10.6.2021

Endomines AB:n (publ) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.6.2021

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, pörssitiedote 10.6.2021 klo. 10:15 CEST

Endomines AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.6.2021.

Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen ja Endominesin varojen käyttö
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön sekä konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta ja että yhtiön varat, yhteensä 89 682 956 Ruotsin kruunua, siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin.

 

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2020.

Palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin tilikaudelta 2020.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä ilman varajäseniä. Jeremy Read ja Ingmar Haga valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka Pekka Joensuu. Ingmar Haga valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio pysyy muuttumattomana 350 000 Ruotsin kruunussa, ja että muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina 200 000 Ruotsin kruunussa per hallituksen jäsen kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Yhtiökokous päätti edelleen, että vuosipalkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkiosi päätettiin 50 000 Ruotsin kruunua. 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio päätettiin maksaa jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti uudelleenvalita rekisteröidyn tilintarkastusyhteisön PricewaterhouseCoopers AB yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. PricewaterhouseCoopers AB on ilmoittanut, että hyväksytty tilintarkastaja Anna Rozhdestvenskayan toimii Endominesin päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotukset päätöksiksi koskien suunnattuja anteja LDA Capital Limitedille
Hallituksen valtuuttaminen päättämään vaihtovelkakirjojen uusista liikkeeseenlaskuista
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskemisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen LDA Capital Limitedille tai LDA Capital Limitedin konserniyhtiölle tai jommankumman heidän nimeämälleen taholle (”merkitsijät”). Vaihtovelkakirjoja voidaan antaa merkitsijöille yhteensä enintään 6 miljoonan euron merkintähintaan. Hallitus valtuutetaan päättämään uusien vaihtovelkakirjojen antamisesta käteismaksua tai kuittausta vastaan, yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön ja LDA Capital Limitedin välisen lainasopimuksen mukaisten yhtiön velvoitteiden täyttäminen. Vaihtovelkakirjojen merkintähinta vastaa niiden nimellisarvoa.

Päätös koskien warranttien suunnattua antia
Varsinainen yhtiökokous päätti myös enintään 14 000 000 warrantin suunnatusta annista vastikkeetta LDA Capital Limitedille. Jokainen warrantti oikeuttaa warrantinhaltijan merkitsemään yhden (1) uuden yhtiön osakkeen. Osakekohtainen merkintähinta vastaa 135 prosenttia yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq Tukholmassa Endominesin vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta edeltävänä 10 kaupankäyntipäivänä. Warranttien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa warranttien Ruotsin kaupparekisterin rekisteröintipäivästä, ja päättyy sinä päivänä, joka on 36 kuukautta sen jälkeen. Jos kaikkien 14 000 000 warrantin nojalla merkitään osakkeita, niiden perusteella voidaan liikkeeseenlaskea enintään 14 000 000 osaketta ja yhtiön osakepääoma voi kasvaa enintään 28 000 000 Ruotsin kruunulla. Syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksista ja warranttien merkintähinnasta poikkeamiseen on yhtiön ja LDA Capital Limitedin välisen lainasopimuksen mukaisten yhtiön velvoitteiden täyttäminen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjoista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjojen antamisesta siten, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Kyseiset valtuutukset saavat johtaa enintään kahdenkymmenen (20) prosentin korotukseen Endominesin osakepääomassa, verrattuna varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan mukaiseen osakepääomaan. Hallitus valtuutetaan päättämään uusista anneista yhdessä tai useammassa erässä käteismaksua, saatavan kuittaamista tai apporttimaksua vastaan. Osakkeiden osalta merkintähinnan tulee vastata osakkeen markkinahintaa mahdollisin tavanomaisin alennuksin. Peruste osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on mahdollistaa suunnatut osakeannit pääosin strukturoitujen transaktioiden mahdollistamiseksi ja mahdollistaa yhtiölle pääoman hankkiminen, siten edistäen Endominesin mahdollisuuksia luoda lisäarvoa kaikille osakkeenomistajille. Hallitus voi käyttää valtuutusta päättää suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen LDA Capital Limitedille tai sen konserniyhtiölle tai jommankumman heidän nimittämälle taholle.

Lisätietoja
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja sekä talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 10.6.2021 kello 10:15 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).