3.12.2020

KUTSU ENDOMINES AB:N (PUBL) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 3.12.2020 klo 16:30 CET

Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, mikäli käännöksen ja alkuperäisen ruotsinkielisen version välillä on eroavuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on lainvoimainen.

Endomines AB:n (publ), y-tunnus 556694-2974, (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.1.2021. COVID-19 -pandemian takia kokous pidetään väliaikaisen lainsäädännön mukaisesti pelkästään postiäänestyksenä. Osakkeenomistajat eivät voi osallistua fyysisesti kokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Oikeus osallistua kokoukseen

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla (i) merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon 21.12.2020 mennessä ja (ii) ilmoittanut osallistumisestaan kokoukseen viimeistään keskiviikkona 30.12.2020 äänestämällä postiäänestyksellä alla olevan Postiäänestys -kohdan ohjeiden mukaisesti siten, että Euroclear Sweden AB vastaanottaa äänet viimeistään keskiviikkona 30.12.2020.

Ollakseen oikeutettuja osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity, ilmoittautumisen lisäksi rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä siten, että osakkeenomistaja on merkitty Yhtiön osakasluetteloon 21.12.2020. Tällainen rekisteröinti voi olla väliaikainen (niin sanottu äänioikeusrekisteröinti) ja rekisteröintiä koskeva pyyntö on esitettävä hallintarekisterin pitäjälle ajoissa etukäteen hallintarekisterin pitäjän ohjeiden mukaisesti. Äänioikeuksien rekisteröinnit, jotka on toteutettu viimeistään toisena pankkipäivänä 21.12.2020 jälkeen, otetaan huomioon osakasluettelon valmistelussa.

Postiäänestys

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain äänestämällä ennakkoon niin sanotun postiäänestyksen avulla väliaikaisista poikkeuksista yhtiökokousten ja yhdistysten kokousten järjestämisen helpottamiseksi annetun lain (2020:198) 22 pykälän mukaisesti (Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Postiäänestyksessä on käytettävä erityistä lomaketta. Lomake on saatavilla Endominesin verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Postiäänestyslomakkeen toimittamista Yhtiölle pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Euroclear Sweden AB:n (joka on Endominesin postiäänestyslomakkeiden hallinnoija) on saatava täytetty äänestyslomake viimeistään keskiviikkona 30.12.2020. Täytetty lomake tulee lähettää osoitteeseen Endomines AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden. Täytetty lomake voidaan vaihtoehtoisesti lähettää sähköisesti joko allekirjoittamalla se BankID-tunnuksella ositteessa https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy olevien ohjeiden mukaisesti tai lähettämällä täytetty äänestyslomake sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com. Jos osakkeenomistaja äänestää etukäteen valtuutetun välityksellä, lomakkeeseen on liitettävä valtakirja. Valtakirjalomakkeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, äänestyslomakkeeseen on liitettävä kaupparekisteriote tai muu vastaava rekisteröintitodistus / toimivaltuusasiakirja. Osakkeenomistaja ei voi antaa erityisiä ohjeita tai ehtoja äänestyslomakkeella, sillä kyseiset lisäykset tekevät lomakkeen pätemättömäksi. Lisäohjeet ja ehdot sisältyvät postiäänestyslomakkeeseen.

Ehdotettu esityslista

 1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden vahvistaminen
 6. Hallituksen päätösehdotus
  1. osakepääoman alentamisesta
  2. yhtiökokouksen hyväksynnästä hallituksen osakeantipäätökselle
  3. rahastoannista sekä osakepääoman alentamisesta
  4. hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatuista osakeanneista

Ehdotukset

Kohta 1 – Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan Ruotsin asianajajaliiton jäsen Tone Myhre-Jensen.

Kohta 2 – Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

Ääniluettelo, jota ehdotetaan hyväksyttäväksi kohdan 2 mukaisesti, on ääniluettelo jonka Euroclear Sweden AB:n on laatinut Yhtiön pyynnöstä yhtiökokouksen osakasluettelon ja saatujen postiäänten perusteella. Luettelo tulee olemaan pöytäkirjantarkastajan tai pöytäkirjantarkastajien hallinnassa.

