3.2.2022

Endomines antaa päivityksen Suomen ja Yhdysvaltojen kaivostoiminnoistaan

(6-2022) FIN - Operations update (2022-02-03)
Endomines tiedottaa Suomen ja Yhdysvaltojen toimintojensa edistymisestä ja kaivostoiminnan kehittämistoiminnasta.

Endomines antaa päivityksen Suomen ja Yhdysvaltojen kaivostoiminnoistaan

Endomines AB (publ), pörssitiedote 3.2.2022 kello 18:00 CET

 

Endomines tiedottaa Suomen ja Yhdysvaltojen toimintojensa edistymisestä ja kaivostoiminnan kehittämistoiminnasta.

 

Pampalo, Suomi

Itä-Suomessa sijaitseva Pampalon kaivos laitettiin hoito- ja kunnossapitotilaan vuonna 2018, kun kullan hinta oli usean vuoden alhaisimmalla tasollaan (1250 USD/oz). Louhittava malmi on auki maanalaisen kaivoksen syvyyssuunnassa ja tunnetut malmit ulottuvat 855 metrin tasolle ja todennäköisesti paljon myös sen alapuolelle. Näille sekä alemmille tuotantoalueille päästään jatkamalla olemassa olevaa vinotunnelia ja siten syventämällä kaivosta edelleen.

Kesällä/syksyllä suoritettu maanalainen täydennyskairausohjelma, joka tehtiin suunnitellulle tuotantotasolle 755–855 metriä, tuotti useita erittäin korkeapitoisia kultalävistyksiä (tiedote 18.11.2021).

Kaivoksen syvennysprojekti aloitettiin huhtikuussa 2021 ja projekti saavutti 815 metrin tavoitetasonsa lokakuussa. Marraskuussa kaivoksen peränajo aloitettiin etuajassa ja Pampalon rikastamo käynnistyi jälleen vuoden lopulla. Kaivosurakoitsija Power Mining Oy:n kanssa solmittiin urakkasopimus kaivoksen louhinta ja peränajotöistä, joka kattaa kaikki malmin louhinnan maanalaiset työt. Kaikki kaivoksen ja malmin käsittelylaitoksen toimintaan tarvittava oman yrityksen henkilöstö on palkattu ja koulutettu.

Kaivoksen peränajosta ja louhinnan valmistelusta tuleva malmin pitoisuus ja tonnimäärä ovat korkeammat kuin alun perin budjetoitiin. Tulos on enemmän tai vähemmän linjassa viimeisimpien, rohkaisevien kairausohjelmien tulosten kanssa. Ensimmäiset 815 metrin syvyydessä olevat louhokset tulevat tuotantoon aiemmin ilmoitetun mukaisesti helmikuussa.

Tähän mennessä louhinnan valmistelevista töistä saatua korkealaatuista malmia on varastoitu yhteensä     5 600 tonnia, malmin pitoisuus on keskimäärin yli 4 g/t kultaa, ja se syötetään rikastamolle helmikuussa.

Rikastamon kunnostuksen valmistuttua louhinnan valmistelevista töistä saatua ensimmäistä malmierää käsiteltiin rikastamolla joulukuussa 2021. Rikastamo todettiin yleisesti ottaen hyväkuntoiseksi ja se on toiminut erittäin hyvin alusta asti.

Kultarikasteiden toimitukset Bolidenille alkoivat tammikuussa ja rikastamon tuotantokapasiteetti on nyt yli 60 %. Suunniteltu rikastamon ylösajoaika on lyhyt ja täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan maaliskuun aikana. Bolidenin kanssa solmittiin tammikuussa 2022 kultarikasteen myyntisopimus, joka kattaa seuraavat 2 vuotta.

 

Friday, Idaho, Yhdysvallat

Endomines aloitti uudelleen kaivos- ja rikastustoiminnan Fridayn kaivoksella ja Orogranden rikastamolla Idahossa Yhdysvalloissa syksyllä 2021. Tuotannon ylösajo on jatkunut siitä lähtien. Noin 7 200 tonnia malmia on louhittu ja toimitettu rikastamolle sekä 5 300 tonnia on syötetty rikastamolle. Tammikuussa rikastamon ennakoitiin operoivan lähellä suunniteltua kapasiteettiaan. Rikastustoimintaa ovat alusta asti vaikeuttaneet rikastamon henkilöstön rekrytointihaasteet sekä lukuisten Covid 19 -tapausten aiheuttamat sairauslomat.

