22.5.2018

Endomines AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous 22.5.2018

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, pörssitiedote 22.5.2018 klo 18:00 ruotsin aikaa

Endomines AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.5.2018.

Endominesin tuloksen kohdentaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vuodelta 2017. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2017 ei makseta osinkoa ja että yhtiön varat kohdennetaan siten, että -88 106 747 Ruotsin kruunua siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin, koostuen 324 791 076 Ruotsin kruunun suuruisesta ylikurssirahastosta, 360 369 697 Ruotsin kruunun suuruisesta kertyneestä tappiosta sekä 52 528 126 Ruotsin kruunun suuruisesta tilikauden tappiosta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2017 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiöjärjestys
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiöllä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joilla on enintään yhtä monta varatilintarkastajaa, taikka yksi tilintarkastusyhteisö.”

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä. Michael Mattson, Rauno Pitkänen ja Staffan Simberg valittiin uudelleen ja Thomas Hoyer ja Ingmar Haga valittiin uusina jäseninä hallitukseen. Ingmar Haga valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 350 000 Ruotsin kruunua ja että muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 200 000 Ruotsin kruunua per hallituksen jäsen kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita; että palkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua vuodessa per hallituksen jäsen per komitea, jossa hallituksen jäsen toimii; että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio pysyy muuttumattomana ollen 50 000 Ruotsin kruunua vuodessa; ja että 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio maksetaan jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta jokaiselle siihen osallistuvalle hallituksen jäsenelle.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että rekisteröity tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylimmän johdon palkitsemista koskevat suuntaviivat
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen päätösehdotuksen ylimmän johdon palkitsemista koskeviksi suuntaviivoiksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja vaihtovelkakirjalainojen antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta, yhdessä tai useammassa erässä käteismaksua vastaan, apportilla maksamalla tai saatavan kuittaamalla niin, että valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti, ja niin, että anti voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti tai siitä poiketen.

Toimitusjohtajan katsaus
Linkki toimitusjohtajan katsaukseen julkaistaan myöhemmin yhtiön kotisivuilla, www.endomines.com

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 22.5.2018 kello 18:00 ruotsin aikaa.

 
Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).