Kohta 4 – Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että pöytäkirja tarkistetaan Lars-Olof Nilsson toimesta, joka toimii Mariatorp Oy:n ja Wipunen varainhankinta Oy:n asiamiehenä, tai jos hän ei pääse osallistumaan kokoukseen, hallituksen muutoin nimeämän henkilön tai henkilöiden toimesta. Pöytäkirjan tarkastajat hallinnoivat ääniluetteloa ja valvovat, että postiäänet ovat oikein merkitty pöytäkirjaan.

Kohta 6 – Hallituksen päätösehdotukset merkintäoikeusantiin liittyen

Kuten 30.11.2020 tiedotettiin, hallitus on päättänyt noin 281 miljoonaan Ruotsin kruunun merkintäoikeusannista, jonka toteuttaminen on ehdollinen ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle (”Merkintäoikeusanti”). Merkintäoikeusannilla kerättävien varojen käyttötarkoitus on Friday-kaivoksen tuotannon kehittäminen, malminetsinnän jatkaminen ja tuotannon käynnistäminen US Grant, Kearsarge, Rescue/Unity sekä Kimberly kaivosprojekteilla. Varoilla on myös tarkoitus jatkaa malminetsintää ja käynnistää uudelleen tuotanto Karjalan kultalinjalla sijaitsevalla Pampalon kaivoksella, sekä maksaa Yhtiön velkoja.

Tietyt Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta Oy, K22 Finance Oy, Kari Heikki Ilmari Kakkonen sekä Ingmar Haga, ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 58 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 21 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi tietyt Yhtiön ulkopuoliset takaajat, Formue Nord A/S:n johtamana (”Takaajat”), ovat antaneet takaussitoumuksia yhteensä 110 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 39 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Takaussitoumukset on mahdollista käyttää enintään yhteensä 168 miljoonan Ruotsin kruunun arvoiseen merkintään Merkintäoikeusannissa. Vastikkeena edellä mainituista takaussitoumuksista kyseiset Takaajat ovat oikeutettuja palkkioon, joka koostuu joko käteisvastikkeesta, jonka määrä on 10 prosenttia Takaajan takaamista varoista tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeilla maksettavasta osakevastikkeesta, jonka määrä vastaa 12 prosenttia Takaajan takaamista varoista. Täten yhteensä 168 miljoonaa Ruotsin kruunua, vastaten 60 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä, on taattu merkintä- sekä takaussitoumuksin.

Osakkeenomistajan, joka ei osallistu Merkintäoikeusantiin, omistus laimenee noin 46 prosentilla olettaen, että merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti.

Siinä tapauksessa, että hallitus päättää käyttää kokonaisuudessaan alla ehdotettuja osakeantivaltuutuksia Merkintäoikeusannin jälkeen kohdan 6 (D) mukaisesti, laimenee Yhtiön osakepääoma Merkintäoikeusannin myötä yhteensä noin 11 prosenttia olettaen, että merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti.

Kohta 6 (A) – Päätös koskien osakepääoman alentamista

Saadakseen osakkeelle alemman vasta-arvon (nimellisarvo), joka on välttämätöntä, jotta ehdotettu päätös Merkintäoikeusannin hyväksymisestä alla olevan kohdan 6 (B) mukaisesti on mahdollista, hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Yhtiön osakepääoman alentamisesta 131 774 803,61 Ruotsin kruunulla osakkeita mitätöimättä ja että summa siirretään vapaaseen omaan pääomaan. Jos ylimääräinen yhtiökokous päättää tämän kohdan 6 (A) ehdotuksen mukaisesti, osakkeen vasta-arvo tulee laskemaan 3,00 Ruotsin kruunusta (pyöristettynä kahteen desimaaliin) 2,00 Ruotsin kruunuun ja osakepääoma laskee alentamisen myötä 394 385 153,61 Ruotsin kruunusta 262 610 350,00 Ruotsin kruunuun.

