In English In Swedish In Finnish

Endomines rapporterar om uppmuntrande guldförande kärnsektioner från Pampalomalmernas förlängningar mot djupet

03.07.2015

Endomines kan med tillfredsställelse publicera de resultat som erhållits fram till den 30:e juni från undersökningarna i Pampalogruvan såväl som inom andra målområden i anslutning till den Karelska Guldlinjen.

Resultaten inkluderar bland annat nya mycket uppmuntrande guldförande kärnsektioner från borrningarna mot Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Exempelvis håller en 7,0 meters kärnsektion från borrhål T-916 12,2 g/t guld (inklusive 4,0 meter med 20,4 g/t guld) och kärnan från borrhål T-917 håller en 17,0 meters kärnsektion 3,2 g/t guld. Dessa hål, som borrades mot djupare liggande tidigare okända mineraliserade strukturer vid "Deep Northern lens" indikerar att det kan finnas ytterligare rika mineraliseringar i Pampalogruvan.

Den tidigare identifierade "nya" S2-linsen har dessutom kunnat verifieras dels på 590 meters nivån med borrhål T-910 (6,0 meters kärnsektion med 5,3 g/t guld), dels genom ortdrivning på övre nivåer i gruvan. De mest intressanta guldförande kärnsektionerna redovisas i en separat rapport på Bolagets hemsida och även som bilaga.

Endomines kommer att fortsätta prospekteringen i området så snart geometriska förhållanden och ortdrivningen medger ytterligare kärnborrning. "Vi är mycket förhoppningsfulla och nöjda med resultaten av kärnborrningen som resulterat i rikt guldmineraliserade kärnsektioner från tidigare okända områden. Vårt engagemang i fortsatt prospektering i anslutning till Pampalogruvan såväl som inom andra målområden längs den Karelska Guldlinjen verkar ge mycket positiva resultat" kommenterar Markus Ekberg VD för Endomines.

I mars 2015 inleddes djupmoränprovtagningsprogrammet vid Kuittilatonalitens nordöstra hörn. Fram till den 30:e juni hade 930 prover tagits från området mellan Muurinsuo East och Korvilansuo, Pampalo East - Pampalo NW och Hosko North. Målsättningen är att 2 000 prover skall kunna insamlas under 2015. Analysresultaten från de tagna proverna har ännu ej erhållits.

Samtliga resultat per den 30 juni 2015 är redovisade i bifogade rapport och finns även tillgängliga på Bolagets hemsida.

Kvalificerad person: Uppgifterna i denna rapport har kontrollerats av "Eurogeologist" MSc (Geol) Markus Ekberg som i enlighet med Fennoscandian Review Boards standard är en "Kvalificerad Person (QP). Markus Ekberg är anställd som verkställande direktör i Endomines och äger 180 000 aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2015 kl. 17:40 svensk tid.


Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.