In English In Swedish In Finnish

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2014

14.08.2014

Hela delårsrapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida

ENDOMINES REDOVISAR ÖKADE INTÄKTER OCH SÄNKTA KOSTNADER

Andra kvartalet 2014

 • Guldproduktionen uppgick till 195,7 kg (168,1), en ökning med 16 % och anrikat malmtonnage för andra gången över 100 000 ton
 • Intäkterna uppgick till 46,1 MSEK (28,4), en ökning med 62 procent
 • Cash Cost under 1 000 USD/oz
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 7,6 MSEK (-25,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,7 MSEK (-7,6)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,01 (-0,09)
 • Miljötillstånd har beviljats den 9 maj för Rämepuro satellitgruva

Första halvåret 2014

 • Guldproduktionen uppgick till 371,7 kg (348,5), en ökning med 7 procent
 • Intäkterna uppgick till 83,7 MSEK (68,6), en ökning med 22 procent
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 1,9 MSEK (-16,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,1 MSEK (-12,9)
 • Resultatet per aktie var SEK -0,21 (-0,15)
 • Investeringarna uppgick till 7,1 MSEK (19,2)
 • Kassaflödet var -12,3 MSEK och likvida medel i juni uppgick till 32,6 MSEK

Händelser efter kvartalets slut

 • En ansökan om miljötillstånd för Hosko satellitgruva lämnades in i början av juli.

Produktionsmål för 2014

 • Produktionen för 2014 beräknas ligga i linje med 2013 års guldproduktion (790 kg) i enlighet med vad som tidigare meddelats
Utvecklingen i sammandrag-koncernen          
  April-juni   Januari-juni  
MSEK 2014 2013 +/- 2014 2013 +/-
Intäkter 46,1 28,4 17,7 83,7 68,6 15,2
EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 7,6 -25,0 32,6 1,9 -16,0 17,9
Rörelseresultat -3,4 -18,1 14,7 -23,6 -16,6 -7,0
Resultat före skatt -1,2 -11,5 10,3 -22,2 -16,4 -5,8
Periodens resultat -0,7 -7,6 7,0 -18,1 -12,9 -5,2
Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,09 0,08 -0,21 -0,15 -0,06
Periodens kassaflöde 0,6 11,5 -10,9 -12,3 30,4 -42,7
             
Guldproduktion (kg) 195,7 168,1 27,6 371,7 348,5 23,2
Guldproduktion (oz) 6 292 5 405 887 11 950 11 205 746
Anrikad malm (ton) 104 688 80 939 23 749 212 554 139 795 72 759

Kommentarer till verksamheten

Guldproduktionen
Guldproduktionen uppgick till 195,7 kg (168,1) under det andra kvartalet 2014 och till 371,7 kg (348,5) under det första halvåret 2014. Anrikat tonnage för senaste kvartal överskred igen 100 000 ton, vilket bekräftar att anläggningen har en hög teknisk kvalité. Malmtonnaget var 29 procent högre under det andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Kapacitetsytnyttjandet uppgick till 95,7 procent, vilket är väldigt bra. Enhetskostnaden per anrikat malmton var lägre än under tidigare kvartal och uppgick till 349 SEK (39 EUR) per ton. Cash Cost för kvartalet uppgick till 939 USD/oz, väl lägre än genomsnittspriset på guld och över EBITDA break-even.

Nyckeltal för produktion per kvartal[1]            
  Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4-2013 Q1-2014 Q2-2014
Anrikad malm (ton) 58 856 80 939 93 460 96 328 107 866 104 688
Ingående guldhalt (g/t) 3,5 2,3 3,0 2,6 2,0 2,3
Guldutbyte i verket (%) 88,4 86,7 82,6 82,8 81,6 80,3
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 88,8 92,7 92,7 87,5 94,6 95,7
Guldproduktion (kg) 180,4 168,1 228,5 213,0 176,0 195,7
Guldproduktion (oz) 5 800 5 405 7 346 6 848 5 659 6 292
Skadefrekvens LTIFR)[2] (rullande 12 månader) 9 0 8 8 11 16
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 57 69 57 56 41 39
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 483 592 498 499 365 349
Cash Cost[3] (USD/oz) kvartalet 1 081 1 441 983 1 351 1 271 939
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 745 954 998 1 197 1 243 1 130
             
Guldpriset (USD)0z) 1 631 1 415 1 326 1 273 1 293 1 289

[1] Produktionsuppgifterna för Q2/2014 baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.
[3] Endomines beräknar "Cash Cost" per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas, dvs. “Cash Cost” beräknas per betalbar troy oz guld. Uppgift om ”Cash Cost” lämnas som tilläggsinformation och justeras inte enligt IFRS. Kostnaderna har omräknats från EUR med kvartalets genomsnittskurs mot USD.

