In English In Swedish In Finnish

Endomines erhåller fler höghaltigt guldförande kärnsektioner från Pampalomalmernas förlängningar mot djupet

07.09.2015

Endomines kan med tillfredställelse rapportera resultat från den pågående prospekteringskampanjen i Pampalo Guldgruva och andra prospekteringsmål längs Karelska Guldlinjen. Totalt har 30 nya borrhål (2 366m) borrats i juli-augusti vid Pampalomalmernas förlängningar mot djupet vid ”North lens” och den nya S-2-linsen. Analysresultat från 72 underjordiska borrhål har erhållits och 52 av dessa har givit malmhaltigt guldförande kärnsektioner (halten x längden > 8 gram per meter).

Resultaten från ”Northern lens” innehåller bland annat hål T-934 med 1,0m@63,2 g/t guld och 9,0m@4,4 g/t guld (inklusive 1,0m@21,9 g/t guld) och T-942 6,0m@10,6 g/t guld. Resultaten från S-2-linsen inkluderar hål T-965 2,0m@54,6 g/t guld (inklusive 1,0m@108 g/t guld) och T-985 6,1 m@9,6 g/t guld (inklusive 1,0 m@42,2 g/t guld).

Resultaten bekräftar att de tidigare rapporterade höghaltiga förlängningarna av ”Pampalo Northern lens” fortsätter mot djupare nivåer. Ytterligare bekräftelse av den nyligen upptäckta och rapporterade S2-linsen har erhållits med flera tillkommande kärnsektioner.

Bolaget kommer att fortsätta prospekteringen inom området så snart förlängningen av snedbanan och annan utvecklande ortdrivning gör det möjligt. ”Den fortsatta borrkampanjen mot Pampalomalmernas förlängningar mot djupet har varit väldigt framgångsrik. Dessa nya kärnsektioner indikerar att strukturen i fyndigheten förändras och att den genomsnittliga in-situ halten förbättras från 500 metersnivån och djupare. Då alla dessa nya fyndigheter är öppna mot djupet kommer vi att sträva efter att fortsätta vårt prospekteringsprojekt”, kommenterar Markus Ekberg, VD för Endomines.

Alla kärnborrningsresultat som erhållits från Pampalomalmernas förlängningar mot djupet per den 31 augusti publiceras i den bifogade prospekteringsrapporten, som är på engelska. Rapporten, som är på engelska publiceras även på Bolagets hemsida.

Se http://endomines.com/images/pdf/Endomines_Exploration_UpdateReport_2015_September6.pdf

Bolagets regionala prospektering längs Karelska Guldlinjen fortsätter. Kärnborrningsprogrammen vid Pampalo N, Pampalo NW, Rämepuro och Hosko om totalt 3 463 meter fördelade på 36 hål har slutförts men merparten av analysresultaten har ej ännu erhållits. Djupmoränprovtagningsprogrammet har samlat omkring 1 600 prover och ytterligare 100 prover planeras. De få analysresultat som erhållits indikerar nya områden med guldanomalier, men merparten av resultaten är inte klara än.

Registreringen till Endomines prospekteringstävling ”Karelian Gold Rush 2015” har öppnats för alla på http://goldrush.endomines.com . Med GIS-kartservicen ”LouhiGold” på http://louhigold.sito.fi kan alla se borrhål och moränprover i olika kartlager. Faktiska tävlingsdata kommer att vara tillgängliga för nedladdning för på ”LouhiGold” registrerade deltagare från och med den fjärde november.

Kvalificerad person: Uppgifterna i denna rapport har kontrollerats av "Eurogeologist" MSc (Geol) Markus Ekberg som i enlighet med Fennoscandian Review Boards standard är en "Kvalificerad Person (QP). Markus Ekberg är anställd som verkställande direktör i Endomines och äger 180 000 aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50 eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2015 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.