In English In Swedish In Finnish

Endomines har träffat en överenskommelse om förlängning av återbetalning av banklån

28.10.2015

Endomines helägda dotterbolag Endomines Oy har träffat en överenskommelse med dess långivare Nordea Bank Finland Abp (”Nordea”).

Överenskommelsen gäller i huvuddrag följande:

Såsom tidigare meddelats stängdes Bolagets samtliga guldprissäkringar den 9 oktober 2015. I samband med stängningen upptogs ett kortfristigt lån om 26,3 MSEK (2 790 KEUR).

Detta kortfristiga lån kommer från idag att konverteras till ett långfristigt lån. Samtidigt förlängs återbetalningstiden för Bolagets projektfinansieringslån om 45,2 MSEK (4 800 KEUR) från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. De båda lånen om sammanlagt 71,5 MSEK (7 590 KEUR) är amorteringsfria under 2015-2017 och ska amorteras med början under första kvartalet 2018 med en fast amortering om 940 KSEK (100 KEUR) per kvartal samt en rörlig amortering per halvår med början under det andra kvartalet 2018. Den rörliga delen utgörs av 40 procent av ett justerat kassaflöde som redovisas fyra kvartal (12-månadersperiod) eller två kvartal (6-månadsersperiod) före respektive amortering. Det justerade kassaflödet beräknas utgående från ett Ebitda med avdrag för betalda räntor och investeringar.

I samband med avtalet har lånekovenanterna även ändrats för att motsvara ändringarna i lånen ovan.

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om en företrädesemission i Bolaget om ca 60 MSEK efter emissionskostnader, varav minst 28 MSEK (3 MEUR) är ett krav enligt avtalet med Nordea. En sådan emission ska vara genomförd senast före utgången av det första kvartalet 2016. Kallelsen kommer att offentliggöras så snart styrelsen fastställt förslag till villkor för emissionen, dock senast den 15 december 2015. Avsikten med emissionen är att investera i fortsatt prospektering och utveckling.

"Genom denna överenskommelse visar Nordea ett fortsatt förtroende för Endomines. Överenskommelsen är även, kombinerat med stängningen av guldprissäkringen, ett viktigt steg för Bolagets framtida finansiering av verksamheten. Vi har nu goda förutsättningar att utveckla de nyligen upptäckta höghaltiga mineraliseringarna och att fortsätta med gruvans långsiktiga investerings-program" säger Markus Ekberg, VD i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida, www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2015 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.