27.8.2021

Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennysasiakirjan sulautumisesitteeseen, joka koskee Endomines AB (publ):n ja Endomines Finland Oyj:n välistä sulautumista ja kotipaikan siirtoa Ruotsista Suomeen

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 27.8.2021 kello 12:15 CEST

Finanssivalvonta on tänään, 27.8.2021, hyväksynyt sulautumiseen liittyvän täydennysasiakirjan (”Täydennysasiakirja”) sulautumisesitteeseen (”Esite”), joka koskee Endomines AB (publ) (”Endomines”) ja Endomines Finland Oyj:n (”Endomines Finland”) välistä sulautumista (”Sulautuminen”).

Kuten yhtiö tiedotti 3.6.2021, Endominesin hallitus päättänyt emoyhtiön kotipaikan siirrosta Ruotsista Suomeen rajat ylittävän vastavirtasulautumisen muodossa. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ja rekisteröinyt Täydennysasiakirjan Esitteeseen.

Täydennysasiakirja liittyy yhtiön 19.8.2021 julkistamaan puolivuosikatsaukseen, väliaikaisen toimitusjohtajan ja talousjohtajan Marcus Ahlströmin eroon sekä talletetodistuksiin, jotka lasketaan Sulautumisen yhteydessä liikkeelle niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Swedeniin.

Täydennysasiakirja notifioidaan valvovalle viranomaiselle Ruotsissa asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti.

Ruotsinkielinen täydennysasiakirja asetetaan saataville yhdessä Esitteen kanssa Endominesin verkkosivuille osoitteeseen www.endomines.com/sv/investerare/material/fusion/ arviolta 28.8.2021. Esite on myös saatavilla yhtiön osoitteessa Ahventie 4 A, 02170 Espoo.

Yhteystiedot

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 27.8.2021 kello 12:15 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeitä tietoja
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.