25.2.2022

Endomines Tilinpäätöstiedote 2021

Koko raportti (PDF)Lehdistötiedote (PDF))
Endomines etenee kohti vakaata tuotantotoimintaa

Endomines AB, Pörssitiedote 25.2.2022 klo 08:00 CET

Tilikausi 2021 (Tilikausi 2020)

Operatiivinen toiminta

 • Pampalon kaivoksen syventäminen; syventäminen saavutti tavoitetason syyskuussa.
 • Pampalon malmintuotanto kaivoksen kehittämisestä aloitettiin marraskuussa. Kultaa tuotettiin budjetoitua enemmän ja ylitti odotukset.
 • Pampalon rikastamo kunnostettiin ja testattiin joulukuussa.
 • Ensimmäinen malmierä rikastettiin Pampalossa ja ensimmäiset rikasteet toimitettiin tammikuussa.
 • Kaivostoiminnan ja rikastamon ylösajo jatkui Fridayn kaivoshankkeessa koko vuosineljänneksen.
 • Ei työtapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana; LTIFR 0 (0).

 

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto sisältäen varastonmuutoksen 5,0 MSEK (13,1)
 • Käyttökate -118,2 MSEK (-108,0)
 • Kassavirta yhteensä 0,9 MSEK (-4,4)
 • Osakekohtainen tulos -1,31 SEK (-1,67)

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

 • 4.1.2022, Endomines ilmoitti vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta LDA Capital Limitedille.
 • 14.1.2022, Endomines ilmoitti, että Mikko Sopanen on nimitetty konsernin uudeksi talousjohtajaksi.
 • 24.1.2022, Endomines ilmoitti, että LDA Capital Limited muuttaa osittain vaihtovelkakirjansa osakkeiksi.
 • 3.2.2022, Endomines päivitti Fridayn kaivoksen tuotantonäkymän. Fridayn kaivoksen ja rikastamon toiminta on väliaikaisesti pysäytetty. Työn pääpaino on keskittyä maanalaiseen kairaukseen malmin muotojen ja rajojen määrittämiseksi tarkemmin. Ylösajo jatkuu, kun porauksen tulokset ovat selvillä ja olettaen, että ydinporauksen tulokset ovat odotusten mukaisia.
 • 3.2.2022 Endomines päivitti Pampalon kaivoksen tuotantonäkymän. Pampalon kaivoksen ylösajo jatkuu ja tähän mennessä tuotettu kultamalmi on suunniteltua korkeampipitoisempaa, täysi tuotantotaso saavutetaan Q1:n aikana. Kultarikasteiden toimitukset alkoivat tammikuussa ja rikastamo on saavuttanut nyt yli 60 % täydestä tuotantokapasiteetistaan.
 • Kuten ilmoitettiin 18.2.2022, Endomines toteuttaa täysin taatun suunnatun 28 571 429 osakkeen osakeannista Yhtiön velkakirjojen haltijoille hintaan 0,21 euroa (2,2211 Ruotsin kruunua) osakkeelta, mikä tarjoaa bruttomääräisenä 6 000 000 euroa (63 466 2011 kruunua) ilman antikuluja. Rahoitusjärjestely vahvistaa merkittävästi Endominesin taloudellista asemaa mahdollistaen paremmin toiminnan kasvun kaivostutkimuksen ja -kehityksen avulla.

 

Tuotantopäivitys ja -ohjeistus vuodelle 2022
   

Pampalon vinotunnelin syvennysprojektissa saavutettiin kaikki merkittävät virstanpylväät vuoden 2021 aikana. Syvennys saavutti uuden tuotantoalueen alatason syyskuussa ja malmin louhinta kaivoksesta aloitettiin marraskuussa. Rikastamon huolto-ohjelma toteutettiin onnistuneesti ja malmin koerikastus aloitettiin joulukuussa. Ensimmäinen rikaste-erä toimitettiin tammikuussa. Suunniteltu tuotannon käynnistysaika on lyhyt, ja Pampalon kaivoksen ja rikastamon arvioidaan saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin Q1 2022 aikana. Täydessä tuotannossa Endomines odottaa Pampalon kaivoksen kultatuotannon olevan 10 000–11 500 unssia vuositasolla.

