In English In Swedish In Finnish
 • Resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser i sammandrag Open or Close
  Koncernresultaträkning i sammandrag, MSEK   2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa intäkter   122,6 101,1 113,5 173,6 164,1 235,1
  Justerat EBITDA (1) -5,7 -9,2 -62,8 5,5 -24,2 88,4
  Rörelseresultat   -64,8 -103,1 -156,6 -45,0 -76,3 27,7
  Nettoresultat   -69,3 -125,0 -165,0 -35,2 -63,3 18,9
  Summa totalresultat   -69,2 -120,7 -149,6 -35,7 86,4 44,9

   

  Koncernbalansräkning i sammandrag, MSEK 2017 2016 2015 2014 2013 2012
     Immateriella anläggningstillgångar   63,1 59,4 52,2 51,0 47,5 56,7
     Materiella anläggningstillgångar   62,2 104,6 163,7 224,7 237,9 248,8
     Uppskjutna skattefordringar   0,0 0,0 19,6 28,3 16,2 52,3
     Andra långfristiga fordringar   5,2 6,9 4,8 6,3 2,2 0,9
  Summa anläggningstillgångar   130,5 170,9 240,3 310,3 303,9 358,7
     Summa omsättningstillgångar exkl likvida medel   14,3 21,7 13,4 34,1 43,5 75,4
     Likvida medel   15,8 29,4 20,0 114,2 45,9 69,2
  Balansomslutning   160,6 222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Summa eget kapital   45,4 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Avsättningar   8,1 2,1 6,3 6,2 8,6 9,9
  Derivatinstrument   0,0 0,0 1,4 39,2 19,5 233,1
  Upplåning   83,6 83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
  Övriga skulder och upplupna kostnader   23,5 21,9 13,9 30,4 31,2 46,9

   

  Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, MSEK 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Kassaflöde från den löpande verksamheten   1,0 -13,6 -77,4 11,4 -11,5 66,8
  Kassaflöde från investeringsverksamheten   -12,3 -40,3 -37,3 -24,7 -39,4 -31,8
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -2,4 62,8 21,9 80,3 26,8 -10,5
  Periodens kassaflöde totalt   -13,7 9,0 -92,8 67,1 -24,1 24,5
 • Nyckeltal och data per aktie Open or Close
  NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Nyckeltal för produktionen              
  Anrikad malm (ton)   165 539 150 917 335 896 395 342 329 583 249 949
  Ingående guldhalt (g/t)   2,9 2,6 1,9 2,3 2,8 4,0
  Guldutbyte i verket (%)   83,4 82,9 83,0 82,1 85,1 86,1
  Tillgänglighet (%)   38,8 37,6 87,0 93,4 90,4 91,0
  Guldproduktion (kg)   398,1 325,0 529,5 761,9 790,0 866,5
  Guldproduktion (oz)   12 799 10 450 17 022 24 497 25 399 27 860
  Kostnader per anrikat malmton (EUR) (2) 70 68 51 43 62 59
  Kostnader per anrikat malmton (SEK) (2) 678 639 476 389 536 513
  Cash Cost (USD/oz) (3) 1 165 1 195 1 258 1 047 1 197 753
  Finansiella nyckeltal              
  Omsättningstillväxt   21 % -10 % -35 % 6 % -30 % 57 %
  EBITDA-marginal (4) -5 % -9 % -55 % 3 % -15 % 38 %
  Rörelsemarginal (5) -53 % -101 % -138 % -26 % -47 % 12 %
  Nettomarginal (6) -56 % -122 % -145 % -20 % -39 % 8 %
  Soliditet (7) 28 % 52 % 62 % 69 % 68 % 27 %
  Räntebärande nettoskuld (8) 67,7 54,1 63,4 -49,2 20,1 8,4
  Nettoskuldsättningsgrad (9) 149 % 47 % 38 % -15 % 7 % 6 %
  Avkastning på eget kapital (10) -87 % -88 % -68 % -12 % -31 % 17 %
  Medelantal anställda   42 44 72 72 89 75