Bolaget gör kontinuerliga undersökningar om anledningen till det lägre guldutbytet. Lägre ingående guldhalt och en mer komplex mineralogi på grund av malmproduktion i flera fyndigheter antas vara huvudorsaken. Ett högre pH-värde i processvattnet har observerats påverka guldutbytet. PH-problemet har lösts genom införande av ett rigorösare kontrollsystem.

Framgångsrika kostnadsminskningar och ökad effektivitet i Pampaloverksamheten
I början av 2014 fattade styrelsen beslut om att inleda samarbetsförhandlingar (“MBL-förhandlingar) i syfte att hitta kostnadsbesparande åtgärder och effektivitetsförbättringar i Pampalo.

Samarbetsförhandlingarna avslutades under det första kvartalet och sammanlagt 18 anställda berördes av permitteringar från och med det andra kvartalet. Tre anställda blev övertaliga och en anställd avgick med pension. Även entreprenörerna har minskat sin personalstyrka i enlighet med den reviderade aktivitetsplanen. Permitteringarna har inte haft en direkt påverkan på produktionen.

Kostnadsbesparingarna och effektivitetsförbättringarna har börjat ge effekt, vilket lett till lägre enhetskostnader och Cash Cost. En del av de sänkta kostnaderna beror på minskade aktiviteter, såsom till exempel en minskning av antal meter ortdrivning i underjordsgruvan. Ökningen av dagbrottsbrytningen har också resulterat i lägre rörelsekostnader.

Under det andra kvartalet har Bolaget fortsatt sin prospekteringsverksamhet nära Pampalogruvan. Huvudsyftet har varit att öka kunskapen om mineraliseringen i dagbrottsområden och att samla information från de djupare delarna av Pampalogruvans malmlinser.

Rämepuro miljötillstånd har erhållits och verksamheten påbörjades
I maj beviljades Endomines miljötillstånd för Rämepuro satellitgruva.

Miljötillståndet berättigar Bolaget att påbörja verksamheten omedelbart och planenligt under sommaren 2014. Brytning och anrikning av malm från Rämepuro har således påbörjats. Malmen från Rämepuro är ett viktigt tillskott till den ingående malm till det centralt belägna anrikningsverket i Pampalo under nästkommande år.

Regional prospektering
Prospekteringsborrningar och all annan fältprospektering vid Korvilansuo och andra regionala områden har skjutits upp. Bolaget har för avsikt att återuppta prospekteringen så fort det finansiella läget tillåter. Då Bolaget fokuserar på att utveckla den Karelska Guldlinjen överväger man att avyttra prospekteringsobjekt med lägre prioritet i andra delar av Finland.

Arbetsmiljö
Under det andra kvartalet skedde två olyckor. Den ena av dessa drabbade en anställd och den andra en person anställd av en entreprenör. Trots dessa olyckor är olycksfallsfrekvensen fortsatt låg. Bolaget rapporterar en total ”LTIFR” på 16. Bolagets policy är nolltolerans mot olyckor och skador. Under kvartalet introducerades en ny kampanj ”Safe by Choice”.

Personal
Vid utgången av kvartalet var 71 personer anställda i Bolaget, varav 10 personer är permitterade på hel- eller deltid. Antal anställda hos entreprenad­före­tagen uppgick samtidigt till 23 personer. I början av april avgick Bolagets tekniska chef Jaakko Liikanen.

Väsentliga händelser efter periodens slut
I början av juli lämnade Bolaget in en ansökan om miljötillstånd för Hosko satellitgruvan. Planeringsarbetet fortgår med målsättningen att starta produktion från Hosko dagbrott under sommaren 2015 parallellt med produktion i Pampalo och Rämepuro.

Utsikter för 2014
Produktionen för 2014 beräknas ligga i linje med 2013 års produktion (790 kg) guld.

Under det andra halvåret 2014 kommer ortdrivningen i Pampalogruvan att öka. Åtgärden kommer att påverka rörelsekostnaderna men anses vara nödvändiga för att trygga den långsiktiga verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.

________________________________________________________________________________________

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2014 kl.08:45 svensk tid.