”Endominesin eettiset toimintaperiaatteet auttavat meitä kaikkia ymmärtämään, mitä meiltä odotetaan päivittäisissä työtehtävissämme ja päätöksenteossa. Toimintaperiaatteilla on vahva suhde työkulttuuriimme. Kun vedämme yhtä köyttä ja seuraamme samoja yritystoiminnan perusperiaatteita, luomme työkulttuuria, josta voimme olla ylpeitä. Olemme Endominesilla sitoutuneet noudattamaan yritysvastuun periaatteita, liittyen ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (Environmental, Social and Governance, ESG). Sitoutumisemme ESG‐periaatteiden noudattamiseen korostuu myös toimintaperiaatteissamme. Ne ovat osa työkulttuuriamme.”

Kari Vyhtinen,

Toimitusjohtaja, Endomines.

 

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja tämän sitoumuksen otamme vakavasti

Integroimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät näkökohdat kaikkiin toimintoihimme. Olemme sitoutuneet noudattamaan alla olevia periaatteita tehdessämme päivittäisiä liiketoimintapäätöksiä.

  • Varmistamme turvallisen ja hyvän työpaikan työntekijöillemme ja alihankkijoillemme.
  • Harjoitamme liiketoimintamme niin että jäljiltämme jää hyvä asuinpaikka tuleville sukupolville.
  • Olemme aktiivinen kumppani paikallisyhteisössä ja tuemme paikallisia yrityksiä.
  • Kunnioitamme kumppaneitamme ja sidosryhmiämme
  • Varmistamme, että liiketoimintamme on taloudellisesti kestävää

Noudatamme toimintaperiaatteitamme kaikkialla toiminnassamme: kohdeltaessa työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme ja ympäristöämme. Nämä periaatteet kertovat sitoutumisestamme eettiseen liiketoimintaan. Niitä sovelletaan kaikkiin työntekijöihimme ja esihenkilöihimme, asemasta ja työntekopaikasta riippumatta. Samaa odotamme myös liikekumppaneiltamme, alihankkijoiltamme, tavarantoimittajiltamme ja muilta sopimuskumppaneiltamme.

 

Turvallisuus

Turvallisuus on ykkösprioriteettimme. Haluamme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme palaavan töistään koteihinsa tapaturmitta. Mittaamme ja teemme toimenpiteitä edistääksemme työntekijöidemme työhyvinvointia. Tavoitteenamme on harjoittaa toimintaamme tapaturmitta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme havaintojemme perusteella. Ymmärrämme että turvallinen työkulttuuri vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa työtä. Esihenkilömme johtavat esimerkillään ja priorisoivat työturvallisuusasiat päivittäisessä toiminnassaan. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat välineet turvallisen toiminnan takaamiseksi. Meillä kaikki noudattavat terveys- ja turvallisuussäännöksiä.

Meillä alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden käyttö tai alueella niiden vaikutuksen alaisena oleminen työtehtäviä suoritettaessa on ehdottomasti kielletty.

 

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Olemme sitoutuneita noudattamaan ja kunnioittamaan työ‐ ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Samaa sitoutumista odotamme kaikilta liikekumppaneiltamme. Nämä oikeudet turvaavat esimerkiksi yhtäläisen oikeuden palkitsemiseen samasta työstä, nollatoleranssi modernia orjuutta, pakkotyötä, lapsityövoimaa sekä muuta oikeudetonta syrjintää kohtaan.

 

Moninaisuus ja oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin

Arvostamme ja huomioimme kaikkien työpanokset ja henkilökohtaiset vahvuudet – riippumatta sukupuolesta, etnisestä taikka muusta alkuperästä, ihonväristä, iästä, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä, vammaisuudesta, ammattiyhdistystoiminnasta tai muuhun henkilöön liittyvästä syystä. Rekrytoimme ja ylennämme työntekijöitä heidän kompetenssinsa ja suoritusten perusteella.