   

  DATA per aktie, SEK 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Resultat per aktie   -6,60 -12,49 -26,08 -10,20 -20,15 6,52
  Eget kapital per aktie (11) 4,33 10,92 26,66 50,25 83,97 46,78
  Genomsnittligt antal aktier-emissionskorrigerat (tusen) (12) 10 486 10 009 6 325 3 452 3 142 2 901
  Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen) (13) 10 486 10 486 6 325 6 325 3 191 2 901
  Aktiekurs vid periodens slut (SEK) (14) 16,50 18,30 8,50 23,63 110,10 153,37
  Börsvärde vid periodens slut (MSEK)   173 191,9 54 149 351 445
 • Avstämning av nyckeltal Open or Close
  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALTERNATIVA NYCKELTAL
  EBITDA
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Rörelseresultat MSEK -64,8 -103,1 -156,6 -45,0 -76,3 27,7
    +Av- och nedskrivningar MSEK -59,1 95,4 88,9 44,8 71,4 36,3
  EBITDA MSEK -5,7 -7,7 -67,8 -0,2 -4,9 64,0
  + orealiserat resultat på säkringsinstrument MSEK 0,0 -1,5 5,0 5,6 -19,4 24,4
  Justerat EBITDA (1) -5,7 -9,2 -62,8 5,5 -24,2 88,4

   

  Kostnader per anrikat malmton 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Produktionskostnader enligt internredovisning "non-IFRS" (KEUR) KEUR 11 650 10 187 17 088 16 902 20 409 14 743
  Anrikad malm (ton) tonnes 165 539 150 917 335 896 395 342 329 583 249 949
  EUR/ton (2) 70 68 51 43 62 59
  SEK/ton (enligt resultatkurs) (2) 678 639 476 389 536 513

   

  Cash cost (USD/oz ) 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Produktionskostnader enligt internredovisning "non-IFRS" (KEUR) KEUR 11 650 10 187 17 088 16 902 20 409 14 743
  Konverterat till USD enligt genomsnittskurser (KUSD) KUSD 13 117 11 263 19 033 22 311 27 144 19 018
  Kostnader betalda till smält- och anrikningsverk (KUSD) KUSD 1 794 876 2 381 3 337 3 259 1 960
  Summa kostnader (USD) KUSD 14 911 12 139 21 414 25 648 30 403 20 978
  Guldproduktion (oz) under perioden oz 12 799 10 450 17 022 24 497 25 399 27 860
  Cash Cost (USD/oz) (3) 1 165 1 162 1 258 1 047 1 197 753

   

  Soliditet 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa eget kapital MSEK 45,4 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Summa tillgångar MSEK 160,6 222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Eget kapital delat med summa tillgångar (%) (7) 28,3 51,6 61,6 69,3 68,1 27

   

  Nettoskuld och nettoskuldsättningsgrad 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa räntebärande skulder (Upplåning) MSEK 83,6 83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
    - likvida medel MSEK -15,8 -29,4 -20,0 -114,2 -45,9 -69,2
  Räntebärande skulder, netto (8) 67,8 54,2 63,4 -49,2 20,1 8,4
  Eget kapital vid slutet av perioden MSEK 45,4 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Räntebärande skulder, netto delat med eget kapital (%) (9) 149,3 47,3 37,6 -15,5 7,5 6,2

   

  Eget kapital per aktie 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Moderbolagets andel av eget kapital vid slutet av perioden MSEK 45,4 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  antal aktier vid slutet av perioden (emissionsjusterade i förekommande fall) MSEK 10 486 10 486 6 325 6 325 3 191 2 901
  Eget kapital per aktie (SEK) (11) 4,33 10,92 26,66 50,25 83,97 46,78

   

