In English In Swedish In Finnish

Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

02.04.2014

Endomines publicerar nu en uppdatering av Bolagets mineralreserver och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts i enlighet med JORC-koden ("Joint Ore Reserve Committee Code") vilken är den australiensiska koden från 2012 som omfattar rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts av flera olika personer från Geoconsulting Parkkinen Oy och Endomines Oy (egen personal samt inhyrda konsulter). Nedan redovisade mineralreserver och mineraltillgångar avser läget per den 31 december 2013 med hänsyn tagen till då producerad malm.

Tabeller och detaljerade resultat finns i det bifogade pdf-dokumentet och på Bolagets hemsida.

Rapporter som sammanfattar uppskattningarna av mineralreserver och mineraltillgångar kommer inom kort att vara tillgängliga på Bolagets hemsida.

“Brytningen under jord i Pampalogruvan har med successivt stigande djup blivit alltmer utmanande. Som exempel har nyligen genomförd kärnborrning resulterat i att malmlinser som tidigare tolkats som större sammanhängande kroppar nu visat sig vara flera mindre linser. De strängare planeringsparametrar och geostatistiska beräkningsmetoder som tillämpats har dessutom resulterat i förändringar i såväl guldhalt som tonnage" kommenterar Markus Ekberg, VD i Endomines.

En ny uppskattning av mineralreserver och mineraltillgångar i Hoskoförekomsten har också gjorts. Trots att mineralogin och de förhöjda arsenikhalterna i denna mineralisering är en utmaning anser Bolaget det vara möjligt att bryta de rikare delarna och blanda malmen från dessa med produktionen från Pampalogruvan och från andra satellitförekomster.

Trots att inga nya uppskattningar av mineraltillgångarna i Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo-området gjorts stödjer nuvarande resultat Bolagets fasta övertygelse om att mineraliseringarna i detta område har en betydande potential att kunna växa och utvecklas till ett betydande och framgångsrikt guldprojekt.

Redovisningen i detta pressmeddelande har kontrollerats av Dr Jyrki Parkkinen (Fil dr geologi) som är en Kvalificerad Person (QP) enligt SveMin-FinnMins regelverk. Dr. Parkkinen är oberoende av Endomines och har inte några aktier i Bolaget.
       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka fyra mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

___________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.

___________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl. 08:45 svensk tid.