10.5.2021

KUTSU ENDOMINES AB:N (PUBL) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 10.5.2021 klo 08:00 CEST

     Tämä on epävirallinen käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, mikäli käännöksen ja alkuperäisen ruotsinkielisen version välillä on eroavuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on lainvoimainen.

Endomines AB:n (publ) (y-tunnus: 556694-2974) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.6.2021. COVID-19-pandemian takia kokous pidetään väliaikaisen lainsäädännön mukaisesti postiäänestyksellä. Osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä.

Oikeus osallistua kokoukseen

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee (i) olla merkittynä osakkeenomistajiksi Euroclear Sweden AB:n pitämään osakeluetteloon olosuhteista johtuen 2.6.2021 ja (ii) ilmoittaa osallistumisestaan ​​kokoukseen viimeistään keskiviikkona 9.6.2021 äänestämällä postitse alla kohdassa Postiäänestys olevien ohjeiden mukaisesti siten, että Euroclear Sweden AB vastaanottaa postiäänestyksen viimeistään keskiviikkona 9.6.2021.

Ollakseen oikeutettuja osallistumaa varsinaiseen yhtiökokoukseen, osakkeenomistajiat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity (mukaan lukien suomalaiset osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään), on kokoukseen osallistumista koskevan ilmoituksen lisäksi rekisteröitävä osakkeensa omissa nimissään siten, että osakkeenomistaja kirjataan Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon 2.6.2021 lukien. Rekisteröinti voi olla väliaikaista (niin kutsuttu äänioikeusrekisteröinti), ja rekisteröintiä koskeva pyyntö on esitettävä hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijalle haltijan rutiinien mukaisesti haltijan päättämässä ajassa etukäteen. Äänioikeusrekisteröinti, joka on tehty viimeistään 2.6.2021 seuraavan toisen pankkipäivän aikana, otetaan huomioon osakeluettelon valmistelussa.

Postiäänestys

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain äänestämällä etukäteen niin sanotulla postiäänestyksellä väliaikaisista poikkeuksista yhtiökokousten toteuttamisen helpottamiseksi yrityksissä ja muissa yhdistyksissä annetun lain (2020:198) 22 §:n mukaisesti. Postiäänestyksessä on käytettävä erityistä lomaketta. Lomake on saatavana Endominesin verkkosivuilla www.endomines.com. Postiäänestyslomaketta pidetään ilmoituksena osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Euroclear Sweden AB:n (joka on Endominesin lomakkeiden ylläpitäjä) on vastaanotettava täytetty äänestyslomake viimeistään keskiviikkona 9.6.2021. Täytetty lomake tulee lähettää osoitteeseen: Endomines AB varsinaiseen yhtiökokous, c/o Euroclear Sweden AB, PL 191, SE-101 23 Tukholma, Ruotsi. Täytetty lomake voidaan vaihtoehtoisesti lähettää sähköisesti joko allekirjoittamalla BankID-tunnuksella osoitteessa https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy olevien ohjeiden mukaisesti tai lähettämällä täytetty äänestyslomake sähköpostilla osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com viitteellä "Endominesin varsinainen yhtiökokous 2021". Jos osakkeenomistaja äänestää ennakolta edustajan välityksellä, lomakkeeseen on liitettävä valtakirja. Valtakirjat ovat saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, äänestyslomakkeeseen on liitettävä rekisteröintitodistus tai vastaava asiakirja.  Osakkeenomistaja ei saa antaa äänestyslomakkeessa erityisiä ohjeita tai ehtoja. Jos näin on, äänestys (eli postiäänestys kokonaisuudessaan) on pätemätön. Lisäohjeet ja ehdot sisältyvät postiäänestyslomakkeeseen.