Ensimmäisten louhosten yhteydessä on käynyt selväksi, että kultamineralisaatio on epäsäännöllisempää kuin aiemmin on tulkittu, mikä johtaa toisinaan suuriin vaihteluihin malmitonneissa ja -laaduissa. Tämän seurauksena tarvitaan tiheämpää maanalaista ​​täydennyskairausta malmilouhosten rajojen määrittämiseksi louhintasuunnittelua varten. Maanalainen timanttikairausohjelma louhos- ja tasoperien määrittämiseksi on vahvistanut tämän näkemyksen. Näin ollen malmin louhinta ja maanalainen kehitystyö keskeytetään nyt väliaikaisesti kaivoksella, kun yhtiö keskittyy yksinomaan maanalaiseen timanttikairaukseen malmin laadun ja määrän hahmottamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö voi suunnitella malmin louhintaa kustannustehokkaammin, keskittyä käyttökustannusten alentamiseen ja varmistaa, että kaikki kaivostoiminnot ovat hyvin yhteensovitettu.

Maanalainen kairausohjelma on tarkoitus toteuttaa seuraavien 2-3 kuukauden aikana ja se on suunnattu malmirajojen määrittämiseen. Kairausohjelma testaa myös syvempiä alueita, joista saatu aiempia merkkejä korkeapitoisista kultamineralisaatioista. Tuloksista riippuen, kairausohjelmaa voidaan laajentaa. Maanalaisen kairausohjelman päätyttyä malmimallit ja malmiarviot päivitetään ja jos tulokset ovat tämänhetkisten odotusten mukaisia, kaivoksen ylösajo jatkuu. Sekä kuljetuksia kaivokselta rikastuslaitokselle haittaavan kelirikon vuoksi että rikastamon nykyisen erittäin pienen malmivaraston vuoksi, myös malminkäsittely pysäytetään väliaikaisesti.

 

Yhdysvaltain kehityshankkeita

Endominesin kaivoskehitysportfoliossa Yhdysvalloissa on useita historiallisia kaivoksia. Projektien kehitysvaiheiden perusteella ne voidaan asettaa kahteen strategiseen kategoriaan: keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityshankkeisiin. Keskipitkän aikavälin strategiset kaivoshankkeet ovat Montanan esiintymät, jotka koostuvat US Grantin ja Kearsargen kaivosalueista. Nämä esiintymät ovat keskeisiä kulmakiviä Endominesin kehityksessä keskikokoiseksi kultakaivosyhtiöksi.

US Grantin kaivos on korkeapitoinen maanalainen kulta- ja hopeaprojekti, jonka historiallisesti todetut resurssit ovat yhteensä 165 700 unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa unssia hopeaa 346 000 tonnissa mineralisoituneessa kivessä. Alueella sijaitsee myös vanha painoerottelu-vaahdotusrikastamo, joka on suunniteltu käsittelemään 150 tonnia malmia päivässä. Historialliset tuotantotiedot on vain osittain dokumentoitu, mutta malmin pitoisuudet vaihtelevat välillä 6,9–8,6 g/t (0,2–0,25 unssia/t) kultaa ja 171,4–342,8 g/t (5–10 unssia/t) hopeaa. Kearsargen kaivosalue sijaitsee noin 8 km:n päässä US Grantin kaivokselta. Tämä esiintymä on samantyyppinen korkeapitoinen maanalainen kultaprojekti kuin USGrant. Kearsargen historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa, 4,1 miljoonassa tonnissa mineralisoituneessa kivessä.

Yhtiö suunnittelee toteuttavansa ympäristö-, malminetsintä-, metallurgia- ja hankekehitystoimintaa vuoden 2022 toisella puoliskolla. Työ alkaa päivitetyn mineraalivarojen arvioinnin laatimisella, jota seuraa hankkeen taloudellista potentiaalia koskeva selvitystyö.

 


Lisätietoja:

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Vern Langdale, operatiivinen johtaja, vern.langdale@endomines.com, +358 44 422 9657


Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 3.2.2022 kello 18:00 CET.Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).