Kohta 6 (B) – Yhtiökokouksen hyväksyntä hallituksen osakeantipäätökselle

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen 30.11.2020 tekemän päätöksen enintään 112 547 292 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Merkintäoikeusannissa, mikä merkitsee osakepääoman korotusta enintään 225 094 584 Ruotsin kruunulla.

Seuraavia ehtoja sovelletaan päätökseen.

 1. Oikeus merkitä osakkeita merkintäoikeuksilla on niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Yhtiön osakkeenomistajiksi. Nämä osakkeenomistajat saavat jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden. Seitsemällä (7) merkintäoikeudella voi merkitä kuusi (6) uutta osaketta.

  Osakemerkintä on mahdollista tehdä myös ilman merkintäoikeutta. Mikäli kaikkia merkintäoikeuksia ei käytetä, hallitus päättää osakeannin ehtojen puitteissa osakkeiden allokoinnista niiden kesken, jotka ovat merkinneet osakkeita ilman merkintäoikeutta. Allokointi tapahtuu seuraavin perustein.

Ensisijaisesti ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan niille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksilla riippumatta siitä, oliko merkitsijä osakkeenomistaja täsmäytyspäivänä vai ei. Siinä tapauksessa, että allokaatiota ei voida toteuttaa täysimääräisesti merkintöjen mukaisesti, tulee allokaatio tapahtumaan merkintään käytettyjen merkintäoikeuksien määrien suhteessa ja jos tämä ei ole mahdollista, suoritetaan jako arpomalla.

Toissijaisesti ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoidaan niille, jotka ovat merkinneet osakkeita pelkästään ilman merkintäoikeuksia. Siinä tapauksessa, että allokaatiota ei voida toteuttaa täysimääräisesti merkintöjen mukaisesti, tulee allokaatio tapahtumaan merkittyjen osakemäärien suhteessa ja jos tämä ei ole mahdollista, suoritetaan jako arpomalla.

Kolmanneksi jäljellä olevat, enintään 44 000 000 osaketta, jaetaan Takaajille kullekin kunkin Takaajan antaman takaussitoumuksen ehtojen mukaisesti.

 1. Merkintäoikeuksilla osakeantiin osallistumisen täsmäytyspäivä on 7.1.2021.
 1. Merkintäoikeuksilla tehtävät osakemerkinnät tulee tehdä maksamalla merkintämaksu aikavälillä 11.1.2021–25.1.2021. Ilman merkintäoikeuksia tehtävät merkinnät tulee tehdä erityisellä merkintälistalla saman aikajakson aikana. Ilman merkintäoikeuksia tehtävät osakemerkinnät tulee maksaa viimeistään kolmen pankkipäivän kuluttua siitä, kun tieto osakkeiden allokoinnista on annettu. Hallituksella on oikeus pidentää merkintä- ja maksuaikaa. Merkintäajan päätyttyä käyttämättömät merkintäoikeudet tulevat mitättömiksi ja ne poistetaan ilman erillistä ilmoitusta Euroclear Sweden AB:n ja Euroclear Finland AB:n järjestelmistä.
 1. Osakkeen merkintähinta on 2,50 Ruotsin kruunua per osake. Osakkeen euromääräinen merkintähinta niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat rekisteröitynä Suomessa, tullaan julkistamaan Merkintäoikeusannin esitteessä, joka arvioidaan julkaistavan torstaina 7.1.2021. Osakkeen euromääräinen kurssi määritellään perustuen Ruotsin keskuspankin viralliseen EUR/SEK–kurssiin viimeisenä Ruotsin Finansinspektionen:in esitteen hyväksymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä, arviolta tiistaina 5.1.2021.
 1. Uusilla osakkeilla on ensimmäistä kertaa oikeus voitonjakoon sen voitonjaon täsmäytyspäivänä, joka tapahtuu sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon.

