29.6.2020

Endomines AB:n (publ) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.6.2020

Pörssitiedote (PDF)  

Endomines AB, Pörssitiedote 29.6.2020 klo 14:30 CEST

Endomines AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.6.2020.

Endominesin tuloksen kohdentaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vuodelta 2019. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2019 ei makseta osinkoa ja että yhtiön varat kohdennetaan siten, että 120 419 274 Ruotsin kruunua siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2019 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä ilman varajäseniä. Michael Mattson, Rauno Pitkänen, Thomas Hoyer, Jeremy Read ja Ingmar Haga valittiin uudelleen hallitukseen. Ingmar Haga valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio pysyy muuttumattomana ollen 350 000 Ruotsin kruunua ja että muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ollen 200 000 Ruotsin kruunua per hallituksen jäsen kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita; että palkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua vuodessa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii; että tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 50 000 Ruotsin kruunua vuodessa; ja että 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio maksetaan jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että rekisteröity tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers AB on nimittänyt Anna Rozhdestvenskayan Endominesin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Ylimmän johdon palkitsemista koskeva palkitsemispolitiikka
Yhtiökokous päätti hyväksyä ylimmän johdon palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjalainoista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta niin, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Kyseisen valtuutuksen perusteella tehtävä anti saa johtaa enintään kahdenkymmenen (20) prosentin korotukseen Endominesin osakepääomassa, verrattuna yhtiökokouksen päätöksen ajankohdan mukaiseen osakepääomaan.

Optio-oikeuksien suuntaaminen yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja yhtiön toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen enintään 2 036 456 optio-oikeuden suunnatusta annista yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle. Annin ehtojen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalla on oikeus merkitä enintään 150 000 optio-oikeutta ja toimitusjohtajalla on oikeus merkitä enintään 1 886 456 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa optionhaltialle oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen yhtiössä. Optio-oikeuksien merkintähinta on 0,00797 EUR per optio-oikeus. Optio-oikeuksien perusteella tehtävässä osakemerkinnässä merkintähinnan tulee olla 0,797 EUR per osake. Ensimmäinen mahdollinen päivä jolloin optio-oikeuksilla voi merkitä yhtiön osakkeita on 30 kesäkuuta 2020 ja viimeinen mahdollinen merkintäpäivä on 30 kesäkuuta 2023. Optio-oikeuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen johdosta yhtiön osakepääoma voi nousta korkeintaan 6 116 651,63 Ruotsin kruunulla.

Yhtiö otti keväällä 2020 3,4 miljoonan euron suuruisen lainan, jossa lainanantajina toimivat muun muassa yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Optio-oikeuksien antamisen tarkoituksena on kyseisestä lainasopimuksesta johtuvien velvollisuuksien täyttäminen. Yhtiö on julkistanut lisätietoja lainasta pörssitiedotteella 1.4.2020

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön osakkeiden ja osapääoman enimmäis- ja vähimmäismäärään tehtiin muutoksia sekä siten, että yhtiöjärjestys sallii yhtiön hallituksen hankkia valtakirjoja yhtiökokousta ja varten ja päättää, että osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon ennen yhtiökokousta.

Lisätietoja
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja sekä talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 29.6.2020 kello 14:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).