In English In Swedish In Finnish

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 24 april 2014

25.04.2014

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 24 april 2014.

Disposition avseende Endomines AB:s resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2013 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 60 968 113 kronor, bestående av överkursfond om 172 523 683 kronor, balanserad förlust om 87 017 264 kronor och årets förlust om 24 538 306 kr. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2013.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Staffan Simberg, Meg Tivéus, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Mati Sallert omvaldes som styrelseledamöter. Därtill omvaldes Staffan Simberg till styrelsens ordförande. Timo Lindborg hade undanbett sig omval.

Stämman beslutade vidare att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med oförändrat 250 000 kr per år och till övriga styrelseledamöter med oförändrat 150 000 kronor per år till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och kommitté för teknik, miljö och säkerhet ska utgå med 25 000 kronor per år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisions­kommitténs ordförande ska utgå med oförändrat 50 000 kronor per år.

Valberedning
Stämman beslutade om valberedning inför årsstämman 2015 och att denna ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de två till aktieinnehav större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten 2014 kontakta de röstmässigt större aktieägarna per den 31 augusti 2014 för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel +358-50-020 92 16

__________________________________________________________________________________
Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl.08:45 svensk tid.

   
Om Endomines AB:

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditetsgarant i Stockholm.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com