bolaget kommer att sträva efter att fortsätta prospekteringsprojektet.

Samtliga resultat i detalj kan läsas i de rapporter som offentliggjorts under det senaste kvartalet. Den fullständiga rapporten finns på bolagets hemsida.

Regional prospektering
Provtagningsprogrammet för djupmorän, som påbörjades i mars, har slutförts under september månad. Totalt har 1 704 prover samlats in från Karelska Guldlinjen. Ungefär 90 % av analysresultaten har hittills erhållits. Uttolkning av resultaten pågår.

Bolagets regionala prospektering längs Karelska Guldlinjen fortsätter. Kärnborrningsprogrammen vid Pampalo East, Pampalo North, Pampalo North West, Rämepuro och Hosko har slutförts.

Karelian Gold Rush 2015
Registreringen till Endomines prospekteringstävling ”Karelian Gold Rush 2015” har öppnats. Faktiska tävlingsdata kommer att offentliggöras vid FEM 2015 konferensen i Kittilä i norra Finland den fjärde november. Den tillgängliga mängden data som offentliggörs har ökat till omkring 2 500 borrhål om totalt cirka 191 km och data till ungefär 130 000 djupmorän- och jordprover.

Miljö
Verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande miljötillstånd. Miljötillstånd för Hosko beviljades under perioden.

Personal
Antalet anställda under hela rapportperioden har i genomsnitt varit 74 st. Entreprenörerna som arbetar vid Pampalo guldgruva har varit i genomsnitt 34 anställda.

Samarbetsförhandlingar
Under perioden har Endomines ABs helägda dotterbolag Endomines Oy bjudit in representanter för arbetstagarna till samarbetsförhandlingar (”MBL-förhandlingar”). Uppstarten av förhandlingarna gör det möjligt för Bolaget att påbörja permitteringar eller uppsägningar. Samarbetsförhandlingarna, som omfattar alla anställda inom Endomines Oy, är ett nödvändigt första steg enligt finländsk lag innan några permitteringar eller uppsägningar kan ske. Under pågående förhandlingar kommer alla alternativ för produktionen i Pampalo att utvärderas. Alternativen inkluderar även att anpassa gruvproduktionen till guldprisutvecklingen. Samarbetsförhandlingarna pågår.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Stängning av samtliga guldprissäkringar

Bolagets kvarvarande guldprissäkring om 11 200 oz har återköpts/stängts. I samband med stängningen betalades även det tredje kvartalets guldprissäkring om 5 200 oz. Stängningen skedde till marknadspris, som uppgick till ca 31 MSEK (3,3 MEUR), varav ca 4,7 MSEK (0,5 MEUR) betalades kontant och resten genom ett nytt lån om ca 26,3 MSEK.

Guldsäkringen tecknades i december 2009 i samband med ett projektfinansieringslån från Nordea Bank. Ett av avtalsvillkoren var att Bolaget säkrar minst hälften av den planerade framtida guldproduktionen. Sammanlagt säkrades vid detta tillfälle 84 400 oz guld och efter en ändring under år 2012 är säkringspriserna för löptider fram till slutet av 2015 lika med 843 EUR/oz (kvarvarande 10 400 oz) och för löptider under 2016 lika med 796 EUR/oz (6 000 oz). Då priset på guld uttryckt i EUR fortsättningsvis varit betydligt högre än det överenskomna säkringspriset och Bolaget under åren 2011 till och med Q2 2015 betalat över 155 MSEK (~17,4 MEUR) beslöt Bolaget att börja förhandla om att förhandslösa den totala kvarstående balansen för guldprissäkringsavtalet.

Finansiering

Endomines har träffat en överenskommelse om förlängning av återbetalning av banklån och ett nytt långfristigt banklån om ca 26,3 MSEK, se ovan. Återbetalningstiden för Bolagets projektfinansieringslån om 45,2 MSEK (4 800 KEUR) förlängdes från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. Det sammanlagda lånebeloppet om ca 71,5 MSEK (7,6 MEUR) är amorteringsfria under 2015-2017. Amorteringarna ska börja under första kvartalet 2018 med en fast amortering om 940 KSEK (100 KEUR) per kvartal samt en rörlig amortering per halvår med början under det andra kvartalet 2018. Den rörliga delen utgörs av 40 procent av ett justerat kassaflöde som redovisas fyra kvartal (12-månadersperiod) eller två kvartal (6-månadersperiod) före respektive amortering. Det justerade kassaflödet beräknas utgående från ett Ebitda med avdrag för betalda räntor och investeringar. I samband med avtalet har lånekovenanterna även ändrats för att motsvara ändringarna i lånen ovan.

Företrädesemission

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om en företrädesemission i Bolaget om ca 60 MSEK efter emissionskostnader, varav minst 28 MSEK (3 MEUR) är ett krav enligt avtalet med Nordea. En sådan emission ska vara genomförd senast före utgången av det första kvartalet 2016. Kallelsen kommer att offentliggöras så snart styrelsen fastställt förslag till villkor för emissionen, dock senast den 15 december 2015. Avsikten med emissionen är att investera i fortsatt prospektering och utveckling.

Uppmuntrande prospekteringsresultat

Ytterligare uppmuntrande kärnsektioner från Pampalomalmernas förlängningar mot djupet inklusive 10 m@18,2 g/t, 6 m@13,6 g/t, 8 m@7,2 g/t guld, 3m@14,5 g/t guld, 3m@7,0 g/t guld and 4 m@11,5 g/t guld. Mer detaljerade resultat har offentliggjorts genom ett pressmeddelande den 27 oktober.

Ett borrhål söder om Pampalo South innehöll en kärnsektion om 2,0m@3,9 g/t guld. Denna kärnsektion som kom från ett tidigare ej undersökt område förstärker Bolagets förväntningar på den okända potentialen strax söder om Pampalos huvudfyndigheter.

Utsikter för 2015
Produktionsprognosen för 2015 uppgår till 550-600 kg guld.

Framtida likviditetsutveckling
Endomines verksamhet är kapitalintensiv. För att kunna bedriva prospektering och gruvutbyggnad krävs tillgång till finansiering. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven under närmaste tolvmånadersperioden utan kommer att kräva ytterligare extern finansiering senast inom närmaste sex månader för att fullgöra befintliga investeringsplaner. Bolaget har möjligheten att förlänga denna tidsram genom att skjuta upp investeringar. Ett antal åtgärder har redan vidtagits för att säkerställa en fortsatt tillfredställande likviditetsutveckling. Av dessa åtgärder kan nämnas stängningen av guldprissäkringarna, förlängning av amorteringsvillkoren avseende banklån och avsikten att genomföra en nyemission.

Finansiell kalender för 2016

 • Q4 2015 torsdagen den 18 februari 2016
 • Årsredovisning 2015 under vecka 12
 • Årsstämma måndagen den 18 april 2016
  Delårsresultat kommer att publiceras;
 • Q1 2016 torsdagen den 19 maj 2016
 • Q2 2016 torsdagen den 18 augusti 2016
 • Q3 2016 torsdagen den 17 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.