In English In Swedish In Finnish

Endomines inleder MBL-förhandlingar för utvärdering av alternativen; fortsatt produktion eller förläggning av produktionen i ”malpåse”

04.08.2015

I Endomines AB:s helägda dotterbolag Endomines Oy har representanter för de anställda bjudits in för att inleda samarbetsförhandlingar (”MBL-förhandlingar” enligt svensk terminologi) i enlighet med gällande finsk lag.

Uppstarten av förhandlingarna gör det möjligt för Bolaget att påbörja permitteringar eller uppsägningar om förhållandena inte förbättras under de kommande månaderna. Samarbetsförhandlingarna, som omfattar alla anställda inom Endomines Oy, är ett nödvändigt första steg enligt finländsk lag innan några permitteringar eller uppsägningar kan ske.

Under pågående förhandlingar kommer alla alternativ för produktionen i Pampalo att utvärderas. Alternativen inkluderar även att förlägga gruvproduktionen och anrikningsverket i ”malpåse” (”Care and Maintenance”). Förhandlingar med Bolagets långivare, Nordea bank och innehavare av Bolagets guldprissäkringar kommer även att påbörjas omgående.

Bolagets VD Markus Ekberg kommenterar: ”Bolagets ledning bedömer att förhandlingarna är nödvändiga för att hålla alla alternativ öppna. Det är beklagligt mot bakgrunden av de nyligen erhållna uppmuntrande prospekteringsresultaten från Pampalo-malmens förlängningar mot djupet. Det fallande guldpriset under året i kombination med lägre guldhalter har emellertid lett till negativt kassaflöde från rörelsen. Mot bakgrund av osäkerheten i guldprisutvecklingen behöver vi undersöka och fastställa bästa möjliga alternativ för att säkra ett positivt kassaflöde från dessa nya upptäckter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2015 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.