  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ÖVRIGA ALTERNATIVA NYCKELTAL              
  Genomsnittsintäkt (uppgift lämnas i textdelar)   2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Intäkter från guldkoncentrat före guldprissäkring MSEK 121,0 101,1 151,0 191,7 196,0 283,4
  Antal levererade oz guld oz 12 715 10 206 17 421 24 792 25 481 27 894
  Genomsnittsintäkt SEK/oz 9 517 9 902 8 670 7 731 7 692 10 161
  Avstämning mot summa intäkter i resultaträkningen:              
  Avdrag för realiserad guldprissäkring MSEK 0,0 0,0 -38,1 -19,7 -32,7 -48,9
  Övriga intäkter MSEK 0,4 1,0 0,6 1,6 0,8 0,6
  Summa intäkter enligt resultaträkning MSEK 122,6 101,1 110,7 171,1 163,5 235,1

   

  Rörelsekapital (uppgift lämnas i textdelar) 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa omsättningstillgångar MSEK 30,1 51,1 33,4 148,3 89,4 144,6
   - likvida medel MSEK -15,8 -29,4 -20,0 -114,2 -45,9 -69,2
  Rörelsens tillgångar MSEK 14,3 21,7 13,4 34,1 43,5 75,4
    - Leverantörsskulder MSEK 11,6 15,6 6,3 14,4 14,2 11,9
  - Övriga skulder MSEK 4,5 0,8 0,9 7,1 4,9 21,5
    - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter MSEK 7,4 5,4 6,8 9,0 12,1 13,5
  Rörelsens skulder MSEK 23,5 21,8 14 30,5 31,2 46,9
  Rörelsekapital MSEK -9,2 -0,1 -0,6 3,6 12,3 28,5

   

  Sysselsatt kapital (uppgift lämnas i textdelar) 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa tillgångar MSEK 160,6 222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Summa skulder och avsättningar MSEK -115,2 -107,6 -105,0 -140,8 -125,3 -367,5
    + Räntebärande skulder MSEK 83,6 83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
  Sysselsatt kapital MSEK 129,0 198,1 252,1 382,8 333,9 213,3
 • Definitioner Open or Close
  Nyckeltalsdefinitioner                
  Endomines redovisar nyckeltal enligt IFRS och även vissa finansiella icke-IFRS-mått (nedan även kallade "alternativa nyckeltal"). Finansiella icke-IFRS-mått har begränsningar som analytiska verktyg och ska inte betrakas isolerade eller som ersättning för finansiella mått som är framtagna i överensstämmelse med IFRS. Alternativa nyckeltal redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering av bolagets verksamhetsresultat, som hjälp vid prognos av framtida perioder och för att förenkla jämförelser av resultat mellan perioder. Ledningen använder alternativa nyckeltal till att bland annat utvärdera löpande verksamhet jämfört med tidigare resultat, för intern planering och för prognoser.
  justerat EBITDA (1) Resultat före avskrivningar, nedskrivningar och resultat på säkringsinstrument
  Kostnader per anrikat malmton (2) Periodens produktionskostnader, exklusive avskrivningar, övriga kapitalkostnader mm. delat med anrikat malmtonnage. Omräkning från euro till svenska kronor sker till genomsnittskurser.
  Cash Cost (USD/oz) (3) "Cash Cost" beräknas per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruv-administration samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. Uppgift om ”Cash Cost” justeras inte enligt IFRS. Omräkning från euro till dollar sker till genomsnittskurser.
  EBITDA-marginal (4) Justerat EBITDA i procent av summa intäkter
  Rörelsemarginal (5) Rörelseresultat i procent av summa intäkter
  Nettomarginal (6) Nettoresultat i procent av summa intäkter
  Soliditet (7) Eget kapital i procent av balansomslutning
  Räntebärande nettoskuld (8) Upplåning minskat med likvida medel
  Nettoskuldsättningsgrad (9) Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital
  Avkastning på eget kapital (10) Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (årets ingående och utgående) eget kapital
  Genomsnittligt antal aktier (tusen) (12) Emissionskorrigerat i förekommande fall
  Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen) (13) Emissionskorrigerat i förekommande fall
  Aktiekurs vid periodens slut (SEK) (14) Emissionskorrigerat i förekommande fall