In English In Swedish In Finnish

Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

12.03.2015
Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.00 på Erik Penser Bankaktiebolags kontor, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Deltagande
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 april 2015, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 april 2015, gärna före kl. 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, per telefon 08-611 66 45 eller per e-post ARSSTAMMA@endomines.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Endomines tillhanda senast fredagen den 10 april 2015. Observera att eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.endomines.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 10 april 2015, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, dels begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab, dels till bolaget anmäla sitt deltagande till stämman i enlighet med avsnittet ”Deltagande” ovan. Anteckning i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste vara verkställd senast fredagen den 10 april 2015 kl. 10.00 (finsk tid), vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om
  a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför årsstämma
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 144 561 965 kronor, bestående av överkursfond om 257 817 982 kronor, balanserad förlust om -111 555 570 kronor och årets förlust om -1 700 447 kronor.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor per år (250 000 förra året) och för övriga styrelseledamöter med oförändrat 150 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med oförändrat 50 000 kronor per år, samt att ersättning till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Endomines.

Punkt 12-13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Månsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg och Meg Tivéus och att Ann Littorin-Zetterberg väljs till ny styrelseledamot.

Mati Sallert har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Staffan Simberg omväljs till styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats www.endomines.se.

Punkt 14 – Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför årsstämma
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseendet av valberedningen. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseendet av valberedning fattas av stämman.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till röstetalet större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten året före årsstämma kontakta de röstmässigt större aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämma för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att vardera utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största röstinnehavet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eller, om tillämpligt, grupp av aktieägare om dessa samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktör eller medlem i ledningsgruppen får inte vara ledamot i valberedningen. Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den aktieägare som representerats av den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som representeras av ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt större ägarna så ska ledamöter som representerar dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet större ägarna ska äga utse sin eller sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där fråga om förslag från valberedningen ska behandlas.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för kommittéarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, beslut om valberedning samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till den verkställande direktören och de övriga personerna i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare inte överstiga 30 procent av den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en ledande befattningshavare ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. För närmare information om befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningskommitté tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2014 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Endomines under 2014 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta högst så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas att vidta smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
I Endomines finns totalt  262 156 875 aktier med en röst vardera, således totalt 262 156 875 röster.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-14 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b, 15 och 16 framgår ovan. Bolagets årsredovisning, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningskommitténs utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.se senast från och med torsdagen den 26 mars 2015. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2015

Endomines AB (publ)

Styrelsen

__________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2015 kl.0845 svensk tid.

__________________________________________________________________________________

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från satellitgruvor kommer att anrikas i det centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Bolagets likviditetsgarant i både Stockholm och Helsingfors är Erik Penser Bankaktiebolag.