24.5.2022

Endomines AB:n (publ) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 24.5.2022 klo 15:00 CEST

Endomines AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2022. Kokous järjestettiin postiäänestyksellä ilman fyysistä osallistumista.

 

Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2021.

 

Yhtiön varojen käyttö

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa ja että yhtiön varat siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin.

 

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2021.

 

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin tilikaudelta 2021.

 

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio pysyy muuttumattomana 350 000 Ruotsin kruunussa, ja että muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina 200 000 Ruotsin kruunussa per hallituksen jäsen kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiökokous päätti edelleen, että vuosipalkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa ESG ja palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkiosi päätettiin 50 000 Ruotsin kruunua. 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio päätettiin maksaa jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eeva Ruokonen, Jeremy Read, Jukka-Pekka Joensuu ja Markus Ekberg, sekä uudeksi jäseneksi Jukka Jokela. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Joensuu.

Yhtiökokous päätti uudelleenvalita rekisteröidyn tilintarkastusyhteisön PricewaterhouseCoopers AB yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers AB on ilmoittanut, että hyväksytty tilintarkastaja Anna Rozhdestvenskayan toimii Endominesin päävastuullisena tilintarkastajana.

 

Johdon palkitsemista koskevien ohjeiden laatiminen

Yhtiökokous hyväksyi ehdotetun johdon palkitsemista koskevan ohjeistuksen.

 

Nimitysvaliokunnan nimittämistä koskevien ohjeiden laatiminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotetun ohjeistuksen nimitysvaliokunnan asettamiselle.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjoista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjojen vaihtamisesta yhden tai useamman kerran ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudella tai ilman siten, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Kyseiset valtuutukset saavat johtaa enintään kahdenkymmenen (20) prosentin korotukseen Endominesin osakepääomassa, verrattuna varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan mukaiseen osakepääomaan. Ehdotus kokonaisuudessaan sisältyy yhtiökokouskutsuun.

 

Lisätietoja:

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Endomines

 

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).