Osto-warranttisarjan 2019/2022 ja 2020/2023 haltijoiden, jotka haluavat merkitä osto-warranteilla osakkeita ajanjaksona, joka alkaa tämän päätöksen päivämääränä ja ulottuu osakeannin täsmäytyspäivään asti, on huomioitava, että osto-warranteilla hankitut uudet osakkeet tullaan rekisteröimään vasta Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivän jälkeen. Merkintähinnan muuntaminen sekä konversiokurssin määrittely, sekä tapauskohtaisesti tehtävä osakemäärän uudelleenlaskenta, tulee tapahtumaan Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen osto-warranttien ehtojen mukaisesti.

Kohta 6 (C) – Päätös koskien

I. Päätös koskien rahastoantia

Jotta osakepääoma voidaan palauttaa siihen määrään, jossa se oli ennen kohdan 6 (A) mukaista osakepääoman alentamista, hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää maksuttoman rahastoannin toteuttamisesta, jolla Yhtiön osakepääoma korotetaan 131 774 803,61 Ruotsin kruunulla käyttämällä Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Rahastoanti toteutetaan laskematta liikkeelle uusia osakkeita.

II. Päätös koskien osakepääoman alentamista

Jotta vältytään tahattomalta osakepääoman korottamiselta yllä olevan kohdan 6 (C) mukaisen maksuttoman rahastoannin seurauksena, hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää, että Yhtiön osakepääomaa alennetaan korkeintaan 131 774 803,61 Ruotsin kruunulla ilman osakkeiden mitätöimistä. Osakepääoman alennus siirretään vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen vahvistetaan siihen summaan Ruotsin kruunuissa, joka vastaa osakepääoman korotusta kohdan 6 (B) mukaisessa Merkintäoikeusannissa (eli todellisen korotuksen määrä, kun Merkintäoikeusannin tulos on tiedossa) ja kohdan 6 (C) I mukaisessa rahastoannissa vähennettynä kohdan 6 (A) mukaisella alennusmäärällä, kuitenkin korkeintaan 131 774 803,61 Ruotsin kruunulla edellä todetun mukaisesti.

Kohta 6 (D) – Päätös koskien hallituksen valtuuttamista päättämään suunnatuista osakeanneista

I. Päätös koskien hallituksen valtuuttamista päättämään suunnatuista osakeanneista Takaajille

Vastikkeena Merkintäoikeusannin yhteydessä annetuista edellä kuvatuista takaussitoumuksista, Takaajat ovat oikeutettuja palkkioon, joka koostuu joko käteisvastikkeesta, jonka määrä on 10 prosenttia Takaajan takaamista varoista tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeilla maksettavasta osakevastikkeesta, jonka määrä vastaa 12 prosenttia Takaajan takaamista varoista. Takaajat valitsevat haluamansa maksutavan omaa harkintavaltaansa käyttäen paitsi siinä tapauksessa, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti, jolloin maksutavan valitsee Yhtiö itse omaa harkintavaltaansa käyttäen. Ellei Yhtiökokous valtuuta hallitusta päättämään suunnatuista osakeanneista tämän kohdan 6 (D) I mukaisesti, tullaan palkkiot maksamaan käteisenä.

Yllä mainittu huomioiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 280 000 osakkeen, joka vastaa 13,2 miljoonaa Ruotsin kruunua, suunnatuista osakeanneista Takaajille vastikkeena takaussitoumuksista. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja valtuutus on voimassa 26.2.2021 asti. Osakkeiden merkintähinta kuitataan maksetuksi takauksesta maksettavaa vastiketta vastaan. Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa on 2,50 Ruotsin kruunua per osake. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen arvion mukaan markkina-arvoa ja se perustuu Merkintäoikeusannin mukaiseen merkintähintaan. Mikäli Yhtiön osakkeiden vasta-arvo (nimellisarvo) olisi korkeampi kuin 2,50 Ruotsin kruunua per osake, on suunnatun annin merkintähinnan oltava sama kuin osakkeiden vasta-arvo.

