MERKINTÄOIKEUSANTI

Tärkeää tietoa

Tämä osa Endomines AB:n (publ) (”Endomines”) verkkosivuista ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, eikä verkkosivuilla olevia tietoja saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia Endominesin osakkeita tai muita arvopapereita Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Merkintäoikeudet, maksetut merkityt osakkeet tai Endominesin liikkeelle laskemat osakkeet (”Arvopaperit”) eivät ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa. Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC), muu osavaltiotasoinen arvopaperiviranomainen tai muu Yhdysvaltain viranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt Arvopapereita. Mikään edellä mainituista viranomaisista ei myöskään ole arvioinut tai lausunut tarjouksesta tai esitteen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Päinvastoin väittäminen on rikollinen teko Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei tarjoa Arvopapereita yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen (”EEA”) jäsenvaltiossa kuin Ruotsissa. Arvopapereiden tarjoaminen muissa EEA-jäsenvaltioissa, jotka ovat panneet täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (”Esitedirektiivi”), on mahdollista ainoastaan Esitedirektiivin säätämien poikkeuksien sallimissa rajoissa sekä muut täytäntöönpanotoimenpiteet huomioiden (mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/73/EU täytäntöönpanotoimenpiteet).

Pääsy verkkosivuilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tutustua niihin. Ruotsin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka tutustuvat näillä verkkosivuilla oleviin asiakirjoihin on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita heidän oikeuttaan siirtyä näille verkkosivuille tai, jos arvopapereiden hankkiminen vaatii erillistä rekisteröintiä tai hyväksyntää. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä annettu Ruotsin ulkopuolella. Endomines ei ota vastuuta siitä, että henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Vakuutan täten, että:

1. Asun ja oleskelen Australian, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Uuden-Seelannin, Sveitsin, Singaporen ja Yhdysvaltojen ulkopuolella; ja, että

2. Asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Ruotsissa tai (b) Ruotsin ja kunkin edellä kohdassa (1.) mainitun maan ulkopuolella ja minulla on oikeus tutustua tällä verkkosivulla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin ilman, että minuun kohdistuu oikeudellisia rajoituksia ja ilman että tämä edellyttäisi Endominesin puolelta lisätoimenpiteitä.

Olen lukenut, ymmärtänyt ja suostun noudattamaan kaikkia edellä mainittuja rajoituksia.