Ehdotettu esityslista

 1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
 2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 5. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden vahvistaminen
 6. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Päätettävät asiat
  1. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen
  2. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen
  3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 8. Palkitsemisraportin esittäminen hyväksyttäväksi
 9. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
 12. Tilintarkastajan valinta
 13. Hallituksen päätösehdotus koskien LDA Capital Limitedille suunnattuja anteja ((A)-(B))
 1. Hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään vaihtovelkakirjojen suunnatusta annista LDA Capital Limitedille
 2. Hallituksen päätösehdotus koskien warrantien suunnattua antia LDA Capital Limitedille.
 1. Hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjalainoista

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kohta 1 – Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Tone Myhre Jensen asianajotoimisto Cederquistista.

Kohta 2 – Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

Ääniluettelo, joka ehdotetaan hyväksyvän kohdan 2 mukaisesti, on se ääniluettelo, jonka Euroclear Sweden AB laatii yhtiön pyynnöstä kokouksen osakeluettelon ja saatujen postiäänten perusteella. Ääniluetteloa hallinnoi pöytäkirjantarkastaja.

Kohta 4 – Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Mariatorp Oy:tä ja Wipunen varainhallinta Oy:tä edustava Lars-Olof Nilsson tai, jos hän ei pääse kokoukseen, hallituksen nimeämä henkilö tai henkilöt tarkistavat pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajan on myös valvottava ääniluetteloa ja että vastaanotetut postiäänestykset kirjataan oikein pöytäkirjaan.

Kohta 7 (B) – Päättäminen vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa, ja että kertynyt tappio ja ylikurssirahasto sekä tilikauden tulos, yhteensä 89 682 956 Ruotsin kruunua, siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin.

Kohta 8 – Palkitsemisraportin esittäminen hyväksyttäväksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy, neuvoa-antavia tarkoituksia varten, raportin toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksettavasta palkkiosta tilikaudelta 2020.

Kohta 9 – Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio pysyy ennallaan ja on 350 000 kruunua vuodessa ja pysyy jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle ennallaan ja on 200 000 kruunua vuodessa, mutta palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön työsuhteessa. Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että palkkio hallituksen jäsenen työstä hallituksen perustamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa sekä teknologia- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ja on 25 000 kruunua hallituksen jäsentä ja vuotta kohden jokaiselle valiokunnalle, jossa hallituksen jäsen työskentelee, tarkastusvaliokunnan sekä teknologia- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 50 000 kruunun vuosipalkkio ja 3 000 kruunun kokouspalkkio jokaiselle osallistuvalle hallituksen jäsenelle jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta.

Yhtiön tilintarkastajille maksetaan palkkio maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaisesti.

Kohta 10 – Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti viisi jäsentä ilman varajäseniä.

Kohta 11 – Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet Jeremy Read ja Ingmar Haga valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka-Pekka Joensuu valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ingmar Haga valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoa ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön kotisivuilla www.endomines.com.

Kohta 12 – Tilintarkastajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että rekisteröity tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 202 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers AB on ilmoittanut, että jos PricewaterhouseCoopers AB valitaan tilintarkastajaksi, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tullaan nimittämään Anna Rozhdestvenskaya.

Kohta 13 (A)-(B) – Hallituksen ehdotukset koskien LDA Capital Limitedille suunnattujen antien päättämisestä

Taustaa

8.5.2021 Endomines tiedotti tehneensä sopimuksen LDA Capitalin kanssa yhteissummaltaan 14 miljoonan euron yhdistetystä rahoituspaketista, joka sisältää vaihtovelkakirjalainoja, warranteja ja myyntioptiosopimuksen, kuten alla kuvattu tarkemmin.

Vaihtovelkirjalainat
Rahoituspaketin nojalla Endomines on tehnyt vaihtovelkakirjalainasopimuksen ja sitoutunut laskemaan liikkeeseen vaihtovelkakirjoja, joiden nimellisarvo on yhteensä 6 miljoonaa euroa, 2 miljoonan euron erissä, joissa vaihtovelkakirjalainojen nimellisarvo on 10 000 euroa, edellyttäen että varsinainen yhtiökokous hyväksyy valtuutuksen. Endomies on sitoutunut nostamaan rahoitusohjelmasta vähintään 4 miljoonaa euroa ensimmäisten 12 kuukauden aikana. Kolmas erä on valinnainen käytettäväksi yhtiön oman harkinnan mukaan. Endomines maksaa kahden ensimmäisen erän liikkeeseenlaskun yhteydessä käteisenä kolmen prosentin sitoumuspalkkion koko sitoumuksesta, eli 180 000 euroa.