 

Meillä on nollatoleranssi syrjinnälle, häirinnälle ja kiusaamiselle

Emme salli syrjintää, häirintää tai kiusaamista minkäänlaisessa muodossa. Haluamme säilyttää työpaikkamme hyvän ja viihtyisän ilmapiirin kohtelemalla toisiamme yhdenvertaisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti. Uhkaava käytös, kiusaaminen tai häirintä eivät kuulu työkulttuuriimme ja rohkaisemmekin ilmoittamaan sellaisesta sisäisen ilmoituskanavamme kautta, jotta asiaan pystytään puuttumaan mahdollisimman nopeasti.

 

Henkilötietojen käsittely

Kunnioitamme työkavereidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme yksityisyyttä. Meillä henkilötietoja käsitellään ja ne suojataan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Toimintamme vaikutukset ympäristöömme

Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöömme. Pyrimme minimoimaan haitallisia vaikutuksia ja kehitämme ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä pyrkien jopa ylittämään lainsäädännön asettamat vaatimukset. Mittaamme ja raportoimme avoimesti toimintamme vaikutuksista ympäristöömme.

 

Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa

Olemme sitoutuneet siihen, että työntekijämme tai yhteistyökumppanimme eivät missään olosuhteissa osallistu sellaiseen toimintaan, joka voi olla tai jonka voidaan katsoa olevan (suoraan tai epäsuorasti) lahjusten, avustusten, kannustimien, palkkioiden tai muiden epäasianmukaisten etujen antamista tai vastaanottamista, riippumatta siitä, onko tällaisella toiminnalla tosiasiassa tarkoitus edistää henkilön omia tai yhtiön etuja. Lahjojen tai vieraanvaraisuuden tarjoaminen tai vastaanottaminen ei saa vaikuttaa suhteisiimme tavarantoimittajiin ja muihin liikekumppaneihin, eikä se saa olla keino saada epäreilua liiketoimintaetua.

 

Kohtelemme kilpailijoitamme reilusti

Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja arvostamme reilua kilpailua. Pidämme tärkeänä ja arvostamme niitä periaatteita, jotka turvaavat terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun. Kunnioitamme immateriaalioikeuksia sekä luottamuksellisiin tietoihin kuuluvia oikeuksia, ja käsittelemme luottamuksellisia tai muutoin arkaluonteisia tietoja vain silloin, kun meillä on siihen oikeudellinen peruste.

  

Eturistiriidat

Olemme sitoutuneita harjoittamaan liiketoimintaamme eettisyys huomioon ottaen, ja vältämme eturistiriitatilanteita. Eturistiriitatilanteen ilmetessä olemme avoimia, ja pidättäydymme osallistumasta meitä koskevaan päätöksentekoprosessiin, mikäli henkilökohtainen etu on ristiriidassa Endominesin etuun nähden.

 

Tavarantoimittajat ja kumppanit

Kohtelemme tavarantoimittajiamme ja kumppaneitamme kunnioittavasti. Toimimme sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja jotka jakavat

näkemyksemme eettisistä toimintaperiaatteistamme. Odotamme tavarantoimittajiltamme ja muilta sopimuskumppaneiltamme eettisten toimintaperiaatteidemme noudattamista, sekä heidän sitoutumistaan turvallisuuteen ja ESG:hen liittyviin asioihin.

 

Sisäpiirikauppa 

Osalla työntekijöistämme on saatavillaan tietoja, jotka voivat vaikuttaa osakkeidemme sijoituspäätökseen, siksi olemme sitoutuneet noudattamaan sisäpiiriohjetta. Työntekijämme ovat sitoutuneet lainsäädännön mukaisesti olemaan käyttämättä sisäpiiritietoa (tietoja, jotka eivät ole julkisuuden saatavilla ja jotka voivat vaikuttaa osakkeen hintaan tiedon tulleen julki) henkilökohtaista etua tavoitellen, tai jakamasta sisäpiiritietoa muille samankaltaiseen tarkoitukseen.

 

Verotus

Noudatamme niiden valtioiden verolainsäädäntöä, missä harjoitamme liiketoimintaamme. Meillä on nollatoleranssi verorikoksiin/vero‐oikeudellisiin rikkomuksiin. Toimintamme on läpinäkyvää ja taloudelliset raporttimme ovat näkyvillä verkkosivustollamme.

 

Eettiset toimintaperiaatteet