4.7.2019

Endominesin merkintäoikeusannin lopullinen tulos – Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 156 miljoonan kruunun varat

Pörssitiedote (PDF)
Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Endomines AB, Pörssitiedote 4.7.2019 klo. 15:45 CEST

Endominesin AB (publ):n (”Endomines”) 1.7.2019 päättyneessä merkintäoikeusannissa merkittiin lopullisen tuloksen mukaan 44 549 555 osaketta, joka vastaa noin 94,4 prosenttia tarjotuista osakkeista.

Merkintäoikeuksilla merkittiin noin 74,4 prosenttia tarjotuista osakkeista, eli yhteensä 35 104 932 osaketta. Lisäksi 9 444 623 osaketta, vastaten 20,0 prosenttia tarjottavista osakkeista, merkittiin ilman merkintäoikeuksia. Nämä osakkeet on allokoitu merkitsijöille merkintäoikeusannin esitteessä kuvatulla tavalla. Ilman merkintäoikeuksia osakkeita merkinneille sijoittajille lähetetään allokaatiovahvistus. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat saavat allokaatiovahvistukset hallintarekisterin ylläpitäjän määrittelemällä tavalla.

Endomines keräsi merkintäoikeusannilla noin 156 miljoonaa ruotsin kruunua bruttona, ennen merkintäoikeusannin kuluja. Eräiltä osakkeenomistajilta saatua siltalainaa ei kuitata heidän merkitsemien osakkeiden merkintähintaa vastaan, koska siltalaina maksetaan takaisin rahalla.

Merkintäoikeusannin rekisteröinnin jälkeen Endominesin osakemäärä kasvaa 44 549 555 osakkeella 35 407 488 osakkeesta 79 957 043 osakkeeseen ja osakepääoma kasvaa 133 648 665 kruunulla 106 222 464 kruunusta 239 871 129 kruunuun.

Alustava aikataulu

11.7. Kaupankäynti ruotsalaisilla väliaikaisilla osakkeilla (BTA) päättyy Nasdaq Stockholmissa (arvio)

12.7. Merkintäoikeusanti rekisteröidään Ruotsin kaupparekisteriin (Bolagsverket) (arvio)

15.7. Ruotsalaiset väliaikaiset osakkeet (BTA) korvataan uusilla osakkeilla Euroclear Swedenissa (arvio)

16.7. Kaupankäynti suomalaisilla väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä ja ne konvertoidaan uusiksi osakkeiksi Euroclear Finlandissa (arvio)

17.7. Kaupankäynti uusilla osakkeilla yhdistettynä olemassa olevaan osakesarjaan käynnistyy Nasdaq Stockholmissa ja Nasdaq Helsingissä (arvio)

”Olen erittäin tyytyväinen lähes täyteen merkityn merkintäoikeusannin tulokseen. Tulos osoittaa nykyisten osakkeenomistajien, sekä uusien osakkeenomistajien vahvan tuen Endominesin kasvusuunnitelmille. Merkintäoikeusannilla kerätyt varat mahdollistavat Friday-kaivoksen jatkokehityksen ja tuotannon kasvattamisen, sekä malminetsinnän jatkamisen ja toiminnan käynnistämisen Rescue-, Unity- ja Kimberly kaivosprojekteilla Idahossa, Yhdysvalloissa. Varoja tullaan myös käyttämään malminetsintään Karjalan kultalinjalla sekä suunnitelman mukaiseen käteismaksuun TVL Gold-yhtiölle, Idahosta hankituista kaivosprojekteista. Onnistunut merkintäoikeusanti on jälleen yksi askel uuden Endominesin kehittämiselle pitkäaikaisen kasvun alustaksi. Haluan kiittää kaikkia nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia antamastanne mahdollisuudesta ja odotan innolla jatkuvaa kehitystyötä.”

Väliaikainen toimitusjohtaja, Marcus Ahlström 

Merkintäoikeusanti toteutettiin menestyksekkäästi ja haluan kiittää kaikkia nykyisiä osakkeenomistajia uskollisuudesta ja vahvasta uskosta Endominesiin, sekä toivottaa tervetulleeksi uudet sijoittajat ja osakkeenomistajat. Nyt meillä on mahdollisuus jatkaa meidän kaivos- ja malminetsintähankkeita Yhdysvalloissa ja Suomessa.”

Hallituksen puheenjohtaja, Ingmar Haga

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja

Evli Pankki toimii yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Cederquist yhtiön oikeudellisena neuvonantajana merkintäoikeusantiin liittyen.


Lisätietoja:

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 4.7.2019 kello 15:45 CEST.

Endomines  

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Tärkeää tietoa

Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines on julkaissut tänään 12.6.2019.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt Merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista. 

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsin- ja englanninkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä.