In English In Swedish In Finnish

Endomines aktieemission registrerad av Bolagsverket

17.12.2014

Företrädesemissionen av units i Endomines AB (publ) har registrerats av Bolagsverket den 16 december 2014. Betalda tecknade units (BTU), som handlas under kortnamnet ENDO BTU på Nasdaq Stockholm respektive ENDOMNO114 på Nasdaq Helsinki, kommer att avregistreras och ersättas med teckningsoptioner och nyemitterade aktier.

Sista dag för handel med BTU är den 19 december 2014. Beräknad första handelsdag för teckningsoptioner och nyemitterade aktier är den 5 januari 2015.

Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till kurs 1,10 SEK senast den 9 december 2016. Teckning i Finland sker i euro varvid teckningskursen kommer att fastställas baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK kurs tre handelsdagar före varje respektive teckningsperiods början.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

__________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2014 kl. 15:30 svensk tid.