25.6.2019

Hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga ja väliaikainen toimitusjohtaja Marcus Ahlström ovat käynnissä olevassa merkintäoikeusannissa merkinneet tai aikovat merkitä yhteensä 650 000 osaketta

Pörssitiedote (PDF)
Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Endomines AB, Pörssitiedote 25.6.2019 klo. 14:00 CEST

Endominesin (”Endomines” tai ”Yhtiö”) hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga on merkinnyt tai aikoo merkitä 500 000 osaketta ja väliaikainen toimitusjohtaja Marcus Ahlström on merkinnyt 150 000 osaketta Endominesin käynnissä olevassa merkintäoikeusannissa (”Merkintäoikeusanti”) yhteensä noin 2,3 miljoonalla Ruotsin kruunulla.

Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Mikäli Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti, saa Yhtiö bruttona noin 165 miljoonan Ruotsin kruunun varat, ennen Merkintäoikeusannin kuluja.

Muuta huomioitavaa

Yhtiö on jakanut osakkeenomistajille informaatiolehtiön, joka sisältää tarkemmat tiedot merkinnän tekemiseksi Ruotsissa ja Suomessa. Informaatiolehtiö tulee olemaan myös saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com.

Ruotsinkielinen esite, informaatiolehtiöt sekä merkintälomake merkinnän tekemiseksi Ruotsissa ovat saatavilla Endominesin verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com sekä Evli verkkosivuilla www.evli.com. Osakkeiden merkitsemiseksi Suomessa osakkeenomistajia pyydetään tutustumaan omalta tilinhoitajaltaan saamiinsa ohjeisiin. Kopio esitteestä on saatavissa pyyntöä vastaan maksutta merkintäaikana Yhtiöltä puhelimitse +46 (0) 8 611 66 45 ja sähköpostitse info@endomines.com, sekä Evlistä puhelimitse +46 (0)8 407 80 00, arkisin 9-16. Kysymyksiä merkinnästä ja maksusta Ruotsissa voi esittää Evlille sähköpostitse osoitteeseen: operations@evli.com ja puhelimitse +46 (0)8 407 80 00. Kysymyksiä merkinnästä ja maksusta Suomessa voi esittää Evlille sähköpostitse osoitteeseen operations@evli.com ja puhelimitse +358 9 4766 9646 arkisin 9-16.

Lisätietoja:

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 25.6.2019 klo. 14:00 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa

Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines on julkaissut 12.6.2019.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt Merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat

tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsin- ja englanninkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä.