25.5.2022

Endomines päättää vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta LDA Capital Limitedille

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB (publ), Pörssitiedote 25.5.2022 kello 18:00 CEST

Endomines AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2021 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt LDA Capital Limitedille ("LDA") suunnatusta vaihtovelkakirjalainasta ("Suunnattu anti"), jonka nimellisarvo on 600 000 euroa (vastaten 6 288 720 kruunua[1]), ja jonka kokonaistuotto on 600 000 euroa.

 

Suunnattu anti toteutetaan osana Endominesin ja LDA:n solmimaa rahoituspakettia, josta tiedotettiin lehdistötiedotteessa 8.5.2021. Rahoituspaketti sisältää muun muassa vaihtovelkakirjalainasopimuksen ("Sopimus"). Sopimuksen mukaisesti Yhtiö laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja LDA:lle, joiden kokonaisnimellismäärä kruunuissa vastaa 6 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainoja on aiemmin laskettu liikkeelle SEK määräisinä 2 miljoonaa euroa yhteensä, jonka LDA on kokonaisuudessaan konvertoinut Yhtiön osakkeiksi. Endomines on sitoutunut laskemaan liikkeelle ja LDA on sitoutunut merkitsemään ja maksamaan lainaa yhteensä 4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus on todennut nyt olevan sopiva aika laskea liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja käyttöpääoman rahoitukseen. Hallitus on arvioinut monia ​​rahoitusvaihtoehtoja ja katsoo, että sopimuksen mukainen markkinaehtoinen Suunnattu anti LDA:lle on tällä hetkellä paras vaihtoehto Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille muihin mahdollisiin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Ottaen huomioon annin määrän suhteellisen rajallisen koon ja sen, että Yhtiö saa nopean pääsyn pääomaan, merkintöjen määrät aikaisemmissa merkintäoikeusanneissa ja kuultuaan Yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia, hallitus ei katso merkintäoikeusannin olevan sopiva vaihtoehto.

 

Jokaisen vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10 000 euroa (vastaa 104 812 kruunua1) ja ne lasketaan liikkeeseen merkintähinnalla, joka on 100 prosenttia nimellisarvosta. Sopimuksen mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia Yhtiön osakkeen päivittäisestä kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä vaihtovaatimuksen päivää edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana, mikä hallituksen arvion mukaan on markkina-arvon mukainen tavanomaisella hinnanalennuksella. Niin kauan kuin Yhtiö on Ruotsin lain alainen, vaihtohinta ei saa olla alempi kuin osakkeen nimellisarvo. Vaihtovelkakirjoille ei kerry korkoa ja lainan eräpäivä on 18 kuukautta rekisteröintipäivästä Ruotsin yhtiörekisteritoimistoon. Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa uusiksi Yhtiön osakkeiksi alkaen päivästä, jolloin rekisteröinti Ruotsin yhtiörekisteritoimistoon tapahtuu aina eräpäivään, asti eräpäivä mukaan lukien. Jos vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu ennen eräpäivää, Yhtiöllä on oikeus joko (i) lunastaa käteisellä vaihtovelkakirjalainan jäljellä oleva määrä eräpäivänä hintaan, joka vastaa 115 prosenttia jäljellä olevasta määrästä tai (ii) vaihtaa kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjat eräpäivänä.

 

Suunnatun annin kokonaistuotto on 600 000 euroa. Sopimuksen mukaisesti Endomines maksaa ​​LDA:lle sen sitoumuksesta palkkion, joka on yhteensä 180 000 euroa. Palkkiosta on aiemmin maksettu 90 000 euroa ja nyt maksetaan 50 000 euroa, näin ollen Suunnatun annin nettotuotto on 550 000 euroa.

 

Suunnatun annin rekisteröinnin arvioidaan tapahtuvan Ruotsin yhtiörekisteröintitoimistoon arviolta 6 kesäkuuta 2022. Suunnatun annin rekisteröinnin seurauksena ja mikäli laina vaihdetaan kokonaan ja olettaen, että vaihtohinta asetetaan alhaisimpaan mahdolliseen vaihtohintaan (osakkeen nimellisarvoon 2 kruunua), osakepääoma nousee 6 288 720 kruunulla, 533 685 476 kruunuun, ja osakkeiden ja äänten määrä kasvaa 3 144 390 osakkeella 266 842 738 osakkeeseen ja ääneen. Tämä vastaa noin 1,2 prosentin laimennusvaikutusta osakepääomasta ja äänimäärästä oletuksella, että koko laina vaihdetaan osakkeiksi.


Lisätietoja

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 25.5.2022 kello 18:00 CEST.

 

 

Endomines

 

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

 

[1] Perustuu Ruotsin keskuspankin (ruotsiksi Sveriges Riksbank) viralliseen EUR/SEK-kurssiin 10,4812 24 toukokuuta 2022.