 

Kesällä ja syksyllä 2021 Endomines aloitti Orogranden rikastamon uudistamisen sekä malmin etsinnän ja louhinnan kasvattamisen Fridayn kaivoksella Idahossa Yhdysvalloissa. Malmin käsittely ja rikastamon ylösajo oli käynnissä vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ja rikastamon tuotantokapasiteetti on asteittain kasvanut lähestyen suunniteltua kapasiteettia. Koska kaivoksen louhintasuunnittelua varten tarvitaan lisää ​​ maanalaista täydennyskairausta, kaivostoiminta on väliaikaisesti keskeytetty, toiminnan  painopisteen ollessa kairausohjelmassa. Sen vuoksi Fridayn tuotantonäkymiä päivitetään ja ne ovat saatavilla vasta, kun kairausohjelman tulokset ovat saatavilla.

 

fff

 

Konsernin tunnusluvut

tammi-joulu

 

MSEK ellei toisin mainita

2021

2020

+/-

Liikevaihto sisältäen varaston muutoksen

5,0

13,1

-8,1

Liiketoiminnan kulut

-123,2

-121,1

-2,1

Käyttökate

-118,2

-108,0

-10,2

Oikaistu käyttökate**

-118,2

-78,1

 

Poistot ja arvonalentumiset

-137,0

-76,7

-60,3

Liikevoitto(+)/Liiketappio(-)

-255,1

-184,7

-70,4

Katsauskauden nettotulos

-271,1

-196,9

-74,2

Osakekohtainen tulos (SEK)

-1,31

-1,67

0,36

Liiketoiminnan rahavirta

-119,0

-76,9

-42,1

Investointien rahavirta

-50,0

-26,6

-23,4

Rahoituksen rahavirta

170,0

99,0

71,0

Rahavarat kauden lopussa

12,3

11,3

1,0

Henkilöstöä kauden lopussa

72

30

42

LTIFR*

0

0

0

*LTIFR = The Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

** Oikaistu käyttökate oli -78,1 milj. kruunua vuonna 2020, oikaistut luvut eivät sisällä US Grant -kaivosvaatimusten lopullisia kustannuksia.

 

Hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga: ”Haluan kiittää osakkeenomistajiamme heidän jatkuvasta tuestaan ​​yhtiölle ja työntekijöitämme vahvasta ponnistelusta ja omistautumisesta kaivosprojektiemme viemiselle eteenpäin yhtenä yhtiön historian tärkeimmistä vuosista.

 

Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että saimme Pampalon kaivoksen Suomessa onnistuneesti takaisin tuotantoon vuoden lopulla ja että kaivos tulee saavuttamaan täyden toimintakapasiteetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Syväjatkeiden varrella tehdyt maanalaiset kairaukset tuottivat korkeimpia pitoisuuksia kultalävistyksissä, joita on koskaan saatu Pampalon kaivokselta.

 

Fridayn toiminta Idahossa käynnistyi syksyllä ja olemme jatkaneet ylösajoa siitä lähtien. Ensimmäisten louhosten ja täydennyskairauksien yhteydessä on selvinnyt, että kultamineralisaatio on epäsäännöllisempää kuin aiemmin on tulkittu. Sen vuoksi kaivoksen louhintasuunnittelua varten tarvitaan tiheämpää maanalaista täydennyskairausta malmilouhosten rajojen määrittämiseksi, mikä jatkuu vuoden 2022 aikana.

 

Olen myös iloinen voidessani kertoa, että saimme vakituisen toimitusjohtajan haun päätökseen ja Kari Vyhtinen nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen. Olemme myös saaneet rekrytoitua uudeksi vakituiseksi talousjohtajaksi Mikko Sopasen. Uuden johdon avulla uskon, että pystymme jatkamaan menestyksekkäästi kaivosten ja kaivosprojektien kehittämistä”.

 

Lisätietoja

 

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 576 0143, seppo.tuovinen@endomines.com

Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com

 

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 25.2.2021 klo 08:00 CET.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).