Syy osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on, että Yhtiöllä olisi täysi jousto täyttää velvoitteensa Takaajia kohtaan maksaessaan Takaajille korvauksen niistä takaussitoumuksista, jotka Takaajat ovat antaneet Yhtiölle Merkintäoikeusannin yhteydessä. Täten Yhtiö voi parhaalla mahdollisella tavalla toimia Yhtiön parhaan edun mukaisesti.

II. Päätös koskien hallituksen valtuuttamista päättämään suunnatuista osakeanneista tietyille Yhtiön velkojille heidän saataviensa kuittaamiseksi

Yhtiön hallituksen arvion mukaan Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista on, että Yhtiö kuittaisi suunnatulla maksullisella osakeannilla maksetuksi osan 60 miljoonaa Ruotsin kruunua vastaavan määrän arvoisista siltalainoista (sisältäen kertyneet korot), jotka tietyt tahot, mukaan lukien Formue Nord A/S (kaikki lainanantajat yhdessä ”Lainanantajat”) ovat antaneet Yhtiölle.

Yllä mainittu huomioiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 000 osakkeen, joka vastaa 50 miljoonaa Ruotsin kruunua, suunnatuista osakeanneista Lainantajille heidän antamien siltalainojen kuittaamiseksi osittain. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja valtuutus on voimassa 26.2.2021 asti. Osakkeiden merkintähinta kuitataan maksetuksi Lainanantajien Yhtiöltä olevia saatavia vastaan.

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa on 2,50 Ruotsin kruunua per osake. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen arvion mukaan markkina-arvoa ja se perustuu Merkintäoikeusannin mukaiseen merkintähintaan. Mikäli Yhtiön osakkeiden vasta-arvo (nimellisarvo) olisi korkeampi kuin 2,50 kruunua per osake, on suunnatun annin merkintähinnan oltava sama kuin osakkeiden vasta-arvo.

Syy osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on, että anti mahdollistaa velkojen takaisinmaksun Yhtiön omilla osakkeilla, mikä vahvistaa yhtiön tasetta. Valtuutusta käytetään pelkästään jos (i) hallitus arvioi sen olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja (ii) jos Lainanantajat hyväksyvät, että heidän saatavansa kuitataan osittain maksetuksi yhtiön uusilla osakkeilla.

III. Päätös koskien hallituksen valtuuttamista päättämään suunnatuista osakeanneista Mariatorp Oy:lle ja Wipunen varainhallinta Oy:lle

Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy ovat antaneet Yhtiölle siltarahoitusta määrän, joka vastaa yhteensä noin 40 miljoonaa Ruotsin kruunua (sisältäen kertyneet korot). Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy ovat Yhtiön osakkeenomistajia ja tarkoituksena on, että Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy merkitsevät Merkintäoikeusannissa osakkeita kuittaamalla osan siltalainoihin perustuvista saatavistaan Yhtiöltä osakemerkintää vastaan. Yhtiön hallituksen arvion mukaan Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista on, että Mariatorp Oy:n ja Wipunen varainhallinta Oy:n antamat siltalainat kuitattaisiin maksetuiksi Yhtiön suorittamalla suunnatulla maksullisella osakeannilla, siltä osin kuin siltalainoja ei ole kuitattu Merkintäoikeusannissa tehdyillä merkinnöillä.

Yllä mainittu huomioiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 483 409 osakkeen, joka vastaa noin 11,2 miljoonaa Ruotsin kruunua, suunnatuista osakeanneista Mariatorp Oy:lle ja Wipunen varainhallinta Oy:lle heidän Yhtiölle annettujen siltalainojen kuittaamiseksi. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja valtuutus on voimassa 26.2.2021 asti.

Osakkeiden merkintähinta suunnatuissa osakeanneissa on 2,50 Ruotsin kruunua per osake. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen arvion mukaan markkina-arvoa ja se perustuu Merkintäoikeusannin mukaiseen merkintähintaan. Mikäli Yhtiön osakkeiden vasta-arvo (nimellisarvo) olisi korkeampi kuin 2,50 Ruotsin kruunua per osake, on suunnatun annin merkintähinnan oltava sama kuin osakkeiden vasta-arvo.

