20.9.2022

Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennysasiakirjan sulautumisesitteeseen, joka koskee Endomines AB (publ):n ja Endomines Finland Oyj:n välistä sulautumista ja kotipaikan siirtoa Ruotsista Suomeen

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 20.9.2022 kello 14:30 CEST

Finanssivalvonta on tänään, 20.9.2022, hyväksynyt sulautumiseen liittyvän täydennysasiakirjan sulautumisesitteeseen, joka koskee Endomines AB (publ) (”Endomines”) ja Endomines Finland Oyj:n välistä sulautumista.

Kuten yhtiö tiedotti 18.8.2022, Endominesin hallitus on päättänyt emoyhtiön kotipaikan siirrosta Ruotsista Suomeen rajat ylittävän vastavirtasulautumisen muodossa. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ja rekisteröinyt täydennysasiakirjan esitteeseen.

Täydennysasiakirja liittyy yhtiölle myönnettyyn malminetsintävaraukseen Ilomantsissa itäisessä Suomessa sijaitseville Huhuksen sinkki-lyijy- ja rautaesiintymille sekä päätökseen luopua läntisessä Suomessa Käviällä ja Halsuassa sijaitsevista Kalviniitin ilmeniittiprojekteista. Lisäksi täydennysasiakirjassa korjataan laskelmaa vaihtovelkakirjoilla annettavien osakkeiden määrästä.

Täydennysasiakirja notifioidaan valvovalle viranomaiselle Ruotsissa asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti.

Ruotsinkielinen täydennysasiakirja asetetaan saataville yhdessä esitteen kanssa Endominesin verkkosivuille osoitteeseen www.endomines.com/sv/investerare/material/fusion/ arviolta 20.9.2022.

 

Yhteystiedot

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 20.9.2022 kello 14:30 CEST.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

 

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.