Konversiohinta muuntaessa vaihtovelkakirjalainat Endominesin osakkeiksi vastaa 85 prosenttia Endominesin osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta konversiopäivää edeltävältä 15 päivältä, kuitenkin vähintään osakkeen kiintiöarvoa, eli tällä hetkellä 2 kruunua. Lainan täysi muuntaminen ja alimman mahdollisen konversiohinnan, 2 kruunun, perusteella Endominesin nykyisen osakkeiden enimmäisdiluito olisi noin 12%.[1]

Vaihtovelkakirjalainoista saadut varat on tarkoitettu ensisijaisesti yhtiön sijoitetun pääoman vahvistamiseen ja Endomines-konsernin käynnissä olevan toiminnan rahoittamiseen.

Warrantit
Osana rahoituspakettia Endomines on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sopinut antavansa 14 000 000 warrantia LDA Capital Limitedille. Jokainen warranti oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen Endominesista. Warrantit annetaan ilmaiseksi. Warranteja käyttämällä uusien osakkeiden merkintähinta vastaa 135% Endominesin osakkeen keskimääräisestä painotetusta osakekurssista Endominesin vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta edeltäneiden 10 kaupankäyntipäivän aikana, kuitenkin vähintään osakkeen kiintiöarvoa. Käytettäessä kaikkia warranteja uusien osakkeiden merkitsemiseen ja perustuen alimpaan mahdolliseen merkintähintaan, 2 kruunuun, Endominesin nykyisen osakkeiden enimmäislaimennus olisi noin 6%.

Myyntioptiosopimus
Osana rahoituspakettia Endomisen ja LDA Capital Limited ovat myös tehneet myyntioptiosopimuksen, jonka mukaan Endominesilla on oikeus, mutta ei velvollisuus, pyytää LDA Capital Limitediä merkitsemään Endominesin osakkeita enintään yhteissummaltaan 8 miljoonalla eurolla 36 kuukauden ajanjaksolla osakekohtaisella merkintähinnalla, joka vastaa 90 prosenttia yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta 30 päivän hinnoittelujaksolla, mutta ei kuitenkaan vähempää kuin osakkeiden kiintiöarvo. Endomines maksaa LDA Capital Limitedille myyntioptiosopimuksen mukaisen 160 000 euron palkkion sitoumuksesta. Kun myyntioptiosopimus hyödynnetään täysimääräisesti ja perustuen alimpaan mahdolliseen merkintähintaan, 2 kruunuun, Endominesin nykyisen osakemäärän enimmäislaimennus olisi noin 15,5%.[2] Hallituksen mielestä tämä ratkaisu on hyödyllinen yhtiölle ja sen osakkeenomistajille, koska yhtiö valvoo mahdollisten pääoman nostojen ajoitusta ja määrää ja tarjoaa siten yhtiölle joustavan rahoitusjärjestelyn, joka antaa yritykselle mahdollisuuden ottaa nopeasti käyttöön käteistä tarpeen mukaan

Päätösehdotukset
LDA Capital Limitedin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten yhtiön velvoitteiden täyttämiseksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää (i) valtuuttaa hallituksen päättämään vaihtovelkakirjalainojen suunnatusta annista LDA Capital Limitedille (Kohta 13 (A) alla) ja (ii) 14 000 000 warranitn suunnatusta annista LDA Capital Limitedille (Kohta 13 (B) alla). Mahdolliset osakeannit LDA Capital Limitedille myyntioptiosopimuksen nojalla tapahtuu käyttämällä hallituksen yleistä valtuutusta päättää uusista osakkeista, optioita ja/tai vaihtovelkakirjalainoista (Kohta 14 alla), edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy kyseisen valtuutuksen.