Syy osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on mahdollistaa velkojen takaisinmaksu Yhtiön omilla osakkeilla, mikä vahvistaa Yhtiön tasetta. Valtuutusta käytetään pelkästään jos (i) hallitus arvioi sen olevan Yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista ja (ii) Mariatorp Oy:llä ja Wipunen varainhallinta Oy:llä on saatavia Yhtiöltä, joita ei ole vielä kuitattu merkitsemällä osakkeita Merkintäoikeusannissa.

Enemmistövaatimukset jne.

Kohdan 6 mukaiset päätösehdotuksen liittyvät ehdotettuun Merkintäoikeusantiin. Kohtien 6 (A)-(C) ehdotukset ovat ehdollisia toisilleen, jonka vuoksi kohdan 6 (A)-(C) mukaiset päätösehdotukset hyväksytään yhtenä ja yhtenäisenä päätöksenä. Kohdan 6 (D) I-III mukainen ehdotettu päätös edellyttää, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy kohdissa 6 (A)-(C) mainitut päätösehdotukset. Pätevän päätöksen tekemiseksi kohtien 6 (A)-(C) ja kohdan 6 (D) osalta vaaditaan, että kutakin päätöstä tukevat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä sekä edustetuista osakkeista ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jos osakepääoman alentaminen kohdan 6 (C) II mukaisesti vastaa määrää, jolla osakepääomaa korotetaan rahastoannilla kohdan 6 (C) I mukaisesti, kohtien 6 (C) päätöksiä I ja II ei jätetä rekisteröitäväksi Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket).

Muita tietoja

Valtuutus

Hallitus, toimitusjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö on oikeutettu tekemään ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiin sellaisia vähäisiä muutoksia, joita saatetaan edellyttää rekisteröitäessä päätöksiä Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket) ja Euroclear Sweden AB:hen sekä Euroclear Finland Oy:öön.

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Yhtiössä

Tämän kokouskutsun päivämääränä Endominesilla on yhteensä 131 305 175 osaketta, joista jokaisella on yksi ääni.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Osakkeenomistajilla on oikeus saada hallitukselta ja toimitusjohtajalta tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa asialistalla olevien kohtien arviointiin, edellyttäen ettei tällaisten tietojen antaminen hallituksen arvion mukaan aiheuttaisi Yhtiölle olennaista haittaa. Pyyntö tällaisesta tiedosta on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen Endomines AB, Att: Board of Directors, P.O. Box 5822, SE-102 48 Stockholm, Sweden, tai sähköpostitse osoitteeseen marcus.ahlstrom@endomines.com viimeistään 25.12.2020. Tiedot toimitetaan pitämällä ne saatavilla Yhtiön toimitiloissa ja Yhtiön verkkosivuilla www.endomines.com viimeistään 30.12.2020. Tiedot lähetetään saman ajanjakson aikana myös osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja jotka ilmoittavat posti- tai sähköpostiosoitteensa.

Asiakirjat

Ruotsin osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n, 13 luvun 6 §:n ja 20 luvun 13-14 §:n mukaiset hallituksen raportit ja tilintarkastajan lausunnot ovat saatavilla Yhtiössä ja Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com viimeistään 14.12.2020. Vuosikertomus, mukaan lukien tilintarkastuskertomus, vuodelta 2019 on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla. Edellä mainitut asiakirjat lähetetään postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja ilmoittavat posti- tai sähköpostiositteensa.

Henkilötietojen käsittely

Tiedot henkilötietojesi käsittelystä löytyvät tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla englanniksi Euroclearin sivuilta osoitteesta www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Tukholmassa joulukuussa 2020

Endomines AB (publ)

Hallitus

Lisätietoja

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 3.12.2020 kello 16:30 CET.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).