In English In Swedish In Finnish

Endomines AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission

06.11.2014
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland

Styrelsen för Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av units, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också att passporteras till Finland.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.endomines.se. Det tryckta prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail: info@endomines.com. Frågor om teckning och betalning i Sverige besvaras av emissionsinstitutet Erik Penser Bankaktiebolag AB, telefon +46 (0)8 463 80 00. Frågor om teckning och betalning i Finland besvaras av emissionsinstitutet FIM Bank Ltd, telefon +358 (0)9 6134 6250.

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga aktieägareägare med närmare instruktioner om teckning av units i Sverige respektive Finland, den sistnämnda är på finska.

Företrädesemissionen i korthet

  • Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna en unit för varje befintlig aktie. En unit består av två aktier och två teckningsoptioner.
  • Teckningskursen i Sverige är 1,10 SEK per unit, motsvarande 0,55 SEK per aktie. Teckningskursen i Finland är 0,12 EUR per unit, motsvarande 0,06 EUR per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  • Endomines tillförs initialt högst 96,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av företrädesemissionen och senast i december 2016 ytterligare högst 48,1 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 6 november 2014.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen löper den 12 - 28 november 2014.
  • Handel med uniträtter på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki sker under perioden 12 - 24 november 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2014 kl. 12:30 svensk tid.

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med uniträtter, betalda tecknade aktier, betalda tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner i Endomines AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines AB (publ) offentliggör den 6 november 2014.

Varken uniträtter, betalda tecknade aktier, betalda tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.