Kohta 13 (A) – Hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään vaihtovelkakirjojen suunnatusta annista LDA Capital Limitedille

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen, kerran tai useammin, seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista poiketen käteismaksuna tai kuittauksena, päättämään uusien vaihtovelkakirjalainojen myöntämisestä yhteensä enintään 6 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavan määrän LDA Capital Limitedille tai LDA Capital Limitedin tytäryhtiölle tai jommankumman heidän nimeämälleen. Vaihtovelkakirjalainan merkintähinnan on vastattava vaihtovelkakirjalainan nimellisarvoa.

Syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön ja LDA Capital Limitedin välisen lainasopimuksen mukaisten yhtiön velvoitteiden täyttäminen.

Kohta 13 (B) – Hallituksen päätösehdotus koskien warrantien suunnattua antia LDA Capital Limitedille.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää enintään 14 000 000 warrantin suunnatusta annista LDA Capital Limitedille osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista poiketen seuraavin ehdoin:

 1. Warrantit ovat sarjan 2021:1 mukaisia
 2. Sarja koostuu enintään 14 000 000 warrantista. Jokainen warranti oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden yhtiön osakkeen.
 3. Warrantit annetaan vastikkeetta LDA Capital Limitedille
 4. Warranteilla merkittyjen uusien osakkeiden merkintähinta vastaa 135 prosenttia yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskikurssista Tukholman pörssissä Enominesin vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta edeltävältä 10 kaupankäyntipäivältä. Merkintähinta on vähintään osakkeen kiintiöarvo. Warrantien merkintähinnan osa, joka ylittää osakkeiden kiintiöarvon, on jaettava vapaaseen ylikurssirahastoon.
 5. Warrantit on merkittävä erilliseen merkintäluetteloon viimeistään 2.7.2021 tai siihen mennessä hallituksen asettamaan myöhempään ajankohtaan.
 6. Warrantien rekisteröintipäivästä Ruotsin yhtiövirastoon alkaen, ja se mukaan lukien, 36 kuukauden ajan, jakson viimeinen päivä mukaan lukien, haltijoilla on oikeus vaatia yhden (1) uuden osakkeen merkitsemistä yhtiössä hallittua warrantia kohden.
 7. Jos kaikki 14 000 000 warrantit käytetään, enintään 14 000 000 osaketta voidaan antaa ja yhtiön osakepääoma voi kasvaa enintään 28 000 000 kruunulla.
 8. Osakkeet, jotka lasketaan liikkeeseen merkinnän takia, oikeuttavat osinkoon ensimmäistä kertaa osinkojen täsmäytyspäivänä, joka on lähinnä sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity Ruotsin yhtiörekisteriin ja rekisteröity Euroclear Swedenin ylläpitämään osakeluetteloon.
 9. Warrantien täydelliset ehdot, mukaan lukien sovellettavat uudelleenlaskennan ehdot, sisältyvät optioiden täydellisiin ehtoihin, jotka ovat saatavilla Endominesin verkkosivustolla.
 10. Syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista ja warrantien merkintähinnasta poikkeamiseen on yhtiön ja LDA Capital Limitedin välisen lainasopimuksen mukaisten yhtiön velvoitteiden täyttäminen.

Tämän kohdan 13 (B) mukainen ehdotettu päätös on edellyttää, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy kohdan 13 (A) mukaisen päätöksen.

Kohta 14 – Hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjalainoista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta, yhdessä tai useammassa erässä käteismaksua vastaan, apportilla maksamalla tai saatavan kuittaamalla niin, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja niin, että anti voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti tai siitä poiketen. Kyseisen valtuutuksen perusteella tehtävä anti saa johtaa enintään kahdenkymmenen (20) prosentin korotukseen Endominesin osakepääomassa, verrattuna yhtiökokouksen päätöksen ajankohdan mukaiseen osakepääomaan. Osakkeiden osalta merkintähinnan tulee olla osakkeen markkinahinta mahdollisella tavanomaisella alennuksella. Peruste osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on mahdollistaa suunnatut osakeannit pääosin strukturoitujen transaktioiden mahdollistamiseksi ja mahdollistaa yhtiölle pääoman hankkiminen, sekä siten edistää Endominesin mahdollisuuksia luoda lisäarvoa kaikille osakkeenomistajille.

Todetaan, että hallitus voi käyttää valtuutusta päättää suunnatusta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen LDA Capital Limitedille tai LDA Capital Limitedin tytäryhtiölle tai jommankumman heidän nimittämälle taholle, kerran tai useammin.

Muita tietoja

Erityiset enemmistövaatimukset

Yhtiökokouksen päätökset hallituksen ehdotusten mukaisesti kohdissa 13 (A), 13 (B) ja 14 edellyttävät, että päätöksiä kannattaa osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Valtuutus

Hallitus, toimitusjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö on oikeutettu tekemään yhtiökokouksen päätöksiin sellaisia vähäisiä muutoksia, joita saatetaan edellyttää rekisteröitäessä päätöksiä Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket) ja Euroclear Sweden AB:hen sekä Euroclear Finland Oy:öön.

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Yhtiössä

Tämän kokouskutsun päivämääränä Endominesilla on yhteensä 221 120 035 osaketta, joista jokaisella on yksi ääni. Näin ollen myös äänien kokonaismäärä on yhteensä 221 120 035 ääntä.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Hallituksen ja toimitusjohtajan on osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian taikka yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisen aseman arviointiin sekä koskien yhtiön suhdetta samaan konserniin kuuluvaan toiseen yhtiöön ja konsernitilinpäätöstä koskien, edellyttäen ettei tällaisten tietojen antaminen hallituksen arvion mukaan aiheuttaisi yhtiölle olennaista haittaa. Tällaisia ​​tietoja on pyydettävä kirjallisesti Endomines AB:lta osoitteesta: Hallitus, PL 5822, SE-102 48 Tukholma, Ruotsi tai sähköpostitse osoitteeseen marcus.ahlstrom@endomines.com viimeistään 31.5.2021. Yhtiö toimittaa tiedot pitämällä ne saatavana yhtiössä ja yhtiön verkkosivuilla www.endomines.com viimeistään 4.6.2021. Saman ajanjakson aikana tiedot lähetetään myös osakkeenomistajille, jotka niitä pyytävät sitä pyytää ja jotka ilmoittavat heidän posti- tai sähköpostiosoitteensa.

Asiakirjat

Kirjanpitoasiakirjat, tilintarkastajan lausunto ja muut asiakirjat, jotka on asetettava saataville Ruotsin osakeyhtiölain ja Ruotsin hallinnointikoodin mukaisesti, sekä warrantien täydelliset ehdot ovat saatavilla yhtiöltä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www. endomines.com, viimeistään torstaina 20.5.2021. Asiakirjat ja tiedot esitetään saatavana yrityksessä ja yhtiön verkkosivuilla www.endomines.com. Asiakirjat lähetetään postitse osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja jotka ilmoittavat posti- tai sähköpostiosoitteensa.

Ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta yhtiö laatii ensimmäistä kertaa palkitsemisraportin, esittelee sen varsinaisessa yhtiökokouksessa ja asettaa sen saataville. Raportti on saatavilla samalla tavalla kuin edellä mainitut asiakirjat.

Henkilötietojen käsittely

Tiedot henkilötietojesi käsittelystä löytyvät tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla englanniksi Euroclearin sivuilta osoitteesta www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tukholma, toukokuu 2021

Endomines AB (publ)

Hallitus
 

Lisätietoja

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 10.5.2021 kello 08:00 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

[1] 6 miljoonaa euroa laskettiin uudelleen suhteessa Ruotsin kruunuun Ruotsin keskuspankin (Sveriges Riksbank) virallisen EUR / SEK-kurssin perusteella, joka oli 7 päivänä toukokuuta 2021 10,1533.

[2] 8 miljoonaa euroa laskettiin uudelleen Ruotsin suhteessa kruunuun Ruotsin keskuspankin (Sveriges Riksbank) virallisen EUR / SEK-kurssin perusteella, joka oli 7 päivänä toukokuuta